14.12.2012

Ian Lancaster

Portfolio manažér

Reliance Asset Management (Malaysia) Snd. Bdh.

Pre niektorých investorov môže zohrať etika pri výbere investície dôležitejšiu úlohu, ako čokoľvek iné. Fond  WSF Reliance Global Shariah Growth, ktorý bol v roku 2011 islamským globálnym akciovým fondom s najvyššou výkonnosťou, umožňuje investorom uspokojiť svoje etické požiadavky a získať finančnú odmenu, ako aj ponúknuť výhody z prístupu ku globálnym trhom a investičnému sektoru, ktorý v posledných rokoch dramaticky rástol.

 

RASTÚCI TRH

Keďže globálny islamsky finančný sektor rastie exponenciálne, fondy riadené v súlade s islamským právom Shariah, ktoré majú zákaz investovať do odvetví považovaných za špekulatívne alebo nespravodlivé, sa v posledných rokoch stávajú obľúbenými u čoraz väčšieho množstva investorov. Podľa odhadov firiem pôsobiacich v tomto odvetví s ročným obratom 1 bil. USD, dosahoval nárast globálnych islamských financií 15-20% ročne a očakáva sa, že na týchto úrovniach zostane najbližšie desaťročie. Hoci sa fondy fungujúce v súlade s islamským právom Shariah riadia princípmi islamu, ich rastúca popularita sa neobmedzuje iba na moslimov.

 

  • Napríklad v Malajzii sa odhaduje, že viac ako tri štvrtiny investičných produktov riadených v súlade s islamským právom majú vo vlastníctve ľudia, ktorí vyznávajú iné ako moslimské náboženstvo.
  • Túžba využiť tento rastúci záujem a pritiahnuť zahraničných investorov takýchto produktov sa prejavila v úsilí vlád krajín na Strednom Východe, ktoré prinášajú nové nariadenia pre islamské fondy.
  • Produkty v súlade s islamským právom Shariah je možné zoskupiť s inými etickými investičnými produktmi, ako sú napríklad tie, ktoré podporujú čistú energiu a chránia globálne životné prostredie. Tieto eticky pozitívne produkty získavajú na popularite, keďže si všeobecná verejnosť čoraz viac uvedomuje zodpovedné investovanie.

 

Ian Lancaster, výkonný riaditeľ investičného špecialistu pracujúceho podľa islamského práva Shariah, spoločnosti Reliance Asset Management (Malaysia) Sdn. Bhd.  (RAMMy) a portfólio manažér fondu WSF Reliance Global Shariah Growth Fund, vysvetľuje: „Investovanie v súlade s islamským právom Shariah nie je iba pre moslimov. Je vhodné pre akéhokoľvek investora so silne vyvinutými sociálnymi mravnými princípmi, t.j. nechce investovať do alkoholu, hazardných hier alebo tabakového priemyslu, pozerá sa skepticky na pridanú hodnotu pre spoločnosť zo strany konvenčného bankového systému, a ktorý chce investovať do spoločností s konzervatívnym financovaním a nízkymi úrovňami dlhu.

„Akcie podnikov fungujúcich v súlade s islamským právom Shariah ponúkajú prístup do sveta finančne konzervatívnych spoločností, ktoré v minulosti poskytovali dobrú návratnosť investícií s relatívne nízkou úrovňou volatility. Tieto atribúty majú, najmä v súčasnej ekonomickej klíme, potenciál rozšíriť portfólio ktoréhokoľvek investora.”

 

SVETOVÝ LÍDER

Nie je to však iba narastajúca veľkosť islamského finančného trhu, ktorá investície do fondu WSF Reliance Global Shariah Growth Fund tak zatraktívňuje. Fond opakovane preukázal, že nie je len líder vo svojej triede, ale aj medzi neislamskými globálnymi akciovými fondmi. Podľa medzinárodnej ratingovej agentúry pre globálne fondy Morningstar mal fond v roku 2011 najlepšiu výkonnosť spomedzi islamských globálnych akciových fondov. Za svoju výkonnosť za 12 mesiacov do 31.júla tohto roku obsadil podľa ratingovej agentúry pre globálne fondy Lipper druhú pozíciu z viac ako 350 globálnych akciových fondov. Takisto neustále patrí medzi najlepšie “Shariah“ fondy v kategórii Islamic Global Equity (globálne islamské akciové fondy) spoločnosti Morningstar od svojho vzniku pred dvomi rokmi.

 

 

SPOLIEHANIE SA NA COGNITION

Manažér portfólia vyberá akcie, ktoré sú v súlade s islamským právom Shariah pomocou dynamického multifaktorového procesu hodnotenia akcií od spoločnosti Reliance pod názvom Cognition. Cognition systematicky preveruje tisícky údajových položiek v investičnom portfóliu fondu, čím sa identifikujú spoločnosti s takými charakteristikami, ktoré poskytujú potenciál na prekonanie benchmarku.

