03.09.2012

Ian Lancaster

Portfolio manažer

Reliance Asset Management (Malaysia) Snd. Bdh.

V minulých letech Čína potvrdila, že je světovou ekonomickou supervelmocí. Zatímco mnoho jiných rozvinutých zemí stále řeší následky ekonomické krize, ekonomika Číny si udržuje náskok před ostatními. Růst životního standardu, kupní síly a nárůst střední třídy jsou pouze některými z hnacích sil, které se skrývají za tímto úžasným ekonomickým růstem. Fond WIOF China Performance Fund umožňuje investorům, aby se stali jeho součástí a nabízí investiční příležitosti v druhé největší ekonomice světa.

NEOBYČEJNÝ RŮST

Ekonomika Číny vzrostla pozoruhodným způsobem od své reformy a otevření se světu před více než dvěma desítkami let. Za posledních 20 let jsme byli svědky vytvoření moderní tržní ekonomiky, která svým růstem neustále překonávala hlavní světové ekonomiky. I když je Čína v současnosti druhou největší ekonomikou světa, Světová banka oznámila, že může do roku 2030 předběhnout světovou jedničku, Spojené státy. V roce 2012 se očekává růst HDP Číny o 8,3 %, tedy o mnoho víc než je HDP USA, který by měl tento rok vzrůst o 2,2 %. V Eurozóně se předpokládá pokles o 0,5 %. Obrovská urbanizace a zakládání gigantických a neustále rostoucích metropolit po celé zemi  podpořilo růst ve všech sektorech. Ve stejném období vznikly statisíce domácích firem, od malých a středných podniků (SME – Small and Medium-Sized Enterprises) až po velké korporace. Čína se tak stala jedním z nejvíce konkurenceschopných podnikových prostředí ve světě.

 

 

Jednou z hlavních hnacích sil ekonomiky byl doteď růst a pokračující expanze obrovské základny spotřebitelů uvnitř střední třídy. Tvorba bohatství a růst čistého příjmu a spotřeby pohání i maloobchod a jiné sektory. Na druhé straně to podporuje i rozvoj ekonomiky s náročnými spotřebiteli a příležitostmi nejen pro domácí zájmy, ale i pro celosvětové firmy. Například telekomunikační sektor má obrovský růstový potenciál: neustále rostoucí množství uživatelů 3G sítě zvyšuje přenos  údajů a používání aplikací. Střední třída je tak připravena na značný nárůst. Podle předpovědí z OSN bude střední třída v Číně za dvacet let čtyřikrát větší než střední třída v USA a do roku 2030 dosáhne hranice 1,4 mld. spotřebitelů.

 

PŘITAŽLIVOST DOMÁCÍHO TRHU

Čínská poptávka po surovinách, která poháněla její rychlý růst, je jasně prokazatelná. Čínské společnosti velmi mnoho investovali a vytvořili si silné ekonomické vazby s regiony ve světě, které jsou bohaté na zdroje, jako například Afrika, Latinská Amerika a Rusko. Čínský trh se též stal jedním z nejatraktivnějších trhů pro přední společnosti z rozvinutého světa. Od začátku svých ekonomických reforem otevřela Čína svojí ekonomiku zahraničním společnostem a je nyní jedním z nejdůležitějších trhů vzhledem k množství největších světových koncernů. Ekonomická transformace v Číně též zahrnovala založení akciových trhů, které dokázali být nejen další klíčovou hnací silou ekonomiky, ale též se rychle stali nejdůležitějším zdrojem financí pro domácí středně velké podniky (SME). Společnosti různých velikostí a sektorů kótují svoje akcie na burzách v Šen-čene a Šanghaji. Počet kótování roste každým rokem. Na každé burze se vytvořili speciální komise s cílem zabezpečit financování malých a inovativních firem. V současnosti má Čína víc než 3 000 společností kótovaných na burze s celkovou kapitalizací  více než 4 bil. USD. Burza cenných papírů v Šanghaji je jednou z největších na světě.

 

VÝHLED

I přes všechny pozitiva růstu čínské ekonomiky se nedávno objevily otázky týkající se zdraví spolu s určitými předpověďmi „tvrdého přistání“ při zpomalování hospodářského růstu. Čínský politický a ekonomický systém je však charakteristický tím, že vláda má k dispozici dostatek prostředků na boj s jakoukoliv nerovnováhou při růstu ekonomiky a jejího plánování. Premiér Wen Jiabao už veřejně vyhlásil závazek vlády zabezpečit stabilní a zdravou ekonomiku. Nedávno snížily burzy v Šanghaji a Šen-čenu poplatky za obchodování, aby přitáhli investory. Tento krok podtrhuje důležitost, kterou úřady přisuzují kapitálovým trhům. Tržní regulátoři též oznámili plány přijmout tvrdší pravidla, podle kterých budou společnosti s nižší výkonností odstraněny ze seznamu kótovaných společností na obou burzách.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Fond zároveň nabízí správcovské schopnosti jedné z největších asijských správcovských společností, společnosti Reliance Asset Management (Malajsie) Sdn. Bhd. (RAMMy). Společnost RAMMy je pobočkou Reliance Capital Asset Management Limited (RCAM) India, z pohledu aktiv jedné ze dvou největších společností zabývajících se správou aktiv v Indii. Společnost Reliance Asset Management Malajsie vyvinula unikátní schopnost řídit akcie prostřednictvím systematického přístupu k řízení investic, který důkladně implementuje výběr akcií na základě jasně kvantitativních kritérií, čímž pomáhá minimalizovat možnost subjektivní úsudku negativně ovlivňujícího investiční rozhodovací proces.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.