01.06.2012

Costas Mesaritis

Portfolio Manažer

Piraeus Bank (Cyprus) Ltd.

 

Rozložení rizika a diverzifikace jsou dva základní principy úspěšného dlouhodobého investování. Pokud spojíme tyto dva principy s příležitostmi na mezinárodních trzích, skvělou alokací aktiv a řízením fondu, potom fond WSP Global Strategy Risk 10 % Portfolio vytváří velmi atraktivní investiční příležitost.

PŘEHLED

Fond nabízí investorům příležitost maximalizovat dlouhodobý kapitálový růst vzhledem k volatilitě během stanoveného období. Investuje na globálních akciových a dluhopisových trzích s cílem dlouhodobého kapitálového růstu v EUR. Investice se realizuje prostřednictvím pečlivě vybraných skupin pod‑fondů se zaměřením na trhy, regiony a sektory po celém světě.

 

SKUTEČNÉ VÝHODY

Fond má několik vnitřních vlastností, které z něho tvoří zajímavou investiční záležitost:

 

  • Investuje do globálních rychle se rozvíjejících trhů, od kterých se očekává, že budou lídry ekonomického oživení, a které mají potenciál vysokého růstu.
  • Diverzifikace se netýká pouze zemí a regionů, ale i přístupu k odborným poznatkům o místních poměrech prostřednictvím správců fondu. Správci podkladových fondů mají přístup k lokálním informacím a společenskému a politickému vývoji v regionu příslušných trhů.
  • Jedná se o vyváženou investiční příležitost s odpovídající úrovní investičního rizika a potenciálu růstu.
  • Aktivně řízená volatilita poskytuje stabilní rizikový profil během daného období.

 

ŘÍZENÁ VOLATILITA

Jedním z klíčových prvků fondu a jeho výkonnosti je proces řízení volatility, který zabezpečuje její udržování na relativně nízké úrovni. Cílem fondu je udržet tříletou volatilitu na úrovni mezi 9 % a 11 % za rok, a to pomocí užití speciálního procesu alokace investic. Tento model alokace aktiv je založený na 30‑denní a 250‑denní volatilitě fondu. Využívá při tom hodnotící model, který zahrnuje ekonomické údaje a předpovědi, tržní poměrové ukazatele, stejně jako kvalitu správce podkladových aktiv pokrývající konkrétní zemi nebo region. Monitorování volatility a podkladových aktiv umožňuje optimální alokaci mezi akcie, dluhopisy, majetek a hotovost. Hodnotící model obsahující předpovědi dvouletého reálného růstu HDP, ukazatel PE (poměr tržní ceny akce k čistému zisku společnosti po zdanění), ukazatele PB (poměr tržní ceny akcie k účetní hodnotě společnosti) a údaje o řízení podkladových aktiv jednotlivými správci, se rovněž využívá ke stanovení rozsahu alokace. Volatilita se denně monitoruje a udržuje v rámci stanových hranic. Pokud se volatilita pohybuje pod nebo nad stanoveným limitem, následuje přerozdělení mezi třídami aktiv.

 

VYUŽITÍ ZNALOSTÍ MÍSTNÍHO TRHU

Správci podkladových fondů v rámci portfolia jsou místní lidé s velmi dobrou znalostí historie svého regionu, kultury a historie konkrétních firem. Mají přístup k lokálním informacím, managementu firem a ke společenskému a politickému vývoji na příslušných trzích, což jim umožňuje využít nové událostí či rozvoj, místní zprávy, spekulace na trhu a jakékoliv trendy ve společnosti. Správci mají ideální pozici na to, aby zhodnotili politickou stabilitu svého regionu, což je jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů na rychle se rozvíjejících a hraničních trzích.

 

 

VÝHLED

Pro fond jsou samozřejmě rozhodující podmínky a výkonnost světových trhů. Výkonnost trhu byla v tomto roce kombinací nálady investorů a firemních a ekonomických veličin. Fundamenty měli významný vliv hlavně v roce 2011, ale nálada investorů byla negativní kvůli nejistotě spojené s dluhovou krizí v Evropě. Rychle se rozvíjející akciové trhy by měli mít v roce 2012 celkově lepší výkonnost než měli v roce 2011. Afrika bude pravděpodobně patřit mezi rychle rostoucí regiony s nejlepší výkonností. Po návratu Vladimíra Putina do prezidentského úřadu s plány oživit ruskou ekonomiku nebude žádným překvapením velmi dobrá výkonnost Ruska. Na rozdíl od minulého roku by měli mít akcie v roce 2012 vyšší výkonnost než dluhopisy. Podíl dluhopisové složky fondu přináší přidanou hodnotu, protože málo přispívá k volatilitě a rovněž snižuje celkové riziko zvyšováním diverzifikace. Tyto výhody převažují nad možným snížením výkonnosti trhu s dluhopisy v roce 2012. Na trhu však přetrvávají určité důvody k obavě. Vážnou potenciální hrozbou pro stav hlavních ekonomik je zvyšující se cena ropy. Jakýkoliv konflikt na Středním východě, zejména však mezi Iránem a USA, by mohl vytlačit cenu ropy prudce nahoru, případně vážně potlačit ekonomický růst mnoha zemí. Narůstající nejistota ohledně situace okolo dluhu Eurozóny a potenciálního zpomalení růstu regionu by též mohlo ovlivnit výkonnost akcií v nejbližším období.

SPRÁVCE FONDU

Fond spravuje Piraeus Bank (Cyprus) Ltd, která je pobočkou skupiny Piraeus Bank Group se sídlem v Aténách. Piraeus Bank (Cyprus) poskytuje komplexní služby pro retailové i korporátní klienty, mezinárodní bankovnictví, wealth management a správu aktiv. Oddělení investičního managementu tvoří kvalifikovaný a zkušený personál, a zaměřuje se na regionální trhy včetně Řecka a Kypru. Piraeus Bank Group má kromě Řecka pobočky v dalších 9 zemích, v Rumunsku, Bulharsku, Ukrajině, Srbsku, Egyptě, Albánii, Kypru, Londýne a New Yorku.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Strategy Portfolios („WSP“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WSP považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WSP je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WSP by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WSP a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WSP vhodnou investicí.