 

  • Cognition neustále monitoruje trhy, pričom mení svoje preferencie medzi investičnými "štýlmi" zameranými na vnútornú či rastovú hodnotu akcií, momentum, kvalitu, nízku volatilitu a finančnú silu, keďže sa pozornosť trhu pohybuje medzi nimi.
  • Detailná analýza ekonomických sektorov naprieč šiestimi geografickými regiónmi umožňuje systému Cognition sledovať najsľubnejšie typy charakteristík spoločností na základe podmienok lokálnych trhov.
  • Spoločnosti, ktoré ponúkajú najpresvedčivejšie kombinácie najobľúbenejších investičných štýlov, sú hodnotené najvyššie a tvoria jadro portfólia.
  • Investičný proces Cognition sa používa pri investovaní do portfólia, ktoré tvorí približne 100-150 spoločností s 2 500 akciami v súlade s islamským právom Shariah na svetových rozvinutých akciových trhoch.

 

GLOBÁLNE ÚVAHY

Globálny investičný dosah fondu sa transformuje do jednej z kľúčových tém dnešného investora. Produktové a kapitálové trhy sa stále viac globalizujú, čo je trend, ktorý bude pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Dopad globálnych problémov (technológie, outsourcing, zmeny v životnom prostredí, atď.) sa stal dôležitejším dokonca aj pre tie spoločnosti, ktoré podnikajú v tradičných odvetviach priemyslu v regióne. Investori musia preto pri odhade investičných príležitostí zvažovať medzinárodné trendy a hodnotenia. Nie je to ani zďaleka jednoduchá úloha. Je to však úloha, na ktorú je Cognition ideálnym prostriedkom, vďaka svojej schopnosti súbežne analyzovať viaceré geografické regióny a segmenty trhu. Investovanie v rámci fondov riadených v súlade s právom Shariah ponúka investorom prístup do finančne konzervatívnejšej oblasti. Ak chcú spoločnosti  splniť podmienky na zaradenie do indexu Shariah, musia prejsť screeningom na základe účtovníctva, ktorý sa zameriava a odstraňuje spoločnosti s vysokými úrovňami finančného zadlženia. Investičný manažér to vidí ako citlivý začiatočný bod pre investíciu do akcií bez ohľadu na prevládajúce ekonomické prostredie.

 

VÝHĽAD

Nálada investorov zostáva veľmi slabá uprostred pokračujúcej dlhovej krízy v Eurozóne a pri nie práve povzbudivých makroekonomických údajoch prichádzajúcich z celého sveta. Posledné stimulačné opatrenia zo strany veľkých svetových centrálnych bánk poskytlo trhom iba miernu úľavu a najväčšie svetové ekonomiky, predovšetkým USA, stále potrebujú čas na zotavenie. Všeobecný výhľad do budúcnosti ráta s tým, že globálny rast bude na určitý čas stagnovať. Fond je ale poziciovaný unikátnym spôsobom a vzhľadom na podstatu výnimočného investičného procesu sa dokáže vyrovnať s nestálym vývojom globálnej ekonomiky. Manažér portfólia sa nesnaží prekonať trh tým, že by aktívnym spôsobom staval na sektoroch alebo menách, ale skôr tým, že sa snaží pochopiť prevládajúce ekonomické prostredie v rôznych regiónoch sveta. Preto sa investovanie uskutočňuje za účelom preskupenia portfólia smerom k dominantným investičným témam a príležitostiam.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Investičný manažér fondu je investičný špecialista pracujúci podľa islamského práva Shariah, spoločnosť Reliance Asset Management (Malaysia) Sdn. Bhd. (RAMMy). Spoločnosť je pobočkou najväčšej správcovskej spoločnosti v Indii, Reliance Capital Asset Management Limited (RCAML).

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií žiadneho z podfondov World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) alebo reklamu a propagáciu v krajinách, v ktorých nie sú podfondy WSF registrované na predaj. Argyll Investment Services Limited a WSF sú registrované a majú licenciu od Guernsey Financial Services Commission podľa zákona o ochrane investorov (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registračné číslo spoločnosti je: 51802. Spoločnosť WSF získava informácie zo starostlivo vybraných zdrojov považovaných za spoľahlivé a  všetky informácie považuje za správne v čase ich uvedenia.  V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže výkonnosť v krátkych časových úsekoch podliehať významným zmenám. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa obvykle vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. Všetky dokumenty potrebné na uskutočnenie investície, vrátane Dokumentov súvisiacich s fondom sú dostupné a môžu byť získané prostredníctvom spoločnosti Argyll Investment Services Limited alebo na stránke www.wsffunds.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WSF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WSF a tohto konkrétneho podfondu (ov), ktorými sú najmä posledná výročná správa a Offering Memorandum a príslušný Doplnok, ktoré špecifikujú konkrétne riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WSF vhodnou investíciou.