02.04.2012

Amani Al Omani

Investiční tím

Kuwait Financial Centre 'Markaz'

 


Napříč nepokojům, které zažil region Středního Východu v minulém roce, stále zůstává regionem se zdravými ekonomickými základy a atraktivními investičními příležitostmi. Fond WIOF Middle East Performance Fund nabízí možnost investovat na trzích, které se rozvíjejí a rostou, jelikož vlády v tomto regionu pumpují biliony dolarů získaných z prodeje ropy do diverzifikace svých ekonomik, čímž si zajišťují stabilitu a růst v budoucnosti.

 

PŘEHLED

Fond se zaměřuje na dlouhodobý kapitálový růst v USD. Investuje do akcií kótovaných na regionálních burzách stejně jako do lokálních firemních a státních dluhopisů. Je ideálním řešením pro investory, kteří se zajímají o specializované kapitálové trhy, a kteří vyhledávají investiční produkty s absolutním výnosem.

 

ODHLÉDNUTÍ OD ROPY

Střední Východ zůstává světovou zásobárnou ropy a zemního plynu. Region vlastní téměř 40 % světových zásob ropy a více než čtvrtinu zásob zemního plynu. Obě komodity zůstávají hlavními hnacími silami ekonomik regionu. Tržby z těchto komodit jsou nejdůležitější hnací silou ekonomického růstu v rámci regionu. Historicky je výkonnost regionálních burz cenných papírů spjata s cenou ropy, tj. období vysokých cen ropy a následný vysoký ekonomický růst, což se přeneslo na regionální burzy prostřednictvím zvýšené likvidity a dolarů z ropy.

 

 

Země Středního Východu jsou si však vědomi potřeby diverzifikace a nebezpečí nadměrné ekonomické závislosti na ropě. Jelikož se snaží o zajištění dlouhodobé budoucnosti svých ekonomik, investovali přebytky tržeb z prodeje ropy za posledních pár let do sektorů mimo ropu.

 

 • V regionu jsou naplánované či rozestavěné projekty v hodnotě více než 2 bilióny USD v oblasti dopravy, jaderné energie, elektřiny, turismu, ubytování, IT, médií a komunikace, financí a hutnického průmyslu.
 • Samotný Katar vynakládá 100 ml. USD na projekty spojené s uspořádáním Mistrovství světa ve fotbale v roce 2022.
 • Objevují se i kroky směrem do sektoru obnovitelných zdrojů energie. Abú Dhabí je sídlem Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie.
 • Průmyslový sektor zpracovávající hliník nabízí 50 000 pracovních míst, ať už přímo nebo v souvisejících odvětvích.

 

Ekonomická diverzifikace, kterou můžeme vidět v celém regionu, se zaměřuje na rozvoj diverzifikovaných sektorů s přidanou hodnotou v lokálních ekonomikách. Představuje to investiční příležitosti v sektorech, které jsou příčinnou tohoto zrychlujícího se růstu, včetně finančního, materiálového, průmyslového a telekomunikačního sektoru. Všechny tyto sektory hrají důležitou úlohu v rámci portfolia fondu.

 

 

ZÁKLADY ZŮSTÁVAJÍ SILNÉ

Region se od začátku roku 2011 velmi často objevoval v médiích. Politické nepokoje jsou rysem, který je možné pozorovat po celém Středním Východě. Ačkoliv není možné ignorovat následky, které tyto události zanechali v některých zemích, investiční a ekonomické základy regionu zůstávají silné.

 

 • Výnosy firem v zemích GCC (Gulf Cooperation Council), tedy Rady pro spolupráci zemí v oblasti Perského zálivu, by měli v roce 2012 stabilně růst a dosáhnout úrovně 64 ml. USD. Výnosy firem ve Spojených arabských emirátech by měli vzrůst o 23 %, zatímco prognóza růstu v Saudské Arábii a Kuvajtu je okolo 19 %.
 • Prognózy růstu v regionu jsou lepší než je celosvětový průměr. V některých zemích se očekává v roce 2012 dvojciferný růst.
 • Ve státech tohoto regionu přikročili vlády k pozitivním krokům při řešení sociálních otázek a k podpoře některých sektorů.
 • Privatizace by měla opětovně oživit soukromý sektor a přinést dlouhodobý stabilní růst.
 • Zvýšené vládní výdaje podpoří střednědobý ekonomický růst.

 

VÝHLED

Existuje mnoho indikátorů, které naznačují, že by se region jako celek měl v roce 2012 vyvíjet pozitivně. Pokud bude ekonomika USA i nadále růst, inflace na rozvíjejících se trzích a v Eurozóně bude klesat a přijde ke skutečnému pokroku při řešení dluhové krize v Evropě, trhy v regionu by se měli vyvíjet pozitivním směrem. Během roku 2011 vzrostla cena ropy Brent o téměř 18 %. Na druhé straně index S&P Pan Arab klesl o 12 %, což představuje historickou divergenci mezi cenami ropy a výkonností regionálních akciových trhů, která se pravděpodobně projevila z důvodu rostoucího politického rizika v regionu, klesající důvěry investorů a slabých korporátních výsledků společností. Tento rozdíl by však měl zmizet, protože se očekává vyřešení nebo postupné řešení uvedených problémů během roku 2012.

 

Informace ohledně jednotlivých regionálních trzích:

 • Katar očekává pozitivní rok na pozadí pokračujícího silného ekonomického růstu, zvyšující se poptávky a plánovaných vládních výdajů.
 • V Kuvajtu může politické napětí a pomalé uskutečňování vládních projektů v oblasti infrastruktury, které byli přítomné v minulém roce, omezovat trh i v roce 2012. Problémem se zdá být i nižší růst úvěrů, protože banky zápasí s vysokým podílem nevýnosných úvěrů.
 • Saudské Arábii se vlivem významných rozvojových plánů a bohatých finančních zdrojů sníží negativní vliv pokračujícího globálního ekonomického zpomalení.
 • Pro Spojené arabské emiráty by mohlo být významným stimulem zvýšení statusu indexu MSCI UAE do kategorie rozvíjejících se trhů. Významný objem dluhopisů splatných během roku 2012 však může vytvořit značný tlak na udržitelnost firem a jejich výnosy.
 • Fond bude také důkladně monitorovat Egypt, zda nedávná náhlá změna na trhu a velké zisky signalizují dlouhodobý trend a reální zotavení trhu.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je Kuwait Financial Centre 'Markaz' (Markaz). Byl založen v roce 1974 a od té doby se stal jedním z předních správců aktiv a institucí zabývající se investičním bankovnictvím v Arabském regionu. Společnost byla kótovaná na Kuvajtské burze (Kuwait Stock Exchange KSE) v roce 1997 a je oceněna ratingem BBB+ ratingovou agenturou Capital Intelligence specializující se na rozvíjející se trhy. Markaz nabízí komplexní služby v oblasti správy aktiv a investičního bankovnictví. Po mnoha letech testování v nepříznivých podmínkách na místních i mezinárodních kapitálových trzích lze prohlásit, že díky práci Markaz Asset Management jejich akciové fondy a spravovaná portfolia dlouhodobě překonávají relevantní benchmarky.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.