15.10.2012

Fernando X. Donayre

Portfólio manažér

INCA Investments, LLC

Latinská Amerika je ideálnou investičnou príležitosťou s regionálnymi trhy pripravenými dosahovať lepší výkon a lokálnymi ekonomikami, ktoré dokazujú svoju odolnosť v ťažkej globálno-ekonomickej situácii. Investorom do akciových a dlhopisových trhov Latinskej Ameriky ponúka fond WIOF Latin American Performance Fund prístup do regiónu, kde demografia, ekonomická sila a rýchlo sa rozvíjajúca stredná trieda produkujú rýchly spotrebiteľský rast a atraktívne investičné prostredie.

 

RAST A PRÍLEŽITOSŤ

Atraktívnosť Latinskej Ameriky v očiach investorov v posledných rokoch značne vzrástla. Politická stabilita a ortodoxné ekonomické politiky vyústili do výrazného rastu, ktorý vytvára nové príležitosti pre regionálne spoločnosti a zvyšuje podiel strednej triedy a jej blahobyt. Stredná trieda tvorí v hlavných krajinách Latinskej Ameriky viac ako 50% populácie a z postupného rastu príjmov na hlavu a kúpnej sily stredných príjmových skupín budú najviac profitovať spoločnosti orientované na spotrebu. Zvýšená kúpna sila obyvateľov Latinskej Ameriky tiež oživila domáci spotrebiteľský dopyt, zvýšila dopyt po úveroch a podporila expanziu a investičné príležitosti vo finančných službách. Pre investorov je ďalšou výhodou odolnosť regiónu pri porovnaní s inými, vo väčšej miere na exporte založenými ekonomikami, ktoré trpia pri súčasnom globálnom poklese ekonomiky.

 

Latinská Amerika nie je v prípade exportu závislá na Európe. Jej export je geograficky diverzifikovaný a jej hlavné ekonomiky poháňa viac dopyt na domácom trhu ako export. Znamená to, že stav ekonomík regiónu je relatívne chránený od externých faktorov. Tiež to však vytvára možnosť zvýšiť výnosy, keďže sa investície môžu zamerať na prevládajúci faktor v ekonomikách krajín, t.j. ich domáce trhy, a nie na kopírovanie trhových indexov Latinskej Ameriky, v ktorých dominujú komoditné spoločnosti ovplyvnené najmä externými, nie regionálnymi faktormi.

 

Latinská Amerika predstavuje atraktívnu investičnú ponuku vzhľadom na svoju ekonomickú silu v porovnaní s rozvinutým svetom:

  • Krajiny Latinskej Ameriky majú značne nižšie úrovne verejného a súkromného dlhu a vysoko kapitalizovaný bankový sektor, ktorý vlastní veľmi malé množstvo európskych dlhopisov. Najdôležitejším faktorom sú úrovne rastu regiónu, ktoré sú značne vyššie ako v rozvinutom svete.
  • Podľa Medzinárodného menového fondu sa očakáva, že úrovne rastu HDP hlavných ekonomík v regióne Latinskej Ameriky tento rok prekonajú rast ekonomík v Európe a USA.
  • Priaznivá demografická situácia bude tiež poháňať ekonomický rast regiónu. Regionálny baby boom počas 90-tych rokov tiež garantuje, že v nadchádzajúcich rokoch budú tvoriť vysoké percento populácie spotrebitelia v pracovnom veku s nadpriemernou kúpnou silou.

 

Analýza populácie Latinskej Ameriky

Zdroj: CEPAL

Poznámky: Key consumption years – Kľúčové vekové skupiny pre spotrebu; Age groups – Vekové skupiny.

 

POZITÍVNE FUNDAMENTY

Všetky kľúčové krajiny fondu majú dobré základy a investičný potenciál:

  • Brazília sa nedávno stala šiestou najväčšou ekonomikou sveta.
  • Mexiko má zlepšujúcu sa ekonomiku a najviac podhodnotenú menu v Latinskej Amerike. Jeho blízkosť a úzke ekonomické väzby na USA znamenajú pre Mexiko dlhodobú konkurenčnú výhodu. Mexické spoločnosti sú atraktívne pre ich priaznivý dlhodobý výhľad a výhodné zhodnotenia.
  • Predpokladaný, viac ako  5%-ný ekonomický rast Peru do roku 2015 robí z tejto krajiny jednu z najsľubnejších ekonomík v Latinskej Amerike.
  • Očakáva sa, že Chile bude najlepšie riadenou ekonomikou v Latinskej Amerike v nadchádzajúcom období.

 

VYUŽITIE VÝHODY

Manažér fondu riadi fond takým spôsobom, aby maximálne využil príležitosti, ktoré región ponúka. Investičné rozhodnutia portfólia manažéra sú založené na prieskume základných fundamentov využívajúcom princíp zdola nahor (bottom-up), ktorý sa zameriava skôr na spoločnosti ako na krajiny. Vyberajú sa akcie spoločností so silnými obchodným zázemím. Dlhodobý investičný horizont sa využíva na získanie výhody voči „short“ investorom, ktorí sú zameraní na krátkodobé investovanie, a ktorí prevládajú v latinskoamerickej investičnej sfére. Uprednostňujú sa podhodnotené spoločnosti, alebo spoločnosti s primeraným zhodnotením, ktoré budú s optimálnou pravdepodobnosťou prinášať scenáre s  pozitívnym vývojom rizika/odmeny.

 

VÝHĽAD

Výhľad pre ekonomiky a trhy regiónu je v dlhodobom meradle optimistický. Finančné súvahy krajín, spoločností a jednotlivcov v Latinskej Amerike zostávajú na pevných základoch a priaznivý demografický vývoj podporuje výhľad so silným rastom. Nedávny pokles výkonnosti latinskoamerických trhov v druhom štvrťroku 2012 pripravil príležitosť vytvoriť nové pozície v spoločnostiach, ktoré budú profitovať z pokračujúceho ekonomického rozvoja a rastu ťahaného domácim dopytom. Portfólio manažér plánuje zvýšiť alokáciu do Mexika vzhľadom na jeho defenzívny charakter, vzťahy s USA a pozitívne  vyhliadky pre mexické spoločnosti. Medzitým sa očakáva, že bude pokračovať rastový trend mexického exportu výroby predovšetkým preto, lebo sa cena výroby v Mexiku približuje Číne. Tento trend v exporte zvýši nákupnú silu mexických spotrebiteľov a vytvorí mnoho dobrých investičných príležitostí do mexických spoločností, ktoré sa orientujú na spotrebné tovary. Latinskoamerické trhy bude v krátkodobom horizonte pravdepodobne ovplyvnené vnímaním globálneho rizika. V dlhodobom horizonte však bude priaznivé ekonomické prostredie regiónu poskytovať stabilnú platformu, ktorá umožní spoločnostiam preukazovať dobrú výkonnosť.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť INCA Investments z Latinskej Ameriky. Spoločnosť INCA tvorí skupina investičných profesionálov z Latinskej Ameriky. Ide o skúsený investičný tím, ktorý pôsobí na latinskoamerických trhoch od začiatku 90-tych rokov minulého storočia a tím analytikov špecializujúcich sa na najdôležitejšie sektory regiónu. V máji 2012 mala spoločnosť  INCA v správe aktíva v hodnote približne 294 mil.USD.

 

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.