14.11.2011

Jiří Pospíšil

Portfolio manažer

Raiffeisenbank a.s.

 

Ne všechny investice zohledňují potřeby zkušených ale i méně zkušených investorů na kapitálových trzích. WIOF Conservative Risk 3% Portfolio je však fond vytvořený na míru nejen pro investory, kteří nesledují témata na kapitálovém trhu, ale také pro zkušené investory, kteří očekávají, že dosáhnou daného investičního cíle a diverzifikují svoje portfolio.

 

PŘEHLED


Fond byl navržen s cílem poskytnout investorům dlouhodobý růst kapitálu prostřednictvím investic do dluhopisů v EUR a na akciové trhy. Jak naznačuje název fondu, jeho rizikový profil je relativně nízký s maximálně 30 % aktiv investovanými do akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi a obvykle minimálně 60 % aktiv do cenných papírů s fixním příjmem denominovaných v EUR. Fond se soustřeďuje na udržování volatility na nižší úrovni, a proto se řídí svou investiční politikou, při níž se očekává udržení tříleté historické volatility na úrovni mezi 2 a 4 %.  Fond investuje v globální škále, přičemž část portfolia je alokována v západní Evropě, za kterou následuje střední a východní Evropa.

 

 

STABILITA A BEZPEČNOST

Nízká volatilita fondu a specifická investiční strategie poskytuje investorům stabilitu. Má i mnoho dalších důležitých výhod, jako například:

  • Značná část portfolia je investovaná do akcií, které poskytují příležitost k zajímavým výnosům.
  • Portfolio se skládá převážně z globálních dluhopisů s ratingem A1/A+ a lepším.
  • Fond je řízen jednou z nejsilnějších finančních institucí v oblasti komerčního a investičního bankovnictví ve střední a východní Evropě.

 

EXPANZIVNÍ POLITIKA

Kromě výhod, které jsme nastínili, je základním elementem úspěšného fungování fondu strategie investičního manažera. Současná strategie manažera bere v úvahu více faktorů, přičemž všechny jsou pečlivě monitorovány a zvažovány, takže fond dokáže pracovat na maximum. Mezi jinými je to hlavně expanzivní monetární politika FED-u (Federální rezervní systém USA) a Evropské centrální banky (ECB), které by měli být dominantními faktory do konce roku 2012. Navíc akcie prokazují slušný potenciál. Stále existují společnosti, které dosahují atraktivních korporátních zisků, zatímco akcie nabízejí relativně vysokou úroveň likvidity.  Jsou též dobrou investiční příležitostí pro pokračující nedostatek srovnatelně dobrých investičních alternativ.

 

POZITIVNĚ O AKCIÍCH

Pro fond jsou samozřejmě životně důležité podmínky a výkonnost světových trhů a ekonomik. Na začátku září snížila ECB předpověď růstu HDP a inflace. V

Q4 2011 se očekává, že banka přeruší svůj cyklus zvyšování úrokové sazby a sníží klíčovou úrokovou sazbu na 1 %. Očekává se, že přinejmenším do poloviny roku 2013 bude FED udržovat základní úrokovou sazbu mírně nad 0 %. Vzhledem k těmto okolnostem má manažer v úmyslu udržovat duraci dluhopisové části portfolia v rozsahu 2,0 až 2,5 roku přinejmenším do Q1 2012. Manažer dále hodlá udržet dluhopisovou část portfolia na úrovni 65 %, s rozdělením mezi státní německé (20 %), státní dluhopisy z krajů střední a východní Evropy (15 %) a firemní dluhopisy (30 %). V případě akcií mohout být lákadlem lepší korporátní výsledky spolu s vyššími dividendami a nižšími úrokovými sazbami. Akcie se zdají být atraktivní i v případě koeficientů P/E a P/B. Také se očekává pozitivní vývoj v případě akciových trhů v nejbližších šesti měsících, jelikož obavy o státní dluhy Eurozóny (alespoň částečně) ustupují. Manažer se chystá udržovat alokaci do akcií na úrovní okolo 23 %.

 

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Investičním manažerem fondu je společnost Raiffeisenbank a.s. (dále Raiffeisenbank). Společnost Raiffeisen je jedním z hlavních hráčů ve Střední a Východní Evropě v oblasti investování do podílových fondů, přičemž ke konci roku 2010 spravovala aktiva ve výši 30,7 mld. EUR. Raiffeisenbank je členem Austrian Raiffeisen Financial Group, jedním z nejsilnějších finančních institucí pro komerční a investiční bankovnictví ve Střední a Východní Evropě.

 

Důležité upozornění:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.