14.02.2012

Matthew Jamurtas

Portfolio manažer

New Mellon Asset & Wealth Management S.A.

Při narůstajícím globálním oteplování přecházejí společnosti a ekonomiky na modely s nízkým znečištěním a emisemi oxidu uhličitého. Narůstá potřeba čistějších zdrojů energie a investice do odvětví s obnovitelnou energií mají potenciál zajímavých výnosů. Fond WIOF Green Energy Performance Fund nabízí investorům možnost využít tento potenciál.

 

PŘEHLED

Fond se zaměřuje na dlouhodobý růst kapitálu, přičemž investuje do globálních akcií a akcií příbuzných cenných papírů v odvětvích s obnovitelnou energií. Zaměřuje se na společnosti s dobrými výsledky v dlouhodobém horizontu a s potenciálem růstu, které vytvářejí diverzifikované portfolio. Fond zároveň nabízí možnost investovat do neustále rostoucích příležitostí v sektoru, který je stále více vnímán jako součást hlavního proudu ekonomiky.

 

OBNOVITELNÉ ENERGIE NA VZESTUPU

Tradiční fosilní paliva se dnes považují nejen za ekologicky škodlivé, ale i nestálé a nejisté. Loňské události v Libyi přitáhly do centra pozornosti otázky týkající se závislosti na fosilních palivech. Ceny ropy prudce stouply kvůli politické nestabilitě. Jde o situaci, kterou jsou si vlády i společnosti dostatečně vědomi. Nedávné napětí mezi Iránem a USA opět ovlivnilo cenu ropu kvůli obavám z následků, které by mohl mít konflikt v Perském zálivu na celosvětové zásoby ropy. Už před vzpourami v zemích MENA (Blízký východ a severní Afrika) úřady, které vykonávají dohled nad energiemi, varovaly, že období levné ropy skončilo. Stále rostoucí celosvětová poptávka po obnovitelných zdrojích energie, jako je například sluneční energie, dokazuje, jak se sektor obnovitelné energie stává důležitějším pro budoucnost energetických zdrojů.

 

Poptávka po slunečné energii

Zdroj: FIRST SOLAR, Barclays, CITI, Credit Suisse, Deutche Bank, GS, JPM, Morgan Stanley

Poznámky: Germany – Německo, Spain – Španělsko, France – Francie, Italy - Itálie, ROE – zbytek Evropy, North America - Severní Amerika, Japan – Japonsko, China - Čína, ROW-  zbytek světa.

 

Potenciál sektoru obnovitelných energií je založen i na množství jiných faktorů, jako například:

 • Potřeba zemí, jakými jsou Čína a Indie, snížit svojí závislost na fosilních palivech, bude pohánět trh s obnovitelnými zdroji energie v následujících letech.
 • Země se pouštějí do energeticky efektivních opatření, aby profitovali z „rychlých výhod“ při snižování spotřeby energie a emisí.
 • Vládní dotace se stali již méně důležitým faktorem pro obnovitelné zdroje, protože technologie jsou levnější a v nákladech schopné konkurovat i fosilním palivům.
 • Počet společností sektoru obnovitelných energií prudce roste. Malí hráči se stávají zajímavými pro větší, čímž roste počet fúzí a akvizicí.
 • Politická podpora obnovitelné energie se bude zvyšovat tím, jak se závody v technologické vyspělosti postupně stávají hlavní prioritou pro země jako USA a Čína.
 • Japonsko se stane dalším velkým trhem, protože se odvrací od jaderné energie.

 

Vlády i samotní politici si čím dál více uvědomují politické i ekologické výhody plynoucí z podpory obnovitelných zdrojů energie. Politiky států v oblasti energií se stále více zaměřují na důležitost čistějších zdrojů energie a poslední zprávy z Mezinárodní energetické agentury naznačují, že by obnovitelná energie mohla tvořit do roku 2050 až 46 % celosvětové produkce elektrické energie s odhadovanými investicemi ve výšce 10,5 bil. USD potřebnými do roku 2030.

 

PŮSOBIVÝ POTENCIÁL

Oblast obnovitelných energií se může pyšnit širokou škálou zajímavých investičních příležitostí od větrné, solární, vodní a geotermální energie až po odvětví, jakými jsou skladování energie a energetická efektivnost.  Tato odvětví vykazují a budou vykazovat obrovský nárůst. Výkonnost sektoru LED a osvětlení vyčnívá nad ostatními sektory. Očekává se jeho zdvojnásobení do roku 2015, protože potřeba energie pro LED TV a osvětlení bude stoupat.

 

Velikost trhu s LED (mld. USD)

Poznámky: Other - jiné, Signage - digitální zobrazovací (reklamní) zařízení, Automobile - automobily, Cellphone -  mobilní telefony, NetB/Tab – netbooky/tablety, NB - notebooky, Monitors -  monitory, Lighting – osvětlení.

VÝHLED

Rok 2012 bude rokem obratu pro akcie společností ze sektoru obnovitelných zdrojů energie. V roce 2011 vznikly desítky gigawattů nových kapacit obnovitelných zdrojů energie s podstatným podílem v Číně, Itálii a Německu. Podíl obnovitelných energií na celkové celosvětové výrobě energie tak narostl nad 5 %. Tento vývoj se však nepromítl do cen akcií společností ze sektoru obnovitelných zdrojů energií. Nadměrné zásoby větrných a slunečních zařízení a výpadky poptávky v Evropské Unii vedly k prudkému poklesu cen zařízení a snížení podnikových marží. Navíc mnohé společnosti v tomto sektoru čelily nejisté budoucnosti. V roce 2012 však očekáváme, že se akcie těchto společností vzpamatují po dvou po sobě jdoucích letech negativních výnosů, a to hlavně z těchto důvodů (kromě jiných):

 

 • Klesající náklady komponentů zapříčinily, že technologie obnovitelných zdrojů energie můžou v současnosti přímo nákladově konkurovat fosilním palivům a pokles nákladů bude pohánět rozvoj pobřežních větrných a slunečných zařízení.
 • Hodnoty akcií nabízejí možnost pro fúze a akvizice, protože společnosti vyrábějící spotřební elektroniku hledají vstupní body do tohoto odvětví.
 • Události v jaderné elektrárně ve Fukušimě změnily energetickou politiku v klíčových zemích, jako jsou Japonsko a Německo.
 • Rozvíjející se ekonomiky, jako je Indie, Střední Východ, Afrika a Latinská Amerika, budou nejrychleji rostoucími trhy v oblasti obnovitelných energií.
 • Rozvíjející se země, jako Čína a Indie, se poprvé zavázaly, že budou pracovat na dosažení dohody o snižování emisí.

 

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

New Mellon Asset & Wealth Management (NEW MELLON) je nezávislá správcovská společnost, kterou vlastní její zaměstnanci a kterou vede tým s více než 25letými zkušenostmi v řízení místních i mezinárodních fondů. Založená v roce 2006 se sídlem v Aténách (MELLON je odvozeno z řeckého “ΜΕΛΛΟΝ”, což znamená budoucnost) se společnost zaměřuje výhradně na globální investice související s klimatickými změna jako např. obnovitelné zdroje, efektivita, odpadní hospodářství a recyklace. NEW MELLON sám vytvořil a dodržuje ověřený investiční proces přizpůsobený jedinečným vlastnostem sektoru zelené energie.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.