30.04.2012

Ken Goh

Portfólio manažér

CIMB Principal Asset Management Pte. Ltd. Singapore

Región juhovýchodnej Ázie je bohatý na prírodné zdroje, má rastúcu mladú pracovnú silu a regionálne trhy s veľkou výkonnosťou. Práve preto by ho nemal žiaden investor prehliadnuť. Fond WIOF South-East Asia Performance Fund ponúka investorom možnosti investovať do akcií a akciám príbuzných cenných papierov spoločností, ktoré sa nachádzajú v krajinách Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), a využiť tak možnosti rastúcich ekonomík a trhov jedného z najdynamickejších ekonomických regiónov na svete.

 

NADPRIEMERNÁ VÝKONNOSŤ

Fond od svojho vzniku neustále zvyšoval svoju výkonnosť a minulý rok zaznamenal pozoruhodné zisky vo svetle padajúcich svetových trhov a zlej nálady investorov. Kým iné fondy v roku 2011 zápasili s ťažkosťami a slabou  výkonnosťou, fond WIOF South-East Asia Performance Fund zlepšoval svoju pozíciu a upevnil si vedúce miesto medzi konkurenciou. Počas roku 2011 prekonal index FTSE ASEAN 40 keďže za celý rok dosiahol o 15% vyššiu výkonnosť ako spomínaný index. V tejto výkonnosti bude zrejme aj naďalej pokračovať, keďže využíva atraktívne investičné základy, ktoré ponúkajú jedny z najdynamickejších ekonomík sveta, vrátane:

 

  • Odhadovanej kombinovanej populácie regiónu 500 mil. obyvateľov a HDP dosahujúceho 2 bil. USD.
  • Kombinovanej trhovej kapitalizácie 1,9 bil. USD
  • Dobrého zhodnotenia podporeného zdravými výnosmi firiem
  • Silného a rastúceho domáceho dopytu ťahaného zväčšujúcou sa mladou pracovnou silou a rastúcou a bohatou strednou vrstvou.

 

 

DEFINOVANÝ RASTOM

Región juhovýchodnej Ázie definuje jednak ekonomický a jednak fyzický rast. Očakáva sa, že domáci dopyt bude v raste pokračovať. V rovnakom čase bude rásť i jeho mladá pracovná sila, stredná trieda a PZI (priame zahraničné investície – Foreign Direct Investments) do infraštruktúry. HDP regiónu bol v posledných rokoch vysoký a predpokladá sa, že v tomto roku bude rásť vysokým tempom. Odhady rastu HDP vo väčšine krajín združenia ASEAN sa pohybujú medzi 4 - 6,5 % na rok 2012.

 

Rozširujúce sa mestá a rastúca mestská populácia sú pripravené byť motorom ekonomického rozvoja, keďže sa juhovýchodná Ázia rýchlo urbanizuje. Každý rok migruje do miest 7,7 mil. ľudí. Predpokladá sa, že Djakarta by sa mohla stať do roku 2030 najväčším mestom na svete. Pozitívna demografia (polovica z populácie regiónu má menej ako 30 rokov), spojená s rastúcou ekonomikou, sa premieta do zväčšujúcej sa strednej vrstvy a prudkého nárastu výdavkov spotrebiteľov. Okrem investičného potenciálu v infraštruktúre spojenej s týmto vývojom sa očakáva, že iné ekonomické oblasti, ako napríklad financie a spotrebiteľský sektor, budú prežívať expanziu a prinesú príležitosti pre investorov. Okrem tohto rýchleho ekonomického a fyzického rastu sa región pýši  trhom s narastajúcou likviditou. Kombinovaná trhová kapitalizácia piatich hlavných akciových trhov v juhovýchodnej Ázii (Thajsko, Indonézia, Filipíny, Malajzia a Singapur) je v súčasnosti 1,9 bil. USD a odhadované denné objemy predaja v regióne narástli z 500 mil. USD pred 10 rokmi na súčasných viac ako 3 mld. USD.

 

NÁRAST SPOLUPRÁCE

Krajiny, ktoré sa v regióne nachádzajú, využívajú jeho potenciál a ekonomické spoločenstvo krajín ASEAN (ASEAN Economic Community - AEC) už prisľúbilo v nasledujúcich rokoch narastajúcu ekonomickú spoluprácu.

Plány do roku 2015 zahŕňajú:

  • Vytvorenie ekonomického bloku, ktorý bude podporovať voľný obchod a investície v celom regióne
  • Zvýšené investície do turizmu
  • Výrobu, zdravotnú starostlivosť a projekty súvisiace so vzdelávaním
  • Väčšie investície do nehnuteľností

 

Cezhraničné investície nestále rastú. Väčší počet Singapurčanov napríklad investuje do Malajzie, pričom thajské a malajzijské priemyselné spoločnosti sa presúvajú do Indonézie, aby využili nízke náklady na pracovnú silu na väčší objem obchodov.

 

MAXIMALIZÁCIA PRÍLEŽITOSTÍ

Vynikajúca výkonnosť fondu od svojho vzniku napriek jednému z najhorších ekonomických poklesov v histórii podčiarkuje kvalitu manažmentu . Ocenení investiční špecialisti z ázijskej spoločnosti CIMB-Principal Asset Management, ktorá riadi fond, využívajú komplexný proces výberu akcií a investícií na vytvorenie optimálneho portfólia fondu. Keďže fond investuje pomocou podrobného skúmania globálnych trendov, regionálnych tém a kvantitatívnych kontrol ako aj prieskumu prostredníctvom analýzy priemyslu a prieskumu spoločností, svoje portfólio stavia výberom akcií systémom zdola nahor. Stratégia zhora nadol sa skôr používa na určenie portfólia beta/alokácie krajiny. Po ňom nasleduje sledovanie aktívneho portfólia s ohľadom na prisúdenie výkonnosti a meranie rizika. Práve týmto prístupom investičná spoločnosť žala svoje úspechy vo výkonnosti.

 

VÝHĽAD

Regionálne trhy preukazovali dobrú výkonnosť a nechýbali pri celosvetovom zotavení na začiatku roku. Jasné rozhodnutie ohľadom gréckych dlhových problémov (prinajmenšom nateraz) tiež pomohlo udržať pozitívnu náladu investorov. Pokračujúce dobré čísla týkajúce sa ekonomiky USA zaručujú, že mnohé trhy budú pokračovať v raste. Väčšina zotavenia sa však zakladala skôr na likvidite ako na fundamentálnych základoch ekonomiky. Faktory, akými sú globálne makroekonomické čísla a ekonomické perspektívy, nie sú dostatočne dobré na to, aby boli plným dôvodom pre rast, čo si investori čoskoro všimnú. Trhy krajín ASEAN sa už posunuli z fázy, ktorá bola poháňaná ekonomickým cyklom do fázy fundamentálneho rastu , keďže investori po nedávnom silnom náraste opätovne preskúmali svoje akcie ako súčasť „kontroly voči realite“. Výber akcií bude v najbližších mesiacoch kľúčom k zlepšenému výkonu fondu, pretože  investori sa spoliehajú na spoločnosti , ktoré sú schopné podávať dobrý výkon v náročnom makroekonomickom prostredí s pretrvávajúcimi inflačnými obavami.

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Fond riadi spoločnosť CIMB-Principal Asset Management, ocenený investičný špecialista z Ázie, ktorý je súčasťou CIMB Group, štvrtej najväčšej bankovej skupiny v regióne juhovýchodnej Ázie. K 31.decembru 2011 spravovala spoločnosť aktíva v hodnote viac ako 9,3 mld. USD (28,3 mld. RM). Má komplexný tím 56 investičných profesionálov v rámci regiónu, ktorí využívajú znalosť lokálnych podmienok a prítomnosť v regióne, čím zaisťujú, že klientom sú poskytnuté najlepšie možné služby.

 

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.