03.09.2012

Ian Lancaster

Portfólio manažér

Reliance Asset Management (Malaysia) Snd. Bdh.

V minulých rokoch Čína potvrdzovala, že je svetovou ekonomickou superveľmocou. Kým mnoho iných rozvinutých krajín stále rieši následky ekonomickej krízy, ekonomika Číny si udržiava náskok pred ostatnými. Rast životného štandardu, kúpnej sily a nárast strednej triedy sú len niektorými z hnacích síl, ktoré sa skrývajú za týmto úžasným ekonomickým rastom. Fond WIOF China Performance Fund umožňuje investorom, aby sa stali jeho súčasťou a ponúka investičné príležitosti v druhej najväčšej ekonomike sveta.

NEZVYČAJNÝ RAST

Ekonomika Číny rástla pozoruhodným spôsobom od svojej reformy a otvorenia sa svetu pred viac ako dvomi desaťročiami. Za posledných 20 rokov sme boli svedkami vytvorenia modernej, trhovej ekonomiky, ktorej rast neustále prekonával hlavné svetové ekonomiky. Aj keď je v súčasnosti Čína druhou najväčšou ekonomikou sveta, Svetová banka oznámila, že môže predbehnúť svetovú jednotku, Spojené štáty, do roku 2030. V roku 2012 sa očakáva rast HDP Číny o 8,3%, teda omnoho vyšší ako je HDP USA, ktorý by mal tento rok narásť o 2,2%. Eurozóne sa predpovedá pokles o 0,5%. Obrovská urbanizácia a zakladanie gigantických a neustále rastúcich metropolít po celej krajine podporovali rast vo všetkých sektoroch. V rovnakom čase vznikli státisíce domácich firiem, od malých a stredných podnikov (SME- Small and Medium-Sized Enterprises) až po veľké korporácie. Čína sa tak stala jedným z najviac konkurencieschopných prostredí vo svete.

 

Jednou z hlavných hnacích síl ekonomiky bol doteraz rast a pokračujúca expanzia obrovskej spotrebiteľskej základne v rámci strednej triedy. Tvorba bohatstva a rast čistého príjmu a spotreby poháňa aj maloobchod a iné sektory. Na druhej strane to podporuje rozvoj ekonomiky s náročnými spotrebiteľmi a príležitosťami nielen pre domáce záujmy, ale aj pre celosvetové firmy. Napríklad telekomunikačný sektor má obrovský rastový potenciál: neustále rastúce množstvo používateľov 3G siete zväčšuje prenos údajov a používanie aplikácií. Stredná trieda je tak pripravená na značný nárast. Podľa predpovedí z OSN  bude o dvadsať rokov stredná trieda v Číne štyrikrát väčšia ako stredná trieda v USA a do roku 2030 dosiahne hranicu 1,4 mld. spotrebiteľov.

 

PRÍŤAŽLIVOSŤ LOKÁLNEHO  TRHU

Čínsky dopyt po surovinách, ktorý poháňal jej rýchly rast, je jasne preukázateľný. Čínske spoločnosti veľmi veľa investovali a vytvorili si silné ekonomické väzby s regiónmi vo svete, ktoré sú bohaté na zdroje, ako napríklad Afrika, Latinská Amerika a Rusko. Čínsky trh sa tiež stal jedným z najatraktívnejších trhov pre popredné spoločnosti  z rozvinutého sveta. Od začiatku svojich ekonomických reforiem otvorila Čína svoju ekonomiku zahraničným spoločnostiam a je teraz jedným z najdôležitejších trhov vzhľadom na množstvo najväčších svetových koncernov. Ekonomická transformácia v Číne tiež zahŕňala založenie akciových trhov, ktoré dokázali byť nielen ďalšou kľúčovou hnacou silou ekonomiky, ale tiež sa rýchlo stali najdôležitejším zdrojom financií pre domáce stredne veľké podniky (SME). Spoločnosti rôznych veľkostí a  sektorov kótujú svoje akcie na burzách v Šen-čene a Šanghaji. Počet kótovaní rastie každým rokom. Na každej burze sa vytvorili špeciálne komisie s cieľom zabezpečiť financovanie malých a inovatívnych firiem. V súčasnosti má Čína viac ako 3 000 spoločností kótovaných na burze s celkovou kapitalizáciou viac ako 4 bil. USD. Burza cenných papierov v Šanghaji je jednou z najväčších na svete.

 

 

VÝHĽAD

Napriek všetkým pozitívam rastu čínskej ekonomiky sa nedávno objavili otázky ohľadom jej zdravia spolu s určitými predpoveďami "tvrdého pristátia" pri spomaľovaní hospodárskeho rastu. Čínsky politický a ekonomický systém je však charakteristický tým, že vláda má k dispozícii dostatok prostriedkov na boj s akoukoľvek nerovnováhou pri raste ekonomiky a jej plánovaní. Premiér Wen Jiabao už verejne vyhlásil záväzok vlády zabezpečiť stabilnú a zdravú ekonomiku. Nedávno znížili burzy v Šanghaji a Šen-čene poplatky za obchodovanie, aby pritiahli investorov. Tento krok podčiarkuje dôležitosť, ktorú úrady prisudzujú kapitálovým trhom. Trhoví regulátori tiež oznámili plány prijať tvrdšie pravidlá, podľa ktorých budú spoločnosti s nižšou výkonnosťou odstránené zo zoznamu kótovaných spoločností na oboch burzách.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Fond zároveň ponúka správcovské zručnosti jednej z najväčších ázijských správcovských spoločností, spoločnosti Reliance Asset Management (Malaysia) Sdn. Bhd. (RAMMy). Spoločnosť RAMMy je pobočkou Reliance Capital Asset Management Limited (RCAM) India, z pohľadu aktív jednej z dvoch najväčších spoločností zaoberajúcich sa správou aktív v Indii. Spoločnosť Reliance Asset Management Malaysia vyvinula unikátnu schopnosť riadenia akcií prostredníctvom systematického prístupu k investičnému riadeniu, ktorý dôkladne implementuje výber akcií na základe jasne kvantitatívnych kritérií, čím pomáha minimalizovať možnosť subjektívneho úsudku negatívne ovplyvňujúceho investičný rozhodovací proces.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.