14.09.2011

Ken Goh

Portfólio manažér

CIMB Principal Asset Management Pte. Ltd. Singapore

Ázijsko-pacifický región ponúka investorom z dlhodobého hľadiska zaujímavé investičné príležitosti, vzhľadom na atraktívne fundamenty ako napríklad fakt, že poníma tretinu svetovej populácie, rýchlu urbanizáciu a rastúci dopyt v rámci regiónu. Fond WSF Asian Pacific Shariah Growth Fund dáva investorom príležitosť využiť potenciál dlhodobého rastu ázijsko-pacifického regiónu, a zároveň investovať v súlade s kritériami islamského práva Shariah.

PÔSOBIVÉ FUNDAMENTY

Fond WSF Asian Pacific Shariah Growth Fund investuje do akcií, kótovaných na burzách rýchlo sa rozvíjajúcich ako aj rozvinutých trhov ázijsko-pacifického regiónu mimo Japonska. Investičný potenciál týchto trhov podčiarkujú viaceré rastové fundamenty. Pokračujúca štrukturálna transformácia regiónu, rast produktivity a priaznivá politická situácia bude aj naďalej prispievať k zdravému rastu v dlhodobom horizonte čo zvýrazní nadpriemerný rastový potenciál v porovnaní s globálnymi trhmi.


Región má aj ďalšie pôsobivé kľúčové štrukturálne fundamenty. Samotná Čína, India a Indonézia majú viac ako 2,6 mld. obyvateľov, čiže 36% svetovej populácie, čo predstavuje katalyzátor pre silný ekonomický rozvoj v budúcnosti. Urbanizácia sa zrýchľuje a spolu s ňou aj ekonomický rast, ktorý poháňa nárast kúpnej sily obyvateľstva. Rýchla urbanizácia bude v nasledujúcich rokoch poháňať väčšie výdavky do infraštruktúry, narastajúci dopyt po energiách a povedie k nárastu zamestnanosti a vyšším životným štandardom. Zároveň treba spomenúť, že Čína a India sa stali obrovskými spotrebiteľmi komodít, zatiaľ čo Indonézia a Austrália patria medzi najväčších svetových dodávateľov komodít.

POKRAČUJÚCI RAST


Zdá sa, že rast v regióne bude naďalej pokračovať. Napriek obavám z inflácie a vysokých úrokových mier zostáva Ázia hlavným globálnym ekonomickým hnacím motorom. Kým Západ sa snaží ovplyvňovať infláciu a rast, Ázia úspešne zmiernila vysokú infláciu a zároveň udržala ekonomická rast. Nie je však všetko také jednoduché. Oslabený dolár znížil konkurencieschopnosť ázijského exportu, predovšetkým výrobcov, ktorí sú závislí na západných trhoch. Úsilie namierené na zmenu exportu orientovaného na Západ smerom na Áziu je brzdené nižším príjmom na hlavu, ťažkosťami v dodávateľských reťazcoch spôsobenými zemetrasením v Japonsku a obavami z inflácie v sektore nehnuteľností a nekontrolovateľných cien.

VÝZNAM ČÍNY

Čína je veľkou súčasťou regionálnej rovnice. Kontrolou výdavkov urobila posun smerom k odvráteniu inflácie. Veľký otáznik však v Číne visí nad realitnými bublinami a udržateľnosťou cien nehnuteľností. Vysoké ceny realít, najmä v Pekingu, Šanghaji a Šenžene, majú bezpochyby vlastnosti pripomínajúce bubliny na trhu nehnuteľností. Tieto mestá však nepredstavujú celú Čínu. Existujú dva hlavné faktory, ktoré budú podporovať rast cien nehnuteľností. Nárast cien nehnuteľností, aj keď je pôsobivý, stále zaostáva sa rastom príjmov. Hoci ceny realít sa zvýšili 1,5-násobne od roku 1998, za to isté obdobie príjem narástol 4-násobne. Navyše kúpa realít v Číne za účelom špekulácie je veľmi zložitá. Predaje výstavby nehnuteľností sú obmedzené na rezidentov v rovnakej štvrti, čo zabraňuje nerezidentom pri ich kúpe. Rozmach špekulácií sa ďalej zmierňuje podmienkou pri nákupe druhej nehnuteľnosti, ktorá vyžaduje 50%-nú maržu. Navyše viac ako polovica všetkých transakcií s nehnuteľnosťami sa uskutočňuje v hotovosti a tá nie je ovplyvnená zvyšovaním úrokových mier. Takýto kupujúci vlastnia značné prostriedky a nedostanú sa do platobnej neschopnosti.

