12.06.2012

Ken Goh

Portfólio manažér

CIMB Principal Asset Management Pte. Ltd. Singapore

Ázijsko-pacifický región ponúka všetkým investorom, ktorí sa na svoje investície pozerajú z dlhodobého pohľadu, priaznivé podmienky. Patrí sem fakt, že poníma  viac ako tretinu svetovej populácie, rýchla urbanizácia a rastúci dopyt. Fond WSF Asian Pacific Shariah Growth Fund dáva investorom príležitosť využiť výhody dlhodobého zdravého rastu v ázijsko-pacifickom regióne a zároveň investovať v súlade s kritériami islamského práva Shariah.

 

RASTÚCI TRH

Fondy investujúce v súlade s islamským právom Shariah, u ktorých je zakázané investovať do odvetví priemyslu považovaných za špekulatívne alebo nespravodlivé, sa pri náraste globálneho islamského finančného priemyslu stávajú stále populárnejšími u čoraz väčšieho počtu investorov. Podľa odhadov, sektor islamských financií, ktorý dnes dosahuje 1bil. USD dosahoval rast 15-20% ročne, pričom  a očakáva sa, že na týchto úrovniach zostane najbližšie desaťročie. Hoci fondy investujúce v súlade s islamským právom Shariah dodržiavajú princípy Islamu, ich rastúca popularita sa neobmedzuje iba na Moslimov. Odhaduje sa, že napríklad v Malajzii viac ako tri štvrtiny investičných produktov riadiacich sa islamským právom Shariah vlastnia nemoslimovia, zatiaľ čo sa investičné centrá v ostatných častiach sveta snažia aktívne prilákať investorov do produktov riadených v súlade s islamských právom Shariah. Ako hovoria  niektorý investiční manažéri, narastajúca príťažlivosť týchto produktov pre nemoslimov spočíva v tom, že ich považujú za etické investičné produkty podobné tým, ktoré podporujú čistú energiu a chránia globálne životné prostredie a po finančnej kríze v roku 2008 ponúkajú potenciálne menej rizikovú a finančne zodpovednejšiu alternatívu konvenčnejším finančným riešeniam.

 

INVESTIČNÝ POTENCIÁL

Investičný potenciál ázijsko-pacifického regiónu je podporený základnými rastovými charakteristikami. Pokračujúca štrukturálna transformácia, narastajúca produktivita a priaznivá politická klíma bude pokračovať a podporí zdravý rast v dlhodobom horizonte. Medzi ostatné pôsobivé kľúčové štrukturálne charakteristiky patria:

 

  • Samotná Čína, India a Indonézia tvoria 35% celosvetovej populácie s viac ako 2,8 mld. obyvateľov, čo pôsobí ako katalyzátor pre silnú ekonomiku v budúcnosti.
  • Urbanizácia sa zrýchľuje a s ňou aj ekonomický rast ťahaný rýchlo narastajúcim počtom ľudí so zvýšenou kúpnou silou. Táto rýchla urbanizácia bude tiež poháňať v nasledujúcich rokoch väčšie výdavky do infraštruktúry, podporovať rastúce požiadavky na energiu a bude viesť k nárastu zamestnanosti a vyššiemu životnému štandardu.
  • Čína a India sú miestami, kde rýchlo narastá dopyt po komoditách. Naopak Indonézia a Austrália patria k najväčším svetových producentom komodít.
  • Regionálne ekonomiky opätovne nadobúdajú rovnováhu na pozadí nedávneho globálneho prepadu, keďže sa snažia byť menej závislé na exporte, ktorý poháňa ich ekonomiky:  zvyšovanie príjmu v ázijsko-pacifických krajinách znamená, že spotrebitelia budú disponovať väčšími zdrojmi a vyššiu tendenciu míňať.  Napríklad čínsky HDP rástol v roku 2011 rýchlosťou 10%, kým čistý export (export mínus import) prispel k rastu HDP iba zanedbateľne. Veľkú časť rastu poháňal dvojciferný nárast spotrebiteľských výdavkov.

 

LOKÁLNA VÝHODA

Fond rovnako profituje z komplexnej selekcie akcií a procesu riadenia portfólia, ktorý využíva znalosti lokálnych profesionálov. Spoločnosť CIMB-Principal, ktorá je investičným manažérom fondu, hrá v Ázii významnú úlohu so svojimi portfólio manažérmi a analytikmi etablovanými v mnohých krajinách regiónu. Títo špecialisti majú rozsiahle lokálne vedomosti, ktoré pomáhajú identifikovať počiatočné zmeny základných charakteristík a trendov skôr ako konkurencia a zvýšiť výkonnosť fondu. Investičný prístup manažéra je primárne zdola nahor (bottom up). Napriek tomu sa vyhodnocujú ekonomické indikátory, základné charakteristiky a politické trendy v každej krajine, aby bolo možné určiť relatívnu atraktivitu každej krajiny na mesačnom báze.

 

VÝHĽAD

Očakáva sa nárast volatility na trhoch, keďže protichodné sily budú tlačiť akciové trhy vyššie ale i ťahať nižšie. Zdá sa, že sa ekonomika USA zlepšuje a mala by poháňať ázijské akciové trhy. Lepšia ekonomika USA však bohužiaľ znamená, že Federálny rezervný systém uberie z akcelerácie likvidity. Čo sa týka eurozóny, viac krajín bude pravdepodobne potrebovať extra financovanie z EÚ/Európskej centrálnej banky (ECB), keďže mnohé z nich asi nedosiahnu fiškálne ciele. Pravdepodobnosť tvrdého pristátia ekonomiky Číny je malá, takisto je však nepravdepodobné, že čoskoro dosiahne dvojciferný rast. V tomto neistom prostredí plánuje manažér fondu smerovať portfólio skôr na rastové „growth“  akcie, ako na cyklické tituly. Bude sa aj naďalej sústreďovať na selektívny výber akcií aby tak prekonal výkonnosť trhu, keďže akcie s lepšími/zlepšujúcimi sa fundamentami budú na trhu jednotkami. Budú sa uprednostňovať spoločnosti so zdravým cash flow/výnosom z dividend, so silným medzinárodným zázemím a dobrou správou a riadením, keďže sa očakáva, že krajiny s lepším výhľadom príjmov budú pokračovať v lepších výkonoch.

 

INVESTIČNÝ SPRÁVCA

Fond spravuje spoločnosť CIMB-Principal Asset Management, ocenený investičný špecialista z Ázie, ktorý je súčasťou CIMB Group, štvrtej najväčšej bankovej skupiny v regióne juhovýchodnej Ázie. Spoločnosť spravovala aktíva v hodnote viac ako 9,1 mld. USD k 31.12.2011. Má regionálne integrovaný tím investičných profesionálov v rámci regiónu, ktorí využívajú znalosť lokálnych podmienok a prítomnosť v regióne. Takto zabezpečujú, že klienti dostanú najlepšiu možnú službu. Medzi kľúčové prednosti a konkurenčné výhody spoločnosti patria manažérske zručnosti v rámci portfólia Shariah a odborná znalosť regiónu.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií žiadneho z podfondov World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) alebo reklamu a propagáciu v krajinách, v ktorých nie sú podfondy WSF registrované na predaj. Argyll Investment Services Limited a WSF sú registrované a majú licenciu od Guernsey Financial Services Commission podľa zákona o ochrane investorov (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registračné číslo spoločnosti je: 51802. Spoločnosť WSF získava informácie zo starostlivo vybraných zdrojov považovaných za spoľahlivé a  všetky informácie považuje za správne v čase ich uvedenia.  V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže výkonnosť v krátkych časových úsekoch podliehať významným zmenám. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa obvykle vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. Všetky dokumenty potrebné na uskutočnenie investície, vrátane Dokumentov súvisiacich s fondom sú dostupné a môžu byť získané prostredníctvom spoločnosti Argyll Investment Services Limited alebo na stránke www.wsffunds.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WSF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WSF a tohto konkrétneho podfondu (ov), ktorými sú najmä posledná výročná správa a Offering Memorandum a príslušný Doplnok, ktoré špecifikujú konkrétne riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WSF vhodnou investíciou.