30.07.2012

Ian Lancaster

Portfolio manažér

Reliance Asset Management (Malaysia) Snd. Bdh.

 

Pre niektorých investorov môže zohrať etika pri výbere investície dôležitejšiu úlohu, ako čokoľvek iné. Fond  WSF Reliance Global Shariah Growth Fund, ktorý dosiahol za rok 2011 najvyššiu výkonnosť spomedzi islamských globálnych akciových fondov, umožňuje investorom uspokojiť ich etické požiadavky a získať finančnú odmenu, ako aj ponúknuť výhody z prístupu ku globálnym trhom a investičnému sektoru, ktorý v posledných rokoch dramaticky rástol.

 

NARASTAJÚCI TRH

Keďže globálny islamsky finančný sektor rastie exponenciálne, fondy riadené v súlade s islamským právom Shariah, ktoré majú zákaz investovať do oblastí považovaných za špekulatívne alebo nespravodlivé (podľa práva Shariah), sa v posledných rokoch stávajú obľúbenými u čoraz väčšieho množstva investorov.

Podľa odhadov firiem pôsobiacich v tomto odvetví s ročným obratom 1 bil. USD, dosahoval nárast globálnych islamských financií 15-20% ročne a očakáva sa, že na týchto úrovniach zostane najbližšie desaťročie.

 

Hoci sa Shariah fondy riadia princípmi islamu a islamského práva, ich rastúca popularita sa neobmedzuje iba na moslimov.

  • Napríklad v Malajzii sa odhaduje, že viac ako tri štvrtiny investičných produktov riadených v súlade s islamským právom majú vo vlastníctve ľudia, ktorí vyznávajú iné ako moslimské náboženstvo.
  • Túžba využiť tento rastúci záujem a pritiahnuť zahraničných investorov sa prejavila v úsilí vlád krajín na Strednom Východe, ktoré prinášajú nové nariadenia pre islamské fondy.
  • Produkty v súlade s islamským právom Shariah je možné zoskupiť s inými etickými investičnými produktmi, ako sú napríklad tie, ktoré podporujú čistú energiu a chránia globálne životné prostredie. Tieto eticky pozitívne produkty získavajú na popularite, keďže si všeobecná verejnosť čoraz viac uvedomuje zodpovednosť v investovaní.

 

Ian Lancaster, portfólio manažér fondu WSF Reliance Global Shariah Growth Fund, vysvetľuje: „Investovanie v súlade s islamským právom Shariah nie je iba pre moslimov. Je vhodné pre akéhokoľvek investora so silne vyvinutými sociálnymi mravnými princípmi, t.j. nechce investovať do alkoholu, hazardných hier alebo tabakového priemyslu, pozerá sa skepticky na pridanú hodnotu pre spoločnosť zo strany konvenčného bankového systému, a ktorý chce investovať do spoločností s konzervatívnym financovaním a nízkymi úrovňami dlhu.

 

„Akcie podnikov fungujúcich v súlade s islamským právom Shariah ponúkajú prístup do sveta finančne konzervatívnych spoločností, ktoré v minulosti poskytovali dobrú návratnosť investícií s relatívne nízkou úrovňou volatility. Tieto atribúty majú, najmä v súčasnej ekonomickej klíme, potenciál rozšíriť portfólio ktoréhokoľvek investora.”

 

SVETOVÝ LÍDER

Nielen narastajúca veľkosť islamského finančného trhu robí investíciu do fondu Reliance Global Shariah Growth tak atraktívnou. Fond opakovane preukázal, že nie je len líder vo svojej triede, ale aj medzi neislamskými globálnymi akciovými fondmi. Podľa medzinárodnej ratingovej agentúry pre podielové fondy Morningstar, sa fond stal islamským akciovým fondom s najlepšou výkonnosťou v roku 2011. Zároveň dosiahol vynikajúcu výkonnosť od začiatku roka 2012 (k 31.05.2012) keď prekonal 98% globálnych akciových fondov. Svoje vrcholné postavenie potvrdzuje aj výkonnosťou od vzniku fondu (spred necelých dvoch rokov), keď sa zaradil medzi najlepšie 2% fondov investujúcich podľa práva Shariah v kategórii Islamic Global Equity spoločnosti Morningstar.

