29.06.2012

Sebastien Legoff

Portfolio manažer

Delubac Asset Management

Fond WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio využívá diverzifikace na globálních trzích, v rámci třídy aktiv a nabízí tak vyváženou investiční příležitost a aktivně řízenou volatilitu. Je šitý na míru pro potřeby nezkušeného investora, stejně jako pro investory s lety zkušeností na kapitálových trzích.

 

PŘEHLED

Fond má strukturu fondu fondů a umožňuje investorům investovat podle úrovně tolerance rizika na základě investičních cílů. Investuje minimálně 75 % svých čistých aktiv do podílových fondů, které investují do akcií a akcií příbuzných cenných papírů, přičemž jeho cílem je dosáhnutí tříleté historické volatility mezi 15 % a 21 %. Portfolio zahrnuje více než 20 různých investičních fondů diverzifikovaných po celém světě na rozvinutých, rozvíjejících a hraničních trzích. Investice portfolia se soustřeďuje na globální akciové a dluhopisové trhy s cílem maximalizace dlouhodobého kapitálového růstu v EUR.

 

SILNOU STRÁNKOU JE RŮZNORODOST

Existuje několik klíčových výhod, které fond poskytuje:

 

  • Atraktivní růstový potenciál, který pohání mix aktiv z rozvinutých, rozvíjejících a hraničních trhů.
  • Investiční rizikových profil se udržuje aktivně řízenou volatilitou.
  • Významná část investice portfolia se alokuje na rozvíjejících se trzích s růstovým potenciálem, od kterých se očekává, že budou táhnout globální oživení.
  • Globální diverzifikace v rámci různých tříd aktiv.

 

 

VÝHODY RŮZNORODOSTI

Různorodost fondu je jednou z jeho klíčových vlastností a jeho diverzifikace v rámci sektorů a krajin zůstává tou nejdůležitější výhodou. Globální investiční rozsah fondu znamená, že správce fondu může vytvořit široce diverzifikované portfolio, tudíž pokud má jeden sektor nebo trh v určité oblasti světa nižší výkonnost, alokace do jiných částí světa nebo sektorů vyváží tento negativní efekt. Stejně jako fond fondů nabízí přístup k lokálním informacím prostřednictvím diverzifikace v rámci různých správců. Většina malých investorů nemá přístup k lokálním správcům fondu, kteří působí na rozvíjejících se trzích. Místní informace jsou životně důležité při investování v regionech, kde je přístup k poznatkům pro cizí investory omezený. Na rozdíl od rozvinutých trhů, kde jsou informace všeobecně snadno dostupné pro každého, toto platí především na mnoha rychle rostoucích trzích.  Kromě toho fondy fondů nabízí investorovi správcovskou diverzifikace, čímž se minimalizuje celkově postoupené riziko.

 

KOMPLEXNÍ INVESTIČNÍ MANAGEMENT

Investiční proces manažera fondu zahrnuje komplexní mechanismus výběru fondu a alokace aktiv. Proces třídění, při kterém se na začátku sledují desetitisíce fondů, umožňuje manažerovi fondu vybrat 100 nadprůměrných fondů. Ty se potom  zkoumají použitím kvantitativní a kvalitativní analýzy. Před samotným výběrem fondu se vyhodnocuje perspektiva návratnosti a diverzifikace podílů. Tento proces se kombinuje s procesem alokace aktiv, který využívá přístup shora dolů (top-down) a zdola nahoru (bottom-up) spolu s hodnocením strategické a taktické alokace do fondů v užším výběru. Definitivně vytvořené portfolio se monitoruje na denní bázi.

 

 

VÝHLED

Pro fond jsou samozřejmě rozhodující podmínky a výkonnost světových trhů. Makroekonomické údaje z USA jsou nadále obecně pozitivní a zdá se, že ekonomika bude růst. Nárůst ukázaly především údaje o spotřebitelích. Rychle se rozvíjející a rostoucí trhy by též měli pokračovat během roku v tomto trendu, díky mírnému zhodnocení a dobrým vyhlídkám růstu. I přes zpomalení výrobní činnosti v Číně v důsledku poklesu poptávky na největších exportních trzích země, zůstávají ekonomické podmínky příznivé ve většině zemí asijsko-pacifického regionu. Nicméně je třeba poznamenat, že volatilita pravděpodobně zůstane výraznou charakteristikou na trhu, pokud se investoři i nadále budou zaměřovat na situaci v Evropě.

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Investičním manažerem fondu je společnost Delubac Asset Management, oceňovaný správce aktiv společnosti Banque Delubac & Cie, francouzské nezávislé soukromé banky, která byla založena v roce 1924. Správce portfolia se od svého vzniku specializoval na výběr fondu (multi management) a alokaci aktiv. Společnost nabízí svým klientům služby správy portfolia dle volného uvážení a služby kolektivního investování. Pod hlavičkou značky s rostoucí pověstí rozvinula společnost Delubac Asset management pozoruhodným způsobem své unikátní odborné znalosti o fondech fondů na rychle se rozvíjejících trzích.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Performance Portfolios („WPP“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WPP považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WPP je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WPP by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WPP a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WPP vhodnou investicí.