29.11.2011

Marios Demetriades

Portfolio manažer

Piraeus Bank (Cyprus) Ltd.

 


Fond WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund nabízí investorům možnost využít investiční příležitosti v regionu, který se rozprostírá přes tři kontinenty, má jednu z nejmladší a nejrychleji rostoucí populace na světě a pojímá země s potenciálem pro dlouhodobý růst a s dobrými základními ekonomickými ukazateli.

 

PŘEHLED

Fond investuje zejména do akcií a příbuzných cenných papírů na čtyřech klíčových trzích regionu Východního Středomoří: v Turecku, Egyptě, na Kypru a Řecku. Je ideálním řešením pro ty, kdo se zajímají o specializované kapitálové trhy a uvědomují si příležitosti a rizika spojená s investováním na rychle se rozvíjejících trzích.

 

ZDRAVÉ ZÁKLADY

Většina pozornosti se v rámci tohoto regionu soustřeďovala na Řecko a jeho finanční problémy. Z tohoto důvodu je cílem investičního manažera omezit investice v Řecku a na Kypru téměř na 5 % v obou zemích. Velmi podrobně se během posledních devíti měsíců sledoval i politický vývoj v Egyptě. Tyto události bohužel zastínili zdravé ekonomické základy ostatních zemí, na které se fond zaměřuje:

 

Turecko má významnou dlouhodobou perspektivu. Jeho obyvatelstvo tvoří okolo 1 % celosvětové populace. Zároveň jde o jednu z nejmladších populací na světě, což vytváří potenciál pro působivý růst v budoucnosti. V Turecku je více než 26 % celkové populace mladších 15 let. Očekává se, že během nejbližších desíti let významně vzroste podíl země na světovém HDP. Turecko překonalo problémy politické nestability, které ji pronásledovaly v první polovině minulého desetiletí a zaznamenalo významné strukturální změny a privatizace, které podpořily růst a konkurenceschopnost. Nedávno mu ratingová agentura Standard & Poor’s zvýšila rating na Investiční Stupeň a dále se předpokládá, že bude mít do roku 2016 nejvyšší průměrný růst ze všech zemí OECD. Země zároveň začala přístupové rozhovory s Evropskou Unií, od kterých se očekává, že povedou k dalším strukturálním změnám a pomůžou následnému růstu.

 

Dlouhodobé vyhlídky Egypta jsou stejně působivé. Při podobném počtu obyvatel a demografii, jako má Turecko (31 % populace má méně než 15 let), má stejně zdravé ekonomické základy, které by měli zemi zabezpečit světlou budoucnost. Rovněž se předpokládá, že se v nejbližším desetiletí podíl Egypta na světovém HDP významně zvýší.

 

Kypr má sice malou, ale stabilní ekonomiku, které se zaměřuje zejména na služby. Negativně ji ovlivnila krize a blízké ekonomické vztahy s Řeckem. Avšak je v mnohem lepším stavu než řecká a její vyhlídky se dokonce zlepšili po oznámení o zahájení těžby zemního plynu v oblasti mezi Kyprem a Izraelem. První výsledky se očekávají do konce tohoto roku.

 

Řecko mělo v posledním období problémy. Přesto však investiční manažer věří, že bude v mnohem lepší kondici, když se uskuteční všechny strukturální změny. Očekává se, že se v budoucnosti vytvoří významné příležitosti.

 

VYHLÍDKY PRO RŮST

Růst v regionu byl v roce 2008 zasažen finanční krizí. Týkalo se to především Řecka kvůli jeho strukturálním problémům, a v menší míře dopady pocítil i Kypr. Turecká ekonomika zaznamenala v roce 2009 pokles HDP o téměř 5 %. V roce 2010 se však vývoj země vrátil na původní hodnoty, když zaznamenal nejvyšší růst HDP na světě hned po Číně. Tento růst pokračoval v roce 2011, ačkoliv se v roce 2012 očekává jeho přirozené zpomalení. A nakonec, i přesto že krize Egypt neovlivnila, jeho růst se v roce 2011 dramaticky zpomalil po revoluci na začátku tohoto roku. Očekává se však, že se růst vrátí na úrovně před revolucí po listopadových volbách a následném zpřehlednění politické scény.

 

VÝHLED

Výkonnost fondu byla v tomto roce ovlivněna krizí v Řecku stejně jako revolucí v Egyptě. Avšak vyhlídky se v krátkodobém a střednědobém horizontu zlepšují. Očekává se, že se trh v Egyptě zotaví po volbách, které mají předznamenat větší politickou stabilitu. Hodnoty akcií mezitím zůstávají na nízkých úrovních a jsou tedy atraktivní. V Turecku se v současnosti trh a měna stabilizovali a v nejbližším čtvrtletí se očekává pozitivní výkonnost. Dluh Kypru zůstává na nízké úrovni a mezinárodní obchodní aktivity jsou intenzivní i přes krizi v Evropě. V Řecku zůstává situace nejasná. Jak jsme se již zmínili, současným cílem je omezit investice v této zemi na 5 %.

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Piraeus Bank (Cyprus) je 100%-ní pobočkou Piraeus Bank Group se sídlem v Aténách. Piraeus Bank (Cyprus) byla založena začátkem roku 2008 a poskytuje komplexní retailové služby, korporátní služby, služby mezinárodního bankovnictví, správu majetku a správu aktiv. Tým investičního managementu se skládá z kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců a zaměřuje se na regionální trhy, včetně Řecka a Kypru.

 

Důležité upozornění:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.