 

DÔVERA V COGNITION

Fond vyberá akcie v súlade s islamským právom Shariah pomocou  systému „Cognition“ – dynamického multifaktorového procesu screeningu akcií, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Reliance. Cognition systematicky skúma tisícky údajových položiek v investičnom spektre fondu a identifikuje spoločnosti s takými charakteristikami, ktoré poskytujú potenciál prekonávať štandardnú výkonnosť. Proces zahŕňa nasledujúce fázy:

 

  • Faktorová analýza identifikuje, ktoré základné faktory pracujú najlepšie pre každý sektor podľa ekonomických regiónov (Kanada, USA, UK, kontinentálna Európa, Japonsko, Ázia okrem Japonska).
  • Dynamické váhy nakláňajú model smerom k najefektívnejším investičným „štýlom“.
  • Hodnotenia akcií sa transformujú do alokácie portfólia pomocou optimalizačného softvéru, ktorý zaisťuje efektívnu diverzifikáciu naprieč sektormi a krajinami.
  • V každej etape procesu sa vykonáva kvalitatívny dohľad, čím sa dosahujú optimálne výsledky.

 

GLOBÁLNE ÚVAHY

Podstata fondu berie do úvahy kľúčové témy pre dnešného investora. Produktové a kapitálové trhy sa stále viac globalizujú a očakáva sa, že tento trend bude v najbližších rokoch pokračovať. Dopad globálnych problémov (technológie, outsourcing, zmeny v životnom prostredí, atď.) sa stal dôležitejším dokonca aj pre tie spoločnosti, ktoré podnikajú v tradičných regionálnych odvetviach. Investori musia preto zvažovať medzinárodné trendy a zhodnotenie akcií, keď odhadujú investičné príležitosti. Nie je to samozrejme jednoduchá úloha, ale je to úloha ideálna práve pre systém Cognition, ktorý je schopný súbežne analyzovať množstvo geografických regiónov a trhových segmentov. Investovanie v rámci produktov, ktoré sú v súlade s islamským právom Shariah ponúka investorom prístup k  finančne konzervatívnejšej oblasti. Ak chcú spoločnosti  splniť podmienky na zaradenie do indexu Shariah, musia podstúpiť screening účtovníctva, ktorý skúma mieru zadlženia jednotlivých spoločností a odstraňuje tie s vysokou úrovňou finančného zadlženia. Investičný manažér to pokladá za citlivý počiatočný bod pre investície do akcií bez ohľadu na prevládajúce ekonomické prostredie.

VÝHĽAD

Kríza v eurozóne bola kľúčovou hnacou silou na svetových trhoch za posledných niekoľko mesiacov a tak to aj zostane, pokiaľ sa nevyriešia problémy s dlhom Európy k spokojnosti trhov. Obavy ohľadom zdravia čínskej ekonomiky, ktoré nedávno narastali po zverejnení znepokojujúcich údajov, budú takisto  ovplyvňovať globálne nálady. Ekonomické údaje USA sú pozitívnejšie a ďalšie signály udržateľného ozdravenia by mali poskytnúť investorom určitý optimizmus. Fond je ale nastavený unikátnym spôsobom a vzhľadom na podstatu expertno-systémového investičného procesu sa dokáže vyrovnať s rôznymi smermi globálnej ekonomiky. Investičný manažér sa nesnaží trh prekonať tým, že bude preferovať sektory alebo meny, ale skôr pochopením prevládajúceho ekonomického prostredia v rôznych regiónoch vo svete. Obchoduje sa preto za účelom preskupenia portfólia smerom k dominantnej investičnej téme, ktorou je preferencia akcií ponúkajúcich finančnú silu na dobrej úrovni.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Fond ponúka správcovské zručnosti jednej z najväčších ázijských správcovských spoločností s veľkými skúsenosťami so správou islamských aktív. Spoločnosť Reliance Asset Management (Malaysia) Sdn. Bhd. (RAMMy) je pobočkou najväčšej správcovskej spoločnosti v Indii, spoločnosti Reliance Capital Asset Management Limited (RCAML).

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií žiadneho z podfondov World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) alebo reklamu a propagáciu v krajinách, v ktorých nie sú podfondy WSF registrované na predaj. Argyll Investment Services Limited a WSF sú registrované a majú licenciu od Guernsey Financial Services Commission podľa zákona o ochrane investorov (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registračné číslo spoločnosti je: 51802. Spoločnosť WSF získava informácie zo starostlivo vybraných zdrojov považovaných za spoľahlivé a  všetky informácie považuje za správne v čase ich uvedenia.  V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže výkonnosť v krátkych časových úsekoch podliehať významným zmenám. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa obvykle vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. Všetky dokumenty potrebné na uskutočnenie investície, vrátane Dokumentov súvisiacich s fondom sú dostupné a môžu byť získané prostredníctvom spoločnosti Argyll Investment Services Limited alebo na stránke www.wsffunds.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WSF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WSF a tohto konkrétneho podfondu (ov), ktorými sú najmä posledná výročná správa a Offering Memorandum a príslušný Doplnok, ktoré špecifikujú konkrétne riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WSF vhodnou investíciou.