23.01.2012

Sebastien Legoff

Portfolio manažer

Delubac Asset Management

 

Ne všechny investice naplňují potřeby začínajících investorů právě tak dobře jako těch, kteří mají dlouholeté zkušenosti na kapitálových trzích. Ale právě portfoliu WIOF Global Strategy Alpha Portfolio se to daří. Je šitý na míru pro investory, kteří nesledují dění na kapitálových trzích, ale zároveň se výborně hodí pro zkušené investory, kteří chtějí dosáhnout definovaných investičních cílů a diverzifikovat své portfolio.

 

PŘEHLED

WIOF Global Strategy Alpha Portfolio, investuje na globálních akciových a dluhopisových trzích s cílem dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu v SGD (singapurský dolar). V akciích je investováno maximálně 70%. Vzhledem k cíli dosahovat dlouhodobého kapitálového růstu je pod-fond ideální volbou pro investory, kteří chtějí během dlouhého časového období zvyšovat své bohatství.

 

VÝHODY PRO INVESTORA

Fond poskytuje investorům mnoho výhod, přičemž kombinuje nízkou volatilitu a flexibilitu.

Mezi hlavní výhody fondu patří:

 

  • Aktivní strategie investování do různých druhů aktiv s nižší volatilitou
  • Důraz na dlouhodobé investování a kapitálový růst v SGD
  • Transparentní, jednoduché portfolio otevřených nástrojů kolektivní investování
  • Flexibilita při sestavování portfolia s důrazem na tradiční třídy aktiv
  • Neustálý investiční proces kombinování strategie „zdola“ a „zhora“ s využitím kvantitativních a kvalitativních postupů
  • Zkušený manažerský tým s výbornými výsledky

 

INVESTIČNÍ PROCES

Investiční proces manažera fondu zahrnuje komplexní mechanismus výběru a alokace aktiv. Proces třídění, při kterém se na začátku sledují desetitisíce fondů, umožňuje manažerovi fondu vybrat 100 nadprůměrných fondů, které se zkoumají použitím kvantitativní a kvalitativní analýzy. Poté následuje zhodnocení perspektivy návratnosti a diverzifikace před tím, než dojde k výběru aktiv. Tento proces se kombinuje s procesem alokace aktiv, který využívá přístup shora-dolů (top-down), přístup zdola nahoru (bottom-up) zahrnuje hodnocení strategické a taktické alokace do fondů v užším výběru. Definitivně vytvořené portfolio se monitoruje na denní bázi.

 

TĚŽKÝ ROK

Aktivní správa fondu a denní monitoring umožňují investičnímu manažerovi rychle reagovat na podmínky na světových trzích, které jsou rozhodující pro výkonnost fondu. Uplynulý rok, především však jeho druhá polovina, přinesl na trhy nepokoje: pokračující oslabování celosvětového růstu, znepokojení s ohledem na státní dluh v USA a Evropě, obavy s ohledem na rychle se rozvíjející trhy (především asijské) a ekonomické vyhlídky v reakci na možnou recesi rozvinutých ekonomik zhoršily náladu investorů na celém světě. Krize v eurozóně a zdánlivá neschopnost politiků řešit dluhové problémy kontinentu byla obzvlášť škodlivá - oslabovala trhy na obou stranách Atlantiku a spouštěla série masivních prodejů a prudkou volatilitu. Začátek roku 2012 bude pravděpodobně pro všechny náročný. Riziko, že mnoho evropských zemí  sklouzne do recese, přetrvává, a bez jasného řešení krize eurozóny, kterou budou trhy akceptovat, bude dominantní charakteristikou pro většinu trhů pravděpodobně nejistota a volatilita. Ani asijské trhy nebyli imunní vůči globálním ekonomickým problémům. Pokud budou v některých zemích přísné podmínky týkající se likvidity, nejistoty na mikroúrovni budou přetrvávat.

 

 

POZITIVNÍ VÝHLED

Nicméně jsou tu i náznaky optimistu. Ekonomické údaje z USA nabírají pozitivní trend, což naznačuje zotavení její ekonomiky. Zároveň roste naděje a přesvědčení, že by se mohly podmínky v Asii začít zlepšovat (hlavně monetární oblast a oblast likvidity) a  trhy opět začít růst. Ani volatilita se neočekává tak výrazná jako v roce 2011 a dokonce i vážný pokles v Evropě, který by ovlivnil asijské ekonomiky, by mohl pro Asii přinést vyhlídky lepší výkonnosti. Pozitivní je i nálada směrem k rychle se rozvíjejícím trhům. Přestože celkově jako třída aktiv utrpěli v roce 2011 ztrátu, v roce 2012 by měli výkonností překonat rozvinuté trhy. V dlouhodobém horizontu zůstávají jejich základy pevné. Dokonce i pokud poptávka po jejich exporte poklesne (v případě, že se rozvinuté země dostanou do recese), existuje potenciál růstu pro domácí trhy. Taktéž se zdá, že dluh rozvíjejících se trhů má srovnatelný potenciál uprostřed zlepšující se uvěrové bonity zemí.

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Investoři fondu WIOF Global Strategy Alpha Portfolio prosperují díky tomu, že jsou jejich investice řízeny jedním z nejlepších investičních manažerů na trhu - Delubac Asset Management, patřící pod Delubac Bank. Delubac, který se specializuje především na výběr fondů, akcií a alokaci aktiv, si pro sebe díky svým zkušenostem s fondy fondů na rozvíjejících se trzích našel vhodné uplatnění. Delubac je zastáncem jedinečné investiční filosofie, kdy se soustřeďuje na strategické investiční programy, aktivní sledování rizika, diverzifikaci a dlouhé období držby.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.