30.09.2014

U niektorých investorov môže zohrať etika pri výbere investície dôležitejšiu úlohu, ako čokoľvek iné. Fond WSF Asian Pacific Fund umožňuje investorom uspokojiť svoje etické požiadavky a získať finančnú odmenu pričom poskytuje prístup na ekonomicky najdynamickejšie trhy sveta a investičný sektor, ktorý v posledných rokoch dramaticky vzrástol.

 

RASTÚCI TRH

Investovanie na základe etických kritérií zažilo v posledných desiatich rokoch značný nárast. Na základe prieskumu spoločnosti EIRIS za posledných desať rokov sa objem investícií na základe etických kritérií, len v  takmer strojnásobil. Nárastu napomohli najmä investori, ktorý požadujú od investičných produktov, aby spĺňali ich etické kritéria alebo náboženské hodnoty. Stále viac a viac investorov sa stretáva s takýmito produktami, čo rovnako prináša benefit pre tieto investičné nástroje, pričom si títo investori uvedomujú, že takéto produkty neznamenajú zníženie potencionálnych výnosov. Mnohý investori si uvedomili s nástupom finančnej krízi, že etické investície rovnako ako WSF Asian Pacific Fund neinvestujú do vysoko zadĺžených spoločností. V časoch finančnej krízy akcie mnohých zadĺžených spoločností dramaticky poklesli. Avšak WSF Asian Pacific Fund dodržiava prísne kritériá, ktoré nedovoľujú investovať do spoločností, ktoré dosahujú úroveň dlhu nad primerané hodnoty.

 

 

Ian Lancaster, výkonný riaditeľ spoločnosti Cogent Asset Management Ltd a manažér portfólia pre fond WSF Asian Pacific Fund, vysvetľuje: „Fond je vhodný pre akéhokoľvek investora so silne vyvinutými sociálnymi mravnými princípmi, investora, ktorý nechce investovať do alkoholu, hazardných hier alebo tabakového priemyslu, pozerá sa skepticky na pridanú hodnotu pre spoločnosť zo strany konvenčného bankového systému a ktorý chce investovať do spoločností s konzervatívnym financovaním a nízkymi úrovňami dlhu.

 

 

„Akcie spoločností, ktoré vyberáme do portfólia ponúkajú prístup do sveta finančne konzervatívnych spoločností, ktoré v minulosti poskytovali dobrú návratnosť investícií s relatívne nízkou úrovňou volatility. Tieto atribúty majú potenciál zlepšiť výkonnosť portfólia ktoréhokoľvek investora.”

 

DYNAMICKÉ EKONOMIKY

Investičný potenciál trhov v ázijsko-pacifického regióne je podporený základnými rastovými charakteristikami. Pokračujúca štrukturálna transformácia, narastajúca produktivita a priaznivá politická klíma bude pokračovať a podporí zdravý rast v dlhodobom horizonte. Medzi ostatné pôsobivé kľúčové štrukturálne charakteristiky patria:

 

  • Samotná Čína, India a Indonézia ponímajú viac ako 2,8 mld. obyvateľov, čiže 35% svetovej populácie, čo predstavuje katalyzátor pre budúcu ekonomickú silu.

 

  • Urbanizácia sa zrýchľuje a spolu s ňou aj ekonomický rast, ktorý poháňa narastajúci počet ľudí so zvýšenou kúpnou silou. Rýchla urbanizácia bude zároveň v nasledujúcich rokoch podporovať väčšie výdavky do infraštruktúry, dopyt po energii a povedie k nárastu zamestnanosti a vyššiemu životnému štandardu.

 

  • Rastúci príjem v ázijsko-pacifických krajinách znamená, že spotrebitelia budú mať viac zdrojov a vyššiu tendenciu míňať, čo zabezpečí silnú a rastúcu spotrebiteľskú základňu pre ekonomický rast.

 

  • Zatiaľ čo do regiónu neustále plynú investície z celého sveta, dôležitú úlohu pre ekonomický rast zohrávajú aj investície v rámci krajín regiónu.

 

Ako vysvetľuje Ian Lancaster: „WSF Asian Pacific Fund má viac ako 70%-ný podiel alokovaný do Austrálie, Číny, Južnej Kórei a Taiwanu. Tieto dynamické ekonomiky umožňujú fondu ťažiť zo zaujímavých príležitostí v sektore prírodných zdrojov a technológií ako aj z pôsobivého rastu Číny.