 

Čína: Priemerná cena nehnuteľnosti vs. príjem na osobu (rebalancované k januáru 1998=100)


Poznámka: National Average Property Price – Priemerná cena nehnuteľnosti v krajine; Urban Household Disposable Income Per Capita – Disponibilný príjem mestskej domácnosti na osobu;

* Zobrazené ako 12-mesačný kĺzavý priemer, oba údaje rebalancované k januáru 1998=100.

POZITÍVNY VÝHĽAD

Vo svetle oslabujúceho dolára čelia ázijské úrady dileme nákladnejšie exportu a hľadania alternatívneho modelu. Oslabovanie dolára zvýšilo kúpnu silu ázijských spotrebiteľov, ktorých stredná a vyššia trieda má značné úspory čakajúce na použitie. Zábleskom nádeje môže byť zameranie sa na týchto spotrebiteľov a vytvorenie nového trhu pre lokálnych výrobcov, pričom by došlo k zníženiu závislosti na exporte. Pohľad investičného manažéra na ázijské akcie na druhý polrok 2011 je pozitívny. Jedným z dôvodov sú signály smerujúce k presunu priorít ekonomickej politiky, z boja proti inflácii smerom k udržaniu rastu, a zároveň fakt, že časť neustále rastúcich investícií smerujúcich do ázijských dlhopisov by mohla pretiecť do regionálnych akciových trhov. Manažér sa pri svojom výbere neustále zameriava na akcie, ktoré sú schopné uspokojiť alebo prekonať očakávané výnosy. Uprednostňované sú rastové akcie, ktoré sa môžu pochváliť stabilnými výnosmi a silným rastom ako aj akcie s dividendovými výnosmi a defenzívnym rastovým potenciálom a udržateľným cash-flow.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Fond riadi spoločnosť CIMB-Principal Asset Management, ocenený investičný špecialista z Ázie, ktorý je súčasťou CIMB Group, štvrtej najväčšej bankovej skupiny v regióne juhovýchodnej Ázie. V roku 2010 spoločnosť spravovala aktíva v hodnote viac ako 8 mld. USD. Má komplexný tím 56 investičných profesionálov v rámci regiónu, ktorí využívajú znalosť lokálnych podmienok a prítomnosť v regióne, čím zabezpečujú najlepšie možné služby pre svojich klientov. Medzi kľúčové prednosti a konkurenčné výhody spoločnosti patria manažérske zručnosti v oblasti riadenia Shariah portfólií a odborná znalosť regiónu.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií žiadneho z podfondov World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) alebo reklamu a propagáciu v krajinách, v ktorých nie sú podfondy WSF registrované na predaj. Argyll Investment Services Limited a WSF sú registrované a majú licenciu od Guernsey Financial Services Commission podľa zákona o ochrane investorov (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registračné číslo spoločnosti je: 51802. Spoločnosť WSF získava informácie zo starostlivo vybraných zdrojov považovaných za spoľahlivé a  všetky informácie považuje za správne v čase ich uvedenia.  V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže výkonnosť v krátkych časových úsekoch podliehať významným zmenám. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa obvykle vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. Všetky dokumenty potrebné na uskutočnenie investície, vrátane Dokumentov súvisiacich s fondom sú dostupné a môžu byť získané prostredníctvom spoločnosti Argyll Investