15.08.2012

André Roux

Portfolio manažer

Sanlam Investment Management (Pty) Ltd


Afrika je kontinentem, který si investoři nemohou dovolit ignorovat. Má bohaté komoditní rezervy, vysoký růst zahraničních investic, rychle se měnící ekonomické klima, a ukončené nejdůležitější změny v rámci infrastruktury. Fond WIOF African Performance Fund umožňuje investorům přístup k mnoha investičním příležitostem v regionu s nejrychlejším růstem a slibnou budoucností.

ZLEPŠUJÍCÍ SE PROSTŘEDÍ

Afrika byla v minulosti často vnímána jako kontinent zužovaný chudobou, hladomorem, válkami, zločinností a nepřekonatelnými problémy v oblasti infrastruktury.  Přestože některé části kontinentu čelí těmto problémům, celkový obraz Afriky je stále pozitivnější.

 

Několik základních statistických údajů podtrhuje obrovský potenciál tohoto kontinentu:

  • Afrika pojímá 13% světové populace.
  • Je větší než USA, Čína, Evropa, Indie a Argentina dohromady, kontinent tvoří 20% světové pevniny.
  • Pojímá 12% zemědělské půdy světa.
  • Vlastní 30% nerostných zdrojů/zdrojů určených k těžbě.

 

Další specifické ukazatele ukazují, jak se ekonomika kontinentu rozvíjela během jediného desetiletí:

  • Ekonomika Afriky rostla v posledních 15 letech rychlostí  5 % za rok.
  • Průměrný objem obchodů za rok mezi Afrikou a zbytkem světa vzrostl od roku 2000 o 200 %.
  • Projekty přímých zahraničních investic (PZI) se v posledním desetiletí víc než zdvojnásobily.

 

Podnikatelské prostředí se také zlepšuje, protože země  implementují  ekonomické reformy a reformují své kapitálové trhy. Za posledních pět let se dostalo mezi nejlepších 10 reformátorů podnikatelského prostředí podle Světové banky 13 afrických zemí. Z 30 ekonomik, které nejvíce zlepšily své podnikatelské regulační prostředí za posledních pět let, je podle Světové banky jedna třetina ze subsaharské oblasti.

VÝKONNOST V USD (TŘÍDA A)

KOMODITY A DALŠÍ ZDROJE

Obrovské bohatství kontinentu v přírodních zdrojích, včetně vzácných kovů, ropy, mědi a železné rudy, stejně tak i obrovské oblasti orné půdy, jsou životně důležitou součástí ekonomického růstu Afriky. Existují tu však velké možnosti také v jiných oblastech. Sektor finančních služeb je jednou z nich. Bankovní průmysl je v Africe etablovaný a je jedním z nejaktivnějších sektorů na mnoha burzách cenných papírů. Jiné  oblasti v rámci finančního sektoru jsou však méně rozvinuté, například pojišťovnictví a hypoteční financování, a protože rostou a stávají se sofistikovanějšími, nabízejí mnoho příležitostí. Příležitosti v sektorech spotřebitelského zboží a služeb, včetně telekomunikačního sektoru, rostou exponenciálně při rychlém růstu střední třídy v Africe a rostoucím disponibilním příjmu domácností. Africká rozvojová banka předpokládá, že do roku 2030 bude mít velká část Afriky většinovou střední třídu a spotřebitelské výdaje vzrostou z 680 mld. USD v roce  2008 na 2.2 bil. USD. Nigérie, největší spotřebitelský trh v Africe, má 158 milionů obyvatel a jeho počet se má do roku 2050 zdvojnásobit, což podtrhuje obrovský potenciál v případě spotřeby.

 

ATRAKTIVNÍ INVESTICE

Potenciál Afriky také zvýrazňuje skutečnost, že jde o jednu z největších  investičních destinací na světě.  Podle průzkumu globální konzultační společnosti Ernst & Young z května tohoto roku, zaznamenala Afrika dosud  největší podíl globálních přímých zahraničních investic (PZI) v roce 2011. PZI vzrostly  o 27 % od roku 2010 a očekává se jejich nárůst z dnešních 80 mld. USD na 150 mld. do roku 2015. Sektory s největšími toky PZI zahrnovaly výrobu, infrastrukturu a služby. Za poslední  desetiletí se stali hlavními investory v Africe Čína, Indie a ostatní rychle rostoucí trhy, zatímco západní státy jako USA, Velká Británie, Francie a Německo zůstávají mezi největšími investory na kontinentu.

Rovněž povzbuzující je i fakt, že investice zaznamenávají výrazný nárůst v rámci kontinentu. Investice mezi africkými národy vzrostly od roku 2007 o 47 %, přičemž  v čele je Jižní Afrika, Keňa a Nigérie. Investice v rámci Afriky pomáhají překonat existující bariéry mezi rozdílnými ekonomikami v rámci kontinentu, což jim umožní posunout se jako celý region. To by posílilo schopnost Afriky přitáhnout další zahraniční investice a zvýšilo její atraktivitu jako místa pro podnikání. Nárůst investic také pomáhá řešit nedostatky v infrastruktuře, protože potřeby zahraničních investorů dostat zboží do a ze zemí se promítají do modernizace přepravních kanálů, buď plánovaně nebo probíhajícímu rozvoji infrastruktury dávají vlády prioritu. Toto naopak pohání investice soukromého sektoru, podporuje rozvoj trhů s dluhopisy a zvyšuje finanční prostředky na výdaje do infrastruktury.

 

DEMOGRAFICKÝ POTENCIÁL

Demografie Afriky také podtrhuje tržní potenciál. Pokud více zemí v rozvinutém světě má stárnoucí populaci, téměř polovina z 1 miliardy obyvatel Afriky je ve věku mezi 5 a 24 let, čímž se mladí lidé z Afriky stávají potenciálně jedním z největších hnacích motorů v pozadí udržitelného ekonomického rozvoje  kontinentu. Navíc se populace Afriky zdvojnásobí do roku 2050 na 2 miliardy.

 

VÝHLED

Ekonomika Jižní Afriky, největší v rámci afrického kontinentu, zůstane hlavní investiční destinací pro své pokročilé podnikatelské prostředí, velké bohatství nerostných zdrojů a diverzifikovanou ekonomiku. V Egyptě, kde se po volbě nového prezidenta a v závislosti na dohodě očekává další volatilita směrem k druhé polovině roku, ekonomové doufají, že přijde k většímu zpřehlednění pro investory, a že se nová vláda zaměří na stav ekonomiky a vytvoří cestu k obnově  pomocí potřebných reforem. Keňa zůstává závislá na událostech v Evropě, protože je jejím hlavním obchodním partnerem a zdrojem pro turismus. Země by však měla také nadále profitovat z rostoucí spotřebitelské základny, pozitivního vývoje na trhu práce a své etablované pozice jako obchodního  centra ve východní Africe. Trh v Nigérii byl ovlivněný nedávným globálním hromadným výprodejem (zahraniční účast na trhu je okolo 80 % a globální risk-off strategie bude bezpodmínečně negativní pro akciový trh). Nové regulace ze strany úřadu  pro penzijní fondy v zemi, které nutí významné manažery alokovat ne méně než  10 % jejich finančních podílů do lokální burzy, by však měli mít pozitivní vliv s ohledem na příliv investic a likvidity.

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost Sanlam Investment Management (Pty) Ltd (“SIM”), multispecialista a správce aktiv nabízející svým klientům široké portfolio služeb spojených se správou a schématem kolektivního investování pro retailové a institucionální investory. K 31. prosinci 2011 měla společnost  ve správě 43 mld. USD ve fondech, což z ní dělá druhého největšího správce aktiv v Jižní Africe.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.