29.12.2011

 Andris KotansAndris Kotans

Portfolio manažer

Citadele Asset Management

 

 

Jelikož fond WIOF Global Emerging Markets Bond Fund investuje na trzích s dluhopisy po celém světě, nabízí investorům možnost využít výhody velkého potenciálu rozvíjejících se trhů a příležitosti investovat do široké škály státních i korporátních dluhopisů denominovaných v tvrdých (USD, EUR) i v místních měnách.

 

PŘEHLED

Fond investuje do státních a korporátních dluhopisů v tvrdých i v místních měnách (především státních dluhopisů) na rozvíjejících se trzích v Evropě, Asii, Africe a Jižní Americe. Cílem fondu je maximalizovat celkovou návratnost investice, a proto je ideální pro investory, kteří se zajímají o specializované kapitálové trhy, a kteří si zároveň uvědomují možnosti a rizika investice na těchto trzích.

 

GLOBÁLNÍ VOLBA

Globální povaha fondu umožňuje investorům využít výhody pozitivních vlastností různých regionů rychle se rozvíjejících trhů, aby tak svojí investici co nejlépe zhodnotili. Každý region rozvíjejících se trhů, na který se fond zaměřuje, má silné základy podporující příležitosti pro investice:

  • Afrika, Jihoafrická republika je v rámci kontinentu výjimečnou ekonomikou s udržitelnou fiskální politikou a se zlepšující se domácí poptávkou. Předpokládá se, že v roce 2012 bude růst o 3,6 %.
  • Asijsko-pacifický region se rychle zotavuje a domácí poptávka v tomto regionu, který je neobyvatelnější oblastí na světě, by měla pomoci jeho ekonomikám směrem k udržitelnému růstu. Ekonomika regionu by měla v roce 2012 vzrůst o 8%.
  • Stav veřejných financí zemí SNS (Společenství nezávislých států) zůstal relativně stabilní při porovnání s ostatními regiony světa. Zatím co státy střední a východní Evropy se momentálně nacházejí v lepším stavu než v letech 2008 až 2009.
  • Ekonomiky Latinské Ameriky momentálně překonávají jejich předkrizová maxima a v roce 2012 se předpokládá růst na úrovni 4%. Silná domácí poptávka podpořila růst klíčových latinskoamerických ekonomik, což pozitivně ovlivnilo ostatní trhy v regionu prostřednictvím vzájemných obchodních vztahů.

 

ODOLNOST A RŮST

V posledních třech letech pronásledovala trhy globální finanční krize. Rozvíjející se trhy ji však všeobecně zvládli lépe než mnohé rozvinuté země a jasně tím ukázali svojí vnitřní hodnotu a skutečný potenciál. Rozvíjející se trhy zažili v porovnání s rozvinutými krajinami nižší ztráty produktu. Očekává se, že v následujících letech tyto trhy prokáží větší  nárůst, jelikož se plánuje růst HDP na úrovni třikrát větší než v rozvinutých ekonomikách, a to dokonce i za předpokladu globálního poklesu a prostředí s nižším ekonomickým růstem. Silná rovnováha platebních bilancí a absence větší fiskální nerovnováhy způsobili, že se rozvíjející trhy stali mnohem flexibilnějšími a odolnějšími vůči ekonomickým šokům.

 

Atraktivní jsou především dluhopisy rychle se rozvíjejících zemí. Trhy jsou velké a rostou stejně jako jejich likvidita. Celková tržní kapitalizace vyjádřena v tvrdých měnách (měřené dle indexu Barclays GEM) je okolo 690 mld. USD, přičemž tržní kapitalizace trhu státních dluhopisů v místních měnách (měřené dle indexu JP Morgan GBI-EM Div) je okolo 530 mld. USD.

 

INVESTIČNÍ PROCES

Investiční proces manažera fondu se řídí kombinací přístupů (top-down) shora-dolů a (bottom-up) zdola-nahoru. Při alokaci do trhů denominovaných v tvrdých a místních měnách uplatňuje manažer přístup shora-dolů, přičemž etapa kvantitativního screeningu identifikuje podhodnocené cenné papíry v segmentu tvrdých měn a relativně podhodnocené místní měny. Další etapa kvalitní makro analýzy potvrzuje prvotně zjištěné signály nákupu/prodeje a následně je vytvořeno optimální portfolio v souladu se souborem interních investičních směrnic. Portfolio je udržováno prostřednictvím kontinuálního monitoringu a sytému kontroly portfolia.

 

VÝHLED

Nejdůležitější pro výkonnost fondu jsou samozřejmě podmínky na klíčových trzích.  Ačkoliv existují obavy ohledně zhoršení globálního ekonomického růstu, výhled na příštích pár měsíců vypadá pro rychle se rozvíjející trhy optimističtější. Relativní nadvýkonnost rychle se rozvíjejících trhů se zlepšuje, a růst a fiskální prostředí většiny rychle se rozvíjejících ekonomik bude i nadále mnohem silnější než v rozvinutém světě, dokonce i když budeme brát v úvahu rychlejší střídání hospodářských cyklů těchto ekonomik. Konkrétně u dluhopisů jsou atraktivně oceněné hlavně korporátní dluhopisy v tvrdých měnách, zatímco státní dluhopisy v tvrdých měnách jsou hodnoceny pouze uspokojivě. Pravděpodobná jsou i další zvýšení ratingů pro některé rychle se rozvíjející země, zatímco ratingy některých rozvinutých zemí nejsou tak dobré. Například společnost Standard & Poor’s minulý rok Turecku zvýšila rating ve stejném čase, v jakém byl Itálii rating snížen. Manažer také vnímá výkonnost dluhopisů v místních měnách ve 3. čtvrtletí 2011 jako nepřiměřeně nízkou. Vzhledem na všechny tyto faktory, bude očekávaná strategie manažera pro 1. čtvrtletí 20122 upřednostňovat korporátní dluhopisy v tvrdých měnách, kratší duraci a dluhopisy s vyšší kvalitou v tvrdých měnách, a neutrální alokaci vůči dluhopisům rozvíjejících se zemí v místních měnách.

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Fond řídí jeden z největších správců aktiv v pobaltském regionu, společnost Citadele Asset Management (Citadele AM). Citadele AM je součástí banky Citadele, jedné z vedoucích finančních skupin v pobaltských zemích. Citadele AM je největší investiční společností v pobaltském regionu a prostřednictvím svých poboček působí v Litvě, Rusku a na Ukrajině.

 

Důležité upozornění:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.