14.12.2011

Martin Zezula

Portfolio manažer

Raiffeisenbank a.s.

Fond WIOF Emerging Europe Performance Fund je produkt, který se zaměřuje na mezeru na trhu, přičemž nepodlehl trendům, kterých se drží konkurence. Fond nabízí investorům zajímavé výnosy a přístup k investičním příležitostem v regionu se silným potenciálem a zdravým růstem.

 

VÝJIMEČNOST

Fond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a akcií příbuzných cenných papírů společností, které buď sídlí nebo profitují z růstu ve střední, východní a jihovýchodní Evropě (CEE). Manažer fondu dodržuje strategii udržování akciové složky v rozmezí 80% až 100% z celkových aktiv fondu. Co však dělá tento fond výjimečným je jeho unikátní zaměření. Většina fondů, které se zaměřují na akcie rozvíjejících se zemí Evropy, obvykle investují převážnou část aktiv do Ruska a Turecka, kde se nacházejí společnosti s největší tržní kapitalizací v regionu. Tyto fondy však nabízejí málo příležitostí k profitu z růstu ve střední Evropě, a to v pobaltských státech a na Balkáně. Fond WIOF Emerging Europe Performance Fund je odlišný, jelikož se zaměřuje na střední a jihovýchodní Evropu, přičemž v Rusku investuje pouze 10% investice a v Turecku dokonce neinvestuje vůbec.

 

PRÍLEŽITOSTI REGIONU

Rozvíjející se trhy Evropy nabízejí investorům nejen typicky atraktivní charakteristiky všech rozvíjejících se trhů, ale i vlastní unikátní příležitosti. Rozvíjející trhy se momentálně nacházejí na velmi nízké úrovni (na základě tradičního ocenění podle indexu MSCI EM) a dokonce jsou v současnosti blízko svých nejnižších hodnot od 1. čtvrtletí roku 2009, přičemž rozvíjející se trhy Evropy se zdají být na ještě lepších úrovních než například rozvíjející se země Latinské Ameriky či Asie.

 

ÚSPEŠNÁ PŘEMĚNA

Úspěšný přechod zemí rozvíjející se Evropy od centrálně plánovaného k fungujícímu tržně ekonomickému systému byl hnacím motorem výrazného růstu během posledních 15 let. Region zažil masivní příliv zahraničních investic (FDI) a během víc než jednoho desetiletí, s výjimkou roku 2009 (po finanční krizi), růst skutečného HDP v tomto regionu překonal i Eurozónu a USA. Očekává se , že tento trend bude pokračovat i v následujících letech, čímž se prokáže, že růst v zemích rozvíjející se Evropy, stejně jako potenciální příležitosti, které s tím přicházejí, jsou pevné a neporušené.

Rast reálneho HDP (medziročná zmena v %)

Fiskální pozice regionu je též lepší než v případě mnoha již rozvinutých zemí. Poměry dluhu vůči HDP jsou celkově nižší i v některých případech. Dokonce i drasticky nižší v porovnání s mnoha světovými ekonomikami. Třem hlavním ekonomikám střední Evropy – Polsku, České republice a Maďarsku – byl přiznán ekonomický status a všechny byli zařazeny do kategorie „rozvinuté rozvíjející se trhy“ podle společnosti FTSE. Začlenění, které bylo přiřazené zemím jako jsou Brazílie a Jižní Afrika, bere v úvahu různé faktory, jako například úroveň státního příjmu, rozvinutost akciového trhu a podmínky pro vstup kapitálu. Porovnání výkonnosti jednotlivých akciových trhů rovněž podtrhuje atraktivitu tohoto regionu. Údaje z minulosti ukazují, že CECE Extended Index (akciový index zaměřený na střední a východní Evropu – CEE) pravidelně překonával ostatní porovnávané indexy.

Výkonnosť akciových trhov (v EUR; medziročne v %)

Globalizovaný svět charakterizují události, které budou ovlivňovat regionální burzy cenných papírů rozvíjejících se zemí. Rozvíjející se země střední a východní Evropy však mají další konkurenční výhodu. Většina z nich má vlastní měnu, jejíž devalvace může podpořit ekonomiky v situacích, jakými jsou slabý ekonomický růst a nepokoje na trhu.

 

OPTIMISMUS PRO BUDOUCNOST

Výhled do budoucnosti je pro cílové trhy fondu optimistický. Trhy se momentálně připravují na situaci případné recese, což se odráží i v cenách jednotlivých akcií. Existuje však několik dobrých důvodů pro to být do jisté míry optimistický vzhledem k nadcházejícím měsícům. Stav financí mnoha společností je dobrý, makroekonomické údaje v současnosti poukazují spíše na pokračování slabého ekonomického růstu než na recesi a ceny akcií jsou atraktivní. Je možné brát v úvahu i převládající životní prostředí a problém evropského dluhu. Současný vývoj na trzích do značné míry závisí na politice a náladě investorů. Je nepravděpodobné, že přijde k většímu zlepšení na trhu, pokud nebude prezentováno udržitelné a přesvědčivé politické řešení dluhového problému Evropy.

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Fond řídí společnost Raiffeisenbank, a.s., (Raiffeisenbank), člen skupiny Austrian Raiffeisen Financial Group. Historie této finanční instituce začíná před více než 140 lety. Raiffeisen Financial Group patří mezi nejsilnější finanční instituce ve střední a východní Evropě v oblasti komerčního investičního bankovnictví a v současnosti působí v 17 zemích. K 31. prosinci 2010 dosáhla konsolidovaná rozvaha celé skupiny 260 mld. EUR.

 

Důležité upozornění:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.