 

GEOGRAFICKÉ ROZLOžENIE

 

VYČNIEVAJÚCI Z RADU

Manažér portfólia vyberá akcie pomocou dynamického multifaktorového procesu hodnotenia akcií od spoločnosti Cogent pod názvom Cognition. Cognition systematicky preveruje tisícky údajových položiek v investičnom portfóliu fondu, čím sa identifikujú spoločnosti s takými charakteristikami, ktoré im dodávajú potenciál na prekročenie výkonnosti voči benchmarku. Tento unikátne vyvinutý investičný proces je odlišný od taktiky väčšiny investorov. Rozdiel je v analýze fundamentálnych indikátorov, ktoré manažér analyzuje konzistentne, opakovane a systematicky. Fond investuje do spoločností, ktoré ponúkajú najzaujímavejšiu kombináciu vnútornej hodnoty a rastového potenciálu v každom čase a preto je výkonnosť poháňaná  schopnosťou investičného procesu zamerať sa na spoločnosti, ktoré poskytujú optimálny podiel atraktívnej ceny akcií so zlepšujúcimi sa fundamentami. Pomocou takéhoto investičného procesu vyberie manažér do portfólia fondu približne 40 akcií, pričom sa rozhoduje z tisícky akcií ázijsko-pacifického regiónu.

 

 

SEKTOROVé ROZLOžENIE

 

VÝHĽAD

V poslednej dobe je možné pozorovať trend zvyšujúceho sa záujmu o rozvíjajúce sa trhy s dobrými makroekonomickými fundamentami a nízkymi cenami akcií, vrátane mnohých krajín pacifickej Ázie. Samozrejme ázijské krajiny a komoditný exportéri prepojený na Čínu – ktorá, ako sa zdá očakáva “mäkké pristátie” – sa považujú za tých, ktorí najviac profitujú z tohto trendu. Avšak kľúčovým, pre ďalší vývoj tohto trendu ako aj výkonnosti regionálnych trhov v ďalších mesiacoch tohto roka bude vývoj monetárnej politiky USA. Fond je nastavený tak, aby dokázal využiť rozmanité príležitosti regionálnych ekonomík, čo vyplýva hlavne z unikátneho investičného procesu fondu. Portfólio manažér sa nesústreďuje na prekonanie výkonnosti trhov prostredníctvom priameho zamerania sa na jednotlivé sektory alebo meny, skôr sa snaží porozumieť prevládajúce ekonomické prostredie v danom investičnom regióne. Investovanie sa preto zameriava smerom na dominantné investičné témy.

 

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je investičný špecialista, spoločnosť Cogent Asset Management Ltd. Spoločnosť je spravovaná tímom špecialistov, ktorý majú dlhodobé skúsenosti na svetových trhoch, a ktorých investičné snaženie bolo ohodnotené radou ocenení. Spoločnosť vyvinula unikátny investičný systém na správu akcií, ktorý starostlivo vyberá akcie na základe jasne kvantifikovateľných kritérií a tým znižuje negatívny vplyv subjektívnych úsudkov, ktoré ovplyvňujú investičný proces.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií žiadneho z podfondov World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) alebo reklamu a propagáciu v krajinách, v ktorých nie sú podfondy WSF registrované na predaj. Trident Fund Services (Guernsey) Limited a WSF sú registrované a majú licenciu od Guernsey Financial Services Commission podľa zákona o ochrane investorov (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registračné číslo spoločnosti je: 51802. Spoločnosť WSF získava informácie zo starostlivo vybraných zdrojov považovaných za spoľahlivé a  všetky informácie považuje za správne v čase ich uvedenia.  V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže výkonnosť v krátkych časových úsekoch podliehať významným zmenám. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa obvykle vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. Všetky dokumenty potrebné na uskutočnenie investície, vrátane Dokumentov súvisiacich s fondom sú dostupné a môžu byť získané prostredníctvom spoločnosti Trident Fund Services (Guernsey) Limited alebo na stránke www.wsffunds.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WSF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WSF a tohto konkrétneho podfondu (ov), ktorými sú najmä posledná výročná správa a Offering Memorandum a príslušný Doplnok, ktoré špecifikujú konkrétne riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WSF vhodnou investíciou.