02.04.2012

Amani Al Omani

Investičný tím

Kuwait Financial Centre 'Markaz'

 

 

Napriek nepokojom, ktoré zažil región Stredného Východu v minulom roku, stále ostáva regiónom so zdravými ekonomickými základmi a atraktívnymi investičnými príležitosťami. Fond WIOF Middle East Performance Fund ponúka možnosť investovať na trhoch, ktoré sa rozvíjajú a rastú, keďže vlády v regióne pumpujú bilióny dolárov získaných z predaja ropy do diverzifikácie svojich ekonomík, čím si zaisťujú stabilitu a rast v budúcnosti.

 

PREHĽAD

Fond sa zameriava na dlhodobý kapitálový rast v USD. Investuje do akcií kótovaných na regionálnych burzách ako aj do lokálnych firemných a štátnych dlhopisov. Je ideálnym riešením pre investorov, ktorí sa zaujímajú o špecializované kapitálové trhy, a ktorí vyhľadávajú investičné produkty s absolútnym výnosom.

 

ODHLIADNUC OD ROPY

Stredný Východ zostáva svetovou zásobárňou ropy a zemného plynu. Región vlastní takmer 40% svetových zásob ropy a viac ako štvrtinu zásob zemného plynu. Obe komodity zostávajú hlavnými hnacími silami ekonomík regiónu. Tržby z týchto komodít sú najdôležitejšou hnacou silou ekonomického rastu v rámci regiónu. Historicky je výkonnosť regionálnych búrz cenných papierov spätá s cenou ropy, t.j. obdobia vysokých cien ropy a následný vysoký ekonomický rast, ktoré sa preniesli na regionálne burzy prostredníctvom zvýšenej likvidity a dolárov z ropy.

 

 

Krajiny Stredného Východu sú si však vedomé potreby diverzifikácie a nebezpečenstva prílišnej ekonomickej závislosti na rope. Keďže sa snažia o zaistenie dlhodobej budúcnosti svojich ekonomík, investovali prebytky tržieb z predaja ropy za posledných pár rokov do sektorov mimo ropou.

 

 • V regióne sú naplánované alebo vo výstavbe projekty v hodnote viac ako 2 bilióny USD do oblasti dopravy, atómovej energie, elektrifikácie, turizmu, ubytovania, IT, médií a komunikácie, financií a hutníctva.
 • Samotný Katar vynakladá 100 mld. USD na projekty spojené s usporiadaním Majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2022.
 • Objavujú sa aj kroky smerom do sektoru obnoviteľných zdrojov energie. Abú Dhabí je sídlom Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu.
 • 50 000 pracovných miest, či už priamo alebo nepriamo poskytujú spoločnosti v priemyselnom sektore na spracovanie hliníka.

 

Ekonomická diverzifikácia, ktorú môžeme vidieť v celom regióne, sa zameriava na rozvoj diverzifikovaných sektorov s pridanou hodnotou v lokálnych ekonomikách. Predstavuje to investičné príležitosti v sektoroch, ktoré sú príčinou tohto zrýchľujúceho sa rastu, vrátane finančného, materiálového, priemyselného a telekomunikačného sektora. Všetky tieto sektory hrajú dôležitú úlohu v rámci portfólia fondu.

 


 

ZÁKLADY SÚ SILNÉ

Región sa od začiatku roku 2011 veľmi často objavoval v médiach. Politické nepokoje sú črtou, ktorú možno pozorovať na celom Strednom Východe. Hoci nemožno ignorovať následky, ktoré tieto udalosti zanechali v niektorých krajinách, investičné a ekonomické základy regiónu zostávajú silné:

 

 • Výnosy firiem v krajinách GCC, teda Rady pre spoluprácu krajín v oblasti Perzského zálivu (GCC - Gulf Cooperation Council) by mali v roku 2012 stabilne rásť a dosiahnuť úroveň 64 mld. USD. Výnosy firiem v Spojených arabských emirátoch by mali vzrásť o 23%, zatiaľ čo prognóza rastu v Saudskej Arábii a Kuvajte je okolo 19%.
 • Prognózy rastu v regióne sú lepšie ako je celosvetový priemer. V niektorých krajinách sa očakáva v roku 2012 dvojciferný rast.
 • V štátoch tohto regiónu prikročili vlády k pozitívnym krokom pri riešení sociálnych otázok a k podpore niektorých sektorov.
 • Privatizácie by mali opätovne oživiť súkromný sektor a priniesť dlhodobý stabilný rast.
 • Zvýšené vládne výdavky podporia strednodobý ekonomický rast.

 

VÝHĽAD

Existuje množstvo indikátorov, ktoré naznačujú, že by sa región ako celok, mal v roku 2012 vyvíjať dobre. Ak bude ekonomika USA aj naďalej rásť, inflácia na rozvíjajúcich sa trhoch a v Eurozóne bude klesať a príde k skutočnému pokroku pri riešení dlhovej krízy v Európe, trhy v regióne by sa mali vyvíjať pozitívnym smerom. Počas roku 2011 vzrástla cena ropy Brent o takmer 18%. Na druhej strane index S&P Pan Arab klesol o 12%, čo predstavuje historickú divergenciu medzi cenami ropy a výkonnosťou regionálny akciových trhov, ktorá sa pravdepodobne prejavila z dôvodu rastúceho politického rizika v regióne, klesajúcej dôvery investorov a slabých korporátnych výsledkov spoločností. Tento rozdiel by však mal pominúť pretože sa očakáva vyriešenie alebo postupné riešenie uvedených problémov počas roku 2012.

 

Informácie ohľadom jednotlivých regionálnych trhov:

 • Katar očakáva pozitívny rok na pozadí pokračujúceho silného ekonomického rastu, zvyšujúceho sa dopytu a plánovaných vládnych výdavkov.
 • Kuvajte môže politické napätie a pomalé uskutočňovanie vládnych projektov v oblasti infraštruktúry, ktoré boli prítomné v minulom roku, obmedzovať trh aj v roku 2012. Problémom sa zdá aj byť nižší rast úverov, keďže banky zápasia s vysokými podielmi nevýnosných úverov.
 • Saudskej Arábii, sa vplyvom významných rozvojových plánov a bohatých finančných zdrojov zníži negatívny vplyv pokračujúceho globálneho  ekonomického spomalenia.
 • Pre Spojené arabské emiráty by mohlo byť významným stimulom zvýšenie statusu indexu MSCI UAE do kategórie rozvíjajúcich sa trhov. Významný objem dlhopisov splatných počas roku 2012 však môže vytvoriť značný tlak na udržateľnosť firiem a ich výnosy.
 • Fond bude dôkladne monitorovať Egypt, do akej miery nedávna náhla zmena na trhu a veľké zisky signalizujú dlhodobý trend a reálne zotavenie sa trhu.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Kuwait Financial Centre 'Markaz' (Markaz). Spoločnosť Markaz bola založené v roku 1974 a stala sa jednou z hlavných správcov aktív a investičných bankových inštitúcií v arabskom regióne. Spoločnosť bola v roku 1997 kótovaná na kuvajtskej burze cenných papierov (Kuwait Stock Exchange - KSE) a získala ratingové hodnotenie BBB+ od ratingovej agentúry Emerging Market Rating Agency Capital Intelligence. Markaz ponúka kompletné kvalifikované služby v oblasti správy aktív a investičného bankovníctva. Preverené v náročných podmienkach lokálnych trhov stredného východu, ako aj na medzinárodných akciových trhoch, dosahuje Markaz Asset Management aktívnym a dôsledným prístupom nadpriemerné výsledky, čím prekonáva benchmarky svojich akciových fondov ako aj riadených portfólií.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.