13.04.2012

Elchin Jafarov

Portfólio manažér

Citadele Asset Management

Rusko a SNŠ (Spoločenstvo nezávislých štátov) sú investičným regiónom, ktorý nie je možné prehliadnuť. Ide o obrovskú zásobáreň komodít, región s veľkým domácim trhom, krajiny s rozsiahlym minerálnym bohatstvom a silnými ekonomickými základmi. Fond WIOF Russia and CIS Performance Fund ponúka investorom prístup k obrovskému potenciálu regiónu prostredníctvom investícií do akcií a akciám príbuzných cenných papierov s možnosťou  profitovať tak na raste v Rusku, Ukrajine a Strednej Ázii.

 

MOMENTUM PRE BUDÚCNOSŤ

Priaznivý vývoj na trhoch s komoditami v kombinácii so značnou likviditou dodali Rusku a SNŠ silný impulz smerom do budúcnosti. Hnacie motory regiónu – Rusko, Kazachstan a Ukrajina – majú stabilnú makroekonomickú situáciu a lokálne trhy ponúkajú investorom výnimočnú hodnotu:

 

  • Napríklad ruský akciový trh je na základe konvenčných spôsobov hodnotenia jedným z najlacnejších rozvíjajúcich sa trhov.
  • Rast ukrajinského akciového trhu za uplynulé desaťročie patril medzi najvyššie na svete.

 

Región je zároveň čistý exportér zdrojov energie a jedným z najväčších exportérov poľnohospodárskych produktov na svete. Nachádza sa v lepšom fiškálnom stave ako mnoho rozvinutých krajín, keďže dlhové zaťaženie verejných financií je v krajinách regiónu (ako percento z HDP) pod priemerom EÚ. Na druhej strane, cash-flow plynúci z exportu komodít naďalej poháňa vnútorný rast a dopyt, čím vytvára rýchly rast a ponúka silný potenciál pre sektory, ktoré sa orientujú na spotrebných zákazníkov.

 

ENERGIE A ĎALŠIE SEKTORY

Najväčšie investičné príležitosti v rámci regiónu sa nachádzajú v energetickom sektore. Rusko a SNŠ je celosvetový energetický gigant. Rusko je najväčší producent ropy na svete a má najväčšie preukázané rezervy plynu na svete. Zároveň má druhé najväčšie rezervy uhlia na planéte. Rovnako aj Kazachstan patrí medzi krajiny s najväčšími preukázateľnými zásobami plynu, ropy a uhlia. Napríklad ropné nálezisko Kašagan, kde sa ťažba začne pravdepodobne tento rok, patrí medzi najväčšie náleziská ropy za posledných 30 rokov. Uhľovodíkové palivá sú jedným z kľúčových motorov rastu regiónu z hľadiska domáceho dopytu, rozvoja infraštruktúry, finančnej nezávislosti a stability a preto predstavuje energetický sektor najzaujímavejšie investičné príležitostí v rámci tohto regiónu.

 

 

Možnosti regiónu nie sú však iba o rope, plyne a uhlí. Bohatstvo v iných komoditách podčiarkuje jeho investičný potenciál:

  • Samotné Rusko má viac ako 500 mld. USD finančných medzinárodných rezerv (zahraničné meny a zlato).
  • V Kazachstane nájdete viac ako 90% prvkov periodickej sústavy. Je svetovou jednotkou v produkcii uránu, teda prvku, dopyt po ktorom bude rýchlo rásť, keďže napr. Čína bude naďalej rozširovať výrobu atómovej energie.
  • Región patrí medzi popredných svetových výrobcov a exportérov diamantov, železnej rudy, ocele, niklu, platiny, chrómu, zinku, olova a mnohých ďalších komodít, po ktorých neustále rastie dopyt vo svete.
  • Oblasť Tien Shan v strednej Ázii je druhou najväčšou oblasťou na svete, kde sa ťaží zlato.

 

 

SILNÁ POZÍCIA

Región, ako rozvíjajúci sa trh, ponúka prirodzený potenciál pre investovanie. V ekonomickej oblasti krajiny SNŠ stále veľmi zaostávajú za porovnateľnými európskymi krajinami, čo so sebou prináša značný priestor pre ďalší rast. Ďalšie fundamenty regiónu podčiarkujú jeho atraktívnosť pre investorov. Predpokladaný ekonomický rast je lepší ako projekcie pre rozvinuté krajiny, pričom politické prostredie, ktoré bolo počas uplynulých rokov dôležitým rizikovým faktorom sa stabilizuje. Keďže región neustále napreduje, budú potrebné ďalšie investície. Udalosti, akými sú zimné olympijské hry v roku 2014 a majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2018 (obe sa konajú v Rusku), sa prejavia ďalším rastom investícií do infraštruktúry. Masívne investície do infraštruktúry sa predpokladajú v rámci celého regiónu, pretože krajiny naďalej pokračujú v rozvoji a modernizácii. Navyše Rusko a krajiny SNŠ tvoria jeden z najväčších spotrebiteľských trhov sveta: samotné Rusko je najväčším spotrebiteľským trhom Európy a celková populácia regiónu dosahuje 260 miliónov obyvateľov. Nedávny vstup Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) je ďalším dobrým signálom pre ekonomické a investičné prostredie. Odhaduje sa, že členstvo pomôže každoročne výrazne oživiť ruskú ekonomiku desiatkami miliárd USD. Členstvo by malo zlepšiť aj podnikateľské prostredie legislatívnymi a regulačnými zmenami, ktoré zjednodušia vstup zahraničných investorov, akým je napríklad zavedenie väčšej ochrany minoritných akcionárov.

 

VÝHĽAD

Hoci rok 2011 z pohľadu svetových akciových trhov moc nepotešil, začiatok roku 2012 priniesol omnoho väčšie povzbudenie. Globálne trhy sa zotavili a trhy krajín SNŠ ich nasledovali. Rusko a stredná Ázia si vedú mimoriadne dobre. Ukrajinské trhy význame vzrástli, keďže  zahraniční investori naliali do regiónu značný objem investícií keďže vzrástla úroveň likvidity. Fond z toho profitoval a na začiatku tohto roku zaznamenal zisky. Očakáva sa prílev finančných tokov späť do krajiny, po tom, čo sa uskutočnili prezidentské voľby. Ku koncu roka 2011 a začiatkom roku 2012 unikal z Ruska značný kapitál, ako reakcia na politické riziko spojené s voľbami. Keďže je voľbách a výsledky sú známe,  očakáva sa opätovný prílev investícií do krajiny.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Fond riadi jeden z najväčších správcov aktív v pobaltskom regióne, spoločnosť Citadele Asset Management (Citadele AM). Citadele AM je správcom aktív lotyšskej Citadele banka, jednej z vedúcich finančných skupín v pobaltskom regióne  a aktívami pod správou v hodnote viac ako 2 mld. EUR. Citadele AM je najväčšou investičnou spoločnosťou v danom regióne a prostredníctvom svojich pobočiek pôsobí v Litve, Rusku a na Ukrajine.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.