12.01.2012

 

Ken Teale

Portfolio manažer

Nucleus Global Investors Pty Ltd

 

Fond WIOF Global Listed Utilities Fund investuje do regulovaných síťových odvětví na celém světě. Takto poskytuje investorům přístup do sektoru, který nabízí stabilitu, vysokou návratnost s relativně nízkým rizikem, dlouhodobou výkonnost a vynikající odolnost dokonce i v nejsložitějších ekonomických časech.

 

PŘEHLED

Fond investuje do velkých kótovaných společností, které působí v síťových odvětvích a infrastruktuře v krajinách OECD, a které dlouhodobě generují stabilní dividendy a přinášejí kapitálové zhodnocení. Fond se zaměřuje na monopoly a oligopoly, které poskytují společnosti nejdůležitější služby. Tímto způsobem se usiluje o to, poskytnout investorům stabilní  výnosy, globální diverzifikaci a likviditu využitím investičního potenciálu společností, které jsou řízené konzervativně a které generují silný operativní cash-flow.

 

PŘIROZENÉ VÝHODY

Síťová odvětví mají řadu přirozených výhod, která z nich dělají zajímavou investiční příležitost a pomáhají garantovat stabilní výnosy. Síťová odvětví jsou oporným systémem moderních společností, poskytují životně důležité služby, včetně energií, plynu a vody. Tyto přirozené monopoly jsou do velké míry regulované, čímž se zabezpečují stabilita výnosů bez ohledu na ekonomické podmínky. V nejrozvinutějších zemích regulační opatření vlády stanovují ceny, které si síťová odvětví mohou účtovat na úrovni umožňující kompenzaci veškerých nákladů spojených s poskytováním těchto služeb veřejnosti a zabezpečí návratnost kapitálu do výše přibližně 10% za rok. 10%-ní návratnosti kapitálu je pro sektor, který má stabilní poptávku po jeho službách a které nejsou vystaveny konkurenci, velmi atraktivní.

 

LEPŠÍ VOLBA

Relativně neznámým faktorem je, že akcie společností síťových odvětví a infrastruktury zaznamenali během mnoha desetiletí vyšší výkonnost než investice do běžných akcií a přinášejí nižší riziko kapitálové ztráty. Při pětileté investici do akcií společností síťových odvětví ztratí investor svůj kapitál jen s velmi malou pravděpodobností, u investice do běžných akcií je riziko ztráty kapitálu 7krát vyšší.

Výskyt negativních výnosů (v %) podle třídy aktiv: 1990 - 2011

Poznámka: Year holding period – období investice v letech.

Zatímco investice do indexu UBS Developed Infrastructure and Utilities by za posledních deset let přinesla investorovi výnos 8% ročně, investice do indexu MSCI Global Equity by během stejného období poskytla investorovi pouze mizivý výnos, a to méně než 1% ročně. Údaje zároveň ukazují, že akcie společností síťových odvětví a infrastruktury překonávali výkonnost investice do běžných akcií během posledních 20 let o 2% ročně.

 

Roční výnos podle třídy aktiv: 1990 – 2011


Poznámka: Years – roky.

 

Síťová odvětví poskytovali v časech ekonomické recese lepší výnos, protože poptávka po základních službách je recesí relativně neovlivnitelná. Nepřekonatelná je i schopnost sektoru udržovat během recese dividendy. Uveďme si několik příkladů:

  • Společnost pro síťová odvětví (plyn a elektřinu) American Electric Power platí dividendy každoročně od roku 1910.
  • Consolidated Edison, společnost zásobující New York elektřinou a plynem, platí dividendy od roku 1924.
  • V roce 2008 a 2009, kdy většina světa sklouzla do hluboké recese, mnoho společností v našem portfoliu zvýšila výplatu dividend.

 

INVESTIČNÍ PROCES

Investiční manažer využívá komplexní investiční proces s cílem maximalizovat příležitosti, které tento sektor nabízí, včetně makroekonomické analýzy – shora dolů (top-down) a stanovení vnitřní hodnoty akcií - zdola nahoru (bottom-up). Tento proces, který se sestává z více kroků, zahrnuje komplexní analýzu přibližně 200 cenných papírů investičního portfolia před tím, než jsou implementovány rizikové a kvalitativní filtry. V návaznosti na tyto kroky je vytvořeno portfolio 30 až 40 cenných papírů během přísného hodnotícího procesu, zahrnující stanovení vnitřní hodnoty akcií a geografické a sektorové alokace.

 

OBAVA O EURO, DOBRÉ ZPRÁVY Z USA

Pokud se podíváme na budoucnost daného odvětví a trhu v nejbližších pár měsíců, dluhová krize v eurozóně, která již měla velký vliv na nedávné investice fondu, zůstane pravděpodobně dominantním faktorem. Krize v eurozóně se již začala rozšiřovat z „okrajových“ států, jakými jsou například Itálie a Španělsko, do klíčových zemí jako například Francouzsko. V současné situaci považujeme bankovní krizi za téměř nevyhnutelnou. Ekonomika eurozóny je pravděpodobně už v recesi, ačkoliv oficiální čísla to zatím neprokazují. Je jasné, že se v určitém bodě euro rozpadne, mnoho států se dostane do vážné platební neschopnosti (včetně Itálie), vrátí se k národním měnám a přistoupí k nucené státní záchraně insolventních bank eurozóny.  Ale ať už se to stane v řádu několika měsíců nebo let, se lze jen dohadovat. Protože se situace během posledních  měsíců zhoršila, snížil fond držbu cenných papírů kontinentální Evropy na minimum. Na druhé straně z USA, odkup pochází polovina cenných papírů fondu, přicházejí mnohem lepší zprávy. Ekonomika USA jistý čas stabilně roste, důvěra spotřebitelů nadále stoupá a nezaměstnanost neustále klesá. Dokonce i trh s nemovitostmi vykazuje známky dosáhnutí dna. Hlubokou recesi v eurozóně bude pociťovat celý svět. Avšak export do zemí eurozóny tvoří pouze 10% HDP Spojených Států v porovnání s 20% HDP eurozóny a 35% HDP Německa. Proto bude mít recese v Evropě na USA mnohem menší dopad než na jiné země. Severní Amerika má na několik následujících let mnohem lepší ekonomické vyhlídky než kontinentální Evropa.

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Investiční správce fondu je společnost Nukleus Global Investors, jeden z mála správců specializujících se na akcie společností síťových odvětví a infrastruktury. Členové investičního týmu jsou specialisté v tomto sektoru se zkušenostmi, které získali nejen z investování do síťových odvětví, ale též při získávání kapitálu pro sektor a v managementu společností působících v infrastruktuře. Sídlo společnosti je v Sydney.

 

Důležité upozornění:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.