13.07.2012

Sebastien Legoff

Portfólio manažér

Delubac Asset Management

 

Nie všetky investície dokážu uspokojiť nielen potreby menej skúsených investorov ale aj tých, ktorí majú dlhoročné skúsenosti na kapitálových trhoch. WIOF Global Strategy Alpha Portfolio však práve toto dokáže. Je ušité na mieru pre menej skúsených investorov, ktorí aktívne nesledujú aktuálne dianie  na kapitálových trhoch. Zároveň však skvele vyhovuje i skúsenejším investorom, ktorí chcú dosiahnuť definované investičné ciele a diverzifikovať svoje portfólio.

 

PREHĽAD

WIOF Global Strategy Alpha Portfolio investuje na globálnych akciových a dlhopisových trhoch  s cieľom dosiahnuť dlhodobý kapitálový rast v mene USD. Podiel investícií do akcií je limitovaný na 70%. Keďže sa zameriava na dlhodobý rast kapitálu, je tým ideálnym riešením pre investorov, ktorí preferujú zhodnotenie svojich investícií v dlhšom časovom horizonte.

 

KĽÚČOVÉ VÝHODY

Fond poskytuje investorom množstvo výhod, pričom kombinuje nízku volatilitu a flexibilitu. Medzi kľúčové výhody fondu patria:

 

  • Aktívna stratégia do rôznych druhov aktív s nižšou volatilitou.
  • Ocenený “5-stars“ ratingom od spoločnosti Morningstar, ktorá je svetovým lídrom v oblasti podielových fondov.
  • Dôraz na dlhodobé investovanie a  kapitálový rast v USD.
  • Prehľadné a jednoduché portfólio otvorených nástrojov kolektívneho investovania.
  • Flexibilita na úrovni tvorby portfólia, s dôrazom na triedy tradičných aktív.
  • Aktívny investičný proces, spájajúci prístupy zhora nadol (top-down) a zdola nahor (bottom-up) s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi postupmi.
  • Skúsený manažérsky tím s vynikajúcimi výsledkami.

 

INVESTIČNÝ PROCES

Investičný proces manažéra fondu zahŕňa komplexný mechanizmus výberu a alokácie aktív. Proces triedenia, pri ktorom sa na začiatku sledujú desaťtisíce aktív, umožňuje manažérovi fondu vybrať 100 najvhodnejších podielových fondov. Tie sa ďalej skúmajú použitím kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy a po nich nasleduje zhodnotenie perspektívy návratnosti a diverzifikácie ešte pred tým, ako príde k výberu aktív. Tento proces sa kombinuje s procesom alokácie aktív, ktorý využíva prístup zhora nadol (top-down) a zdola nahor (bottom-up) spolu s hodnotením strategickej a taktickej alokácie do fondov v užšom výbere. Definitívne vytvorené portfólio sa monitoruje na dennej báze.

 

NÁROČNÉ PROSTREDIE

Aktívna správa fondu a denný monitoring umožňujú investičnému manažérovi rýchlo reagovať na podmienky na svetových trhoch, ktoré sú rozhodujúce pre výkonnosť fondu. Výkonnosť trhu bola v tomto roku kombináciou nálady investorov a firemných a ekonomických fundamentov. Nálada investorov sa na začiatku roka značne zmenila po tom, čo sa pochmúrna situácia, ktorá bola na trhoch na konci roku 2011, zlepšila. Trhy na celom svete, ktoré ťahal narastajúci optimizmus ohľadom riešenia dlhovej krízy v Grécku a ekonomického zotavenia USA, prudko vzrástli. Makroekonomické údaje z USA sú stále povzbudivé, čo by malo pomôcť udržať všeobecne pozitívny trend na trhoch. Trhy si tiež hlboko vydýchli po dohode o pomoci Grécku, ako aj po výsledkoch gréckych volieb a sérii opatrení ohlásených EU lídrami, ktoré by mali napomôcť pri stimulovaní ekonomík.

 

VÝHĽAD

Výhľad do budúcnosti, predovšetkým druhej polovice 2012 ostáva neistý. Zdá sa, že sa ekonomika USA zlepšuje a mala by poháňať ázijské akciové trhy. Lepšia ekonomika USA však bohužiaľ znamená, že Federálny rezervný systém uberie z akcelerácie likvidity, čo bude následne testom či si krajina dokáže udržať svoj zlepšujúci sa trend. Napriek slabnúcej výrobnej aktivite v Číne pre pokles dopytu na najväčších exportných trhoch krajiny, zostávajú ekonomické podmienky priaznivé vo väčšine krajín ázijsko-pacifického regiónu. Pravdepodobnosť tvrdého pristátia ekonomiky Číny je malá, takisto je však nepravdepodobné, že čoskoro dosiahne dvojciferný rast. Čo sa týka eurozóny, víťazstvo strán hlásajúcich sa k dodržanie podmienok pomoci z EU v ťažko skúšaných gréckych voľbách, poskytlo trhom silný signál, čím výrazne znížilo pravdepodobnosť potenciálne exitu Grécka z eurozóny. Pozitívne signály prišli aj zo strany európskych lídrov, ktorý ohlásili sériu neočakávaných opatrení, zameraných na boj proti negatívnym vplyvom prebiehajúcej dlhovej krízy. Tieto pravidlá zahŕňajú plán priameho financovania európskych bánk bez zahrnutia tohto vplyvu do dlhu krajiny. Toto vyhlásenie z časti upokojilo trhy vzhľadom na nedávne problémy bankového sektoru Španielska ako aj faktu, že Cyprus ako piata krajina eurozóny požiadala o pomoc zo záchranného balíka.  Hoci sa situácia na svetových trhoch dočasne upokojila, predovšetkým v eurozóne, trhy ostávajú stále opatrné pričom čakajú na ďalšie pozitívne signály dlhodobej stabilizácie a obnovy.

 

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Fond WIOF Global Strategy Alpha Portfolio spravuje spoločnosť Delubac Asset Management, ktorá je súčasťou Delubac Bank. Spoločnosť Delubac, ktorá sa špecializuje na výber fondov, akcií a alokáciu aktív, si svojimi odbornými znalosťami s fondmi fondov na rozvojových trhoch, vytvorila špeciálne postavenie. Delubac sa zároveň riadi výnimočnou investičnou filozofiou, kde sa zameriava na strategické investičné programy, aktívne monitorované riziko, diverzifikáciu a dlhé obdobie držby aktív.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.