29.12.2011

 Andris KotansAndris Kotans

Portfólio manažér

Citadele Asset Management

 

 

Keďže fond WIOF Global Emerging Markets Bond Fund investuje na trhoch s dlhopismi po celom svete, ponúka investorom možnosť využiť výhody veľkého potenciálu rozvíjajúcich sa trhov a príležitosti investovať do širokej škály štátnych ako aj korporátnych dlhopisov denominovaných v tvrdých (USD, EUR) ale aj lokálnych menách.

 

PREHĽAD

Fond investuje do štátnych a korporátnych dlhopisov v tvrdých ako aj v lokálnych menách (predovšetkým štátnych dlhopisov) na rozvíjajúcich sa trhoch v Európe, Ázii, Afrike a Južnej Amerike. Cieľom fondu je maximalizácia celkovej návratnosti investície, a preto je ideálny pre investorov, ktorí sa zaujímajú o špecializované kapitálové trhy, a ktorí sú si vedomí možností a rizík investícií na týchto trhoch.

 

GLOBÁLNA VOĽBA

Globálna povaha fondu umožňuje investorom využiť výhody pozitívnych vlastností rôznych regiónov rýchle sa rozvíjajúcich trhov, aby tak svoju investíciu čo najlepšie zhodnotili. Každý región rozvíjajúcich sa trhov, na ktorý sa fond zameriava, má silné základy podporujúce príležitosti pre investície:

  • Afrika, Juhoafrická republika je v rámci kontinentu výnimočnou ekonomikou s udržateľnou fiškálnou politikou a so zlepšujúcim sa domácim dopytom. Predpokladá sa, že  v roku 2012 bude rásť o 3,6%.
  • Tichomorská Ázia sa rýchlo zotavuje a domáci dopyt v regióne, ktorý je najobývanejšou oblasťou na svete, by mal napomôcť jeho ekonomikám smerom k udržateľnému rastu. Ekonomika regiónu by mala v roku 2012 vzrásť o 8%.
  • Stav verejných financií krajín SNŠ (Spoločenstvo nezávislých štátov) zostal relatívne stabilný pri porovnaní s ostatnými regiónmi sveta. Zatiaľ čo krajiny strednej a východnej Európy sa momentálne nachádzajú v lepšom stave ako v rokoch 2008 až 2009.
  • Ekonomiky Latinskej Ameriky momentálne prekonávajú ich predkrízové maximá a rast v roku 2012 sa predpokladá na úrovni 4%. Silný domáci dopyt podporil rast kľúčových latinskoamerických ekonomík, čo pozitívne ovplyvnilo  ostatné trhy v regióne prostredníctvom vzájomných obchodných kanálov.

 

 

ODOLNOSŤ A RAST

V posledných troch rokoch prenasledovala trhy globálna finančná kríza. Rozvíjajúce sa trhy ju však vo všeobecnosti zvládli lepšie ako mnohé rozvinuté krajiny a jasne tým preukázali svoju vnútornú hodnotu a skutočný potenciál.  Rozvíjajúce sa trhy zažili v porovnaní s rozvinutými krajinami nižšie straty produkcie. Očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch tieto trhy preukážu ešte väčší nárast, keďže rast HDP sa v týchto krajinách plánuje na úrovni trikrát väčšej ako v rozvinutých ekonomikách, a to dokonca aj za predpokladu globálneho poklesu a prostredia s nižším ekonomickým rastom. Silná rovnováha platobných bilancií a absencia väčšej fiškálnej nerovnováhy spôsobili, že sa rozvíjajúce sa trhy stali omnoho flexibilnejšími a odolnejšími v reakcii na ekonomické šoky.

 

Atraktívne sú predovšetkým dlhopisy rýchlo sa rozvíjajúcich krajín. Trhy sú veľké a stále rastú rovnako ako ich likvidita. Celková trhová kapitalizácia v tvrdých menách (merané podľa indexu Barclays GEM) je okolo 690 mld. USD pričom trhová kapitalizácia trhu  štátnych dlhopisov v lokálnych menách (merané podľa indexu JP Morgan GBI-EM Div) je okolo 530 mld. USD.

 

INVESTIČNÝ PROCES

Investičný proces manažéra fondu sa riadi kombináciou prístupov (top-down) zhora-nadol a (bottom-up) zdola-nahor. Pri alokácii do trhov denominovaných v tvrdých a lokálnych menách uplatňuje manažér prístup zhora-nadol, pričom etapa kvantitatívneho screeningu identifikuje podhodnotené cenné papiere v segmente tvrdých mien a relatívne podhodnotené lokálne meny. Ďalšia etapa kvalitatívnej makro analýzy potom overuje prvotne identifikované signály na kúpu/predaj a následne sa uskutoční tvorba optimálneho portfólia v súlade so súborom interných investičných smerníc. To sa udržiava prostredníctvom kontinuálneho monitoringu a systému kontroly portfólia.

 

VÝHĽAD

Najdôležitejšími pre výkonnosť fondu sú samozrejme podmienky na kľúčových trhoch. Hoci existujú obavy ohľadom zhoršenia globálneho ekonomického rastu, pri výhľade na nadchádzajúcich pár mesiacov vyzerajú okolnosti pre rýchlo sa rozvíjajúce trhy optimistickejšie. Relatívne lepšia výkonnosť rýchlo sa rozvíjajúcich trhov sa zvyšuje a rast a fiškálna situácia väčšiny rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomík budú aj naďalej omnoho silnejšie ako v rozvinutom svete, dokonca aj keď  budeme brať do úvahy väčšiu cyklickú povahu týchto ekonomík. Konkrétne pri dlhopisoch sú atraktívne ocenené hlavne korporátne dlhopisy v tvrdých menách, kým štátne dlhopisy v tvrdých menách sa hodnotia uspokojivo. Pravdepodobné sú aj ďalšie zvýšenia ratingov pre niektoré rýchlo sa rozvíjajúce krajiny pričom rating niektorých rozvinutých krajín sa zhoršil. Napríklad spoločnosť Standard & Poor’s zdvihla minulý rok Turecku výhľad ratingu v rovnakom čase, ako bol znížený rating Talianska. Manažér takisto vníma výkonnosť dlhopisov v lokálnych menách v 3.štvrťroku 2011 ako neprimerane nízku. Vzhľadom na všetky tieto faktory, bude očakávaná stratégia manažéra pre 1.štvrťrok 2012 uprednostňovať korporátne dlhopisy v tvrdých menách, kratšiu duráciu a dlhopisy s vyššou kvalitou v tvrdých menách a neutrálnu alokáciu voči dlhopisom rozvíjajúcich sa krajín v lokálnych menách.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Fond riadi jeden z najväčších správcov aktív v pobaltskom regióne, spoločnosť Citadele Asset Management (Citadele AM). Citadele AM je súčasťou Citadele banka, jednej z vedúcich finančných skupín v pobaltských štátoch. Citadele AM je najväčšou investičnou spoločnosťou v pobaltskom regióne a prostredníctvom svojich pobočiek pôsobí v Litve, Rusku a na Ukrajine.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.