14.03.2012

Fernando X. Donayre

Portfolio manažer

INCA Investments, LLC

Latinská Amerika je ideální investiční příležitostí s regionálními trhy připravenými dosahovat lepšího výkonu a lokálními ekonomikami, které dokazují svojí odolnost v těžké globálně-ekonomické situaci. Investorům, kteří se zajímají o akciové a dluhopisové trhy Latinské Ameriky, nabízí fond WIOF Latin American Performance Fund přístup do regionu, kde demografie, ekonomická síla a rychle se rozrůstající střední třída stimulují rychlý růst spotřeby a atraktivní investiční prostředí.

 

Růst a příležitosti

Atraktivnost Latinské Ameriky v očích investorů v posledních letech značně vzrostla. Politická stabilita a ortodoxní ekonomické politiky vyústili do výrazného růstu, který vytváří nové příležitosti pro regionální společnosti a zvyšuje podíl střední třídy a její blahobyt. Střední třída tvoří více než 50 % populace v předních zemích Latinské Ameriky, z čehož nejvíce budou profitovat společnosti orientované na spotřebu, jelikož stále narůstá příjem na hlavu a kupní síla středních příjmových skupin. Zvýšená kupní síla obyvatel Latinské Ameriky též oživila domácí spotřebitelskou poptávku, zvýšila poptávku po úvěrech a podpořila rozvoj a investiční příležitosti ve finančních službách. Pro investory může být další výhodou odolnost regionu při porovnání s jinými, ve větší míře exportně založenými ekonomikami, které trpí při současném globální poklesu.

Region není závislý na exportu do Evropy, protože export Latinské Ameriky je diverzifikovaný geograficky. Jejich nejdůležitější ekonomiky spíše pohánějí domácí trhy než export, což znamená, že zdraví ekonomik regionu je relativně chráněn vůči externím faktorům.  Rovněž to vytváří možnost zvýšit svoji hodnotu, poněvadž se investice mohou zaměřit na převládající faktory ekonomik zemí, tj. jejich domácí trhy a nikoliv pouze na sledování akciových indexů Latinské Ameriky, ve kterých dominují komoditní společnosti ovlivněné zejména externími, a ne regionálními faktory.

 

Latinská Amerika také představuje atraktivní investiční příležitost vzhledem ke své ekonomické síle v porovnání s rozvinutým světem:

  • Má značně nižší úrovně veřejného a soukromého dluhu a vysoce kapitalizovaný bankovní sektor, který vlastní velmi malé množství evropských dluhopisů. Nejdůležitějším faktorem jsou úrovně růstu regionu, které jsou značně vyšší než v rozvinutém světě.
  • Úrovně růstu HDP v EU a v USA se v tomto roce odhadují na 1,5 % a 1,1 %. Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) dosáhnou nejdůležitější ekonomiky Latinské Ameriky dvoj- až trojnásobně vyšší úrovně.
  • Příznivá demografická situace bude též pohánět ekonomický růst regionu. Regionální baby boom během 90tých let též garantuje, že v nadcházejících letech budou tvořit vysoké procento populace spotřebitelé v pracovním věku s nadprůměrnou kupní sílou.


Analýza populace Latinské Ameriky

 

Zdroj: CEPAL

Poznámky: Key consumption years – Klíčové věkové skupiny pro spotřebu; Age groups – Věkové skupiny.

POZITIVNÍ ZÁKLADY

Všechny klíčové země fondu vykazují dobré základy a investiční potenciál:

  • Brazílie se nedávno stala šestou největší ekonomikou světa.
  • Mexiko má zlepšující se ekonomiku a nejvíce podhodnocenou měnu v celé Latinské Americe. Jeho blízkost a úzké ekonomické vazby na USA znamenají pro Mexiko dlouhodobou konkurenční výhodu. Mexické společnosti jsou atraktivní pro jejich příznivý dlouhodobý výhled a rozumné zhodnocení.
  • Předpokládaný více než 5% ekonomický růst Peru do roku 2015 dělá z této země jednu z nejslibnějších ekonomik v Latinské Americe.
  • Očekává se, že Chile bude nejlépe řízenou ekonomikou v Latinské Americe v nadcházejícím období.

 

VYUŽITÍ VÝHOD

Manažer fondu řídí fond takovým způsobem, aby maximálně využil příležitosti, které region nabízí. Investiční rozhodnutí manažera fondu jsou založené na zkoumání základů využívající princip zdola nahoru (bottom-up), který se zaměřuje spíše na společnosti než země. Vybírají se akcie společností se silným obchodním zastoupením. Dlouhodobý investiční horizont je využíván k získání výhody vůči investorům zaměřujících se na krátkodobé investování, kteří převládají v latinsko-americké investiční sféře. Upřednostňují se společnosti s podprůměrným, ale přiměřeným zhodnocením, k získání optimální pravděpodobnosti přinášet pozitivní scénáře vzhledem k poměru rizika a výnosu.

 

VÝHLED

Na začátku tohoto roku dosahovaly indexy Latinské Ameriky vysoké výkonnosti, protože investoři opětovně obraceli svoji pozornost na dobré základy a slibné vyhlídky ekonomik a společností z oblasti Latinské Ameriky. Investoři si v současnosti uvědomují, že mnoho akciových titulů Latinské Ameriky se minulý rok prodávalo pod cenou, vzhledem k nesouladu mezi cenami akcií a jejich zhodnocením. Tato situace se udála i během poslední globální krize: investoři prodávali akcie Latinské Ameriky ve větší míře než akcie z rozvinutého světa, ale jakmile přišlo zotavení v roce 2009, regionální akcie prudce vzrostly. Dnešní situace je obdobná. Tento stav, v kombinaci se základní sílou regionálních ekonomik a jejich pružností, jak je uvedeno výše, znamená, že akcie Latinské Ameriky mají velmi dobré předpoklady pokračovat ve velmi dobrém růstu, zejména pokud důvěra globálních investorů bude i nadále tak silná, jako tomu bylo v tomto roce. Během tohoto období bude rovněž mimořádně příznivé zaměření fondu na hodnotové investování (value investing), protože investoři budou brát v úvahu fundamentální ukazatele společnosti a výhled na silný růst v regionu.

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Fond je spravován Latinskoamerickým investičním specialistou INCA Investments LLC. Lokální znalosti a zkušenosti INCA umožňují vybírat společnosti ostatními přehlížené a odhalovat investiční potenciál v zemích, kterým nespecializovaní manažeři zřídka kdy věnují dostatečnou pozornost jako např. Peru, Kolumbie a Panama.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.