15.08.2012

André Roux

Portfólio manažér

Sanlam Investment Management (Pty) Ltd

 

Afrika je kontinentom, ktorý si investori nemôžu dovoliť ignorovať. Má bohaté komoditné rezervy, vysoký rast zahraničných investícií, rýchlo sa meniacu ekonomickú klímu a ukončené najdôležitejšie zmeny v rámci infraštruktúry. Fond WIOF African Performance Fund umožňuje investorom prístup k množstvu investičných príležitostí v regióne s najrýchlejším rastom a sľubnou budúcnosťou.

ZLEPŠUJÚCE SA PROSTREDIE

Afrika bola v minulosti často vnímaná ako kontinent sužovaný chudobou, hladomorom, vojnami, zločinnosťou a neprekonateľnými problémami v oblasti infraštruktúry. Hoci niektoré časti kontinentu čelia takýmto problémom, celkový obraz Afriky je stále pozitívnejší.

 

Niekoľko základných štatistických údajov podčiarkuje obrovský potenciál tohto kontinentu:

  • Afrika má 13% svetovej populácie.
  • Je väčšia ako USA, Čína, Európa, India a Argentína spolu, kontinent tvorí 20% svetovej pevniny.
  • Poníma 12% poľnohospodárskej pôdy sveta.
  • Vlastní 30% nerastných zdrojov/zdrojov určených na ťažbu.

 

Ďalšie špecifické ukazovatele ukazujú, ako sa ekonomiky kontinentu rozvíjali počas jediného desaťročia:

  • Ekonomika Afriky rástla v posledných 15 rokoch rýchlosťou 5% za rok.
  • Priemerný objem obchodov za rok medzi Afrikou a zvyškom sveta vzrástol od roku 2000 o 200%.
  • Projekty priamych zahraničných investícií (PZI) sa v poslednom desaťročí viac ako zdvojnásobili.

 

Podnikateľské prostredie sa takisto zlepšuje, keďže krajiny implementujú ekonomické reformy a reformujú svoje kapitálové trhy. Za posledných päť rokov sa dostalo medzi najlepších 10 reformátorov podnikateľského prostredia podľa Svetovej banky 13 afrických krajín. Z 30 ekonomík, ktoré najviac zlepšili svoje podnikateľské regulačné prostredie za posledných päť rokov, je podľa Svetovej banky jedna tretina zo subsaharskej oblasti.

 

VÝKONNOSŤ V USD (TRIEDA A)


KOMODITY A ĎALŠIE ZDROJE

Obrovské bohatstvo kontinentu v prírodných zdrojoch, vrátane vzácnych kovov, ropy, mede a železnej rudy, ako aj obrovské oblasti ornej pôdy, sú životne dôležitou súčasťou ekonomického rastu Afriky. Existujú tu však veľké možnosti aj v iných oblastiach. Sektor finančných služieb je jednou z nich. Bankový priemysel je v Afrike etablovaný a je jedným z najaktívnejších sektorov na mnohých burzách cenných papierov. Iné oblasti v rámci finančného sektoru sú však menej rozvinuté, napríklad poisťovníctvo a hypotekárne financovanie, čo ponúka možnosti, keďže rastú a stávajú sa sofistikovanejšími. Príležitosti v sektoroch spotrebiteľských tovarov a služieb, vrátane telekomunikačného sektoru, rastú exponenciálne pri rýchlom raste strednej triedy v Afrike a rastúcom disponibilnom príjme domácností. Africká rozvojová banka predpokladá, že do roku 2030 bude mať veľká časť Afriky väčšinovú strednú triedu a spotrebiteľské výdavky vzrastú z 680 mld. USD v roku 2008 do 2.2 bil. USD. Nigéria, najväčší spotrebiteľský trh v Afrike, má 158 miliónov obyvateľov a ich počet sa má do roku 2050 zdvojnásobiť, čo podčiarkuje obrovský potenciál v prípade spotreby.

 

ATRAKTÍVNE  INVESTÍCIE

Potenciál Afriky takisto zvýrazňuje skutočnosť, že ide o jednu z najväčších investičných destinácií na svete. Podľa prieskumu globálnej konzultačnej spoločnosti Ernst & Young z mája tohto roku, zaznamenala Afrika doteraz najväčší podiel globálnych priamych zahraničných investícií (PZI) v roku 2011. PZI vzrástli o 27% od roku 2010 a očakáva sa ich nárast z dnešných 80 mld. USD na 150 mld. do roku 2015. Sektory s najväčšími tokmi PZI zahŕňali výrobu, infraštruktúru a služby. Za posledné desaťročie sa stali hlavným investormi v Afrike Čína, India a ostatné rýchlo rastúce trhy, zatiaľ čo západné krajiny ako USA, Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko zostávajú medzi najväčšími investormi na kontinente.

Rovnako povzbudzujúci je aj fakt, že investície zaznamenávajú výrazný nárast v rámci kontinentu. Investície medzi africkými národmi vzrástli od roku 2007 o 47%, pričom na čele je Južná Afrika, Keňa a Nigéria. Investície v rámci Afriky pomáhajú prekonať existujúce bariéry medzi rozdielnymi ekonomikami v rámci kontinentu, čo im umožní posunúť sa ako celý región. To by posilnilo schopnosť Afriky pritiahnuť ďalšie zahraničné investície a zvýšilo jej atraktívnosť ako miesta pre podnikanie. Narastajúce investície tiež pomáhajú určiť výpadky v infraštruktúre, keďže potreby zahraničných investorov dostať tovary do a z krajín sa premietajú do veľkej modernizácie prepravných kanálov, či už plánovanej alebo prebiehajúcej a vlády dávajú  rozvoju infraštruktúry prioritu. Toto naopak poháňa investície súkromného sektora, podporuje rozvoj trhov s dlhopismi a zvyšuje finančné prostriedky na výdavky do infraštruktúry.

 

DEMOGRAFICKÝ POTENCIÁL

Demografia Afriky takisto podčiarkuje trhový potenciál. Kým množstvo krajín v rozvinutom svete má starnúcu populáciu, takmer polovica z 1 miliardy obyvateľstva Afriky má vek medzi 5 a 24 rokov, čím sa mladí ľudia z Afriky stávajú potenciálne jedným z najväčších hnacích motorov v pozadí udržateľného ekonomického rozvoja kontinentu. Navyše sa populácia Afriky zdvojnásobí do roku 2050 na 2 miliardy.

 

VÝHĽAD

Ekonomika Južnej Afriky, najväčšia v rámci afrického kontinentu, zostane hlavnou investičnou destináciou pre svoje pokročilé podnikateľské prostredie, veľké bohatstvo v nerastných zdrojoch a diverzifikovanú ekonomiku. V Egypte, kde sa po voľbe nového prezidenta a v závislosti na dohode očakáva ďalšia volatilita smerom k druhej polovici roka, ekonómovia dúfajú, že príde k väčšiemu sprehľadneniu pre investorov a že sa nová vláda zameria na stav ekonomiky a vytvorí cestu k obnove pomocou potrebných reforiem. Keňa zostáva závislá od udalostí v Európe, keďže je jej hlavným obchodným partnerom a zdrojom pre turizmus. Krajina by však mala aj naďalej profitovať z rastúcej a spotrebiteľskej základne, pozitívneho vývoja na trhu práce a svojej etablovanej pozície ako obchodného centra vo východnej Afrike. Trh v Nigérii bol ovplyvnený nedávnym globálnym hromadným výpredajom (zahraničná účasť na trhu je okolo 80% a globálna risk-off stratégia bude bezpodmienečne negatívna pre akciový trh). Nové regulácie zo strany úradu pre penzijné fondy v krajine, ktoré nútia významných manažérov alokovať nie menej ako 10% z ich finančných podielov do lokálnej burzy, by však mali mať pozitívnym vplyv  ohľadom prílevu investícií a likvidity.

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Sanlam Investment Management (Pty) Ltd (“SIM”), multišpecialista a správca aktív ponúkajúci svojim klientom široké portfólio služby spojených so správou a schémami kolektívneho investovania pre retailových a inštitucionálnych investorov. K 31.decembru 2011 mala spoločnosť  v správe  43 mld. USD vo fondoch, čo z nej robí druhého najväčšieho správcu aktív v Južnej Afrike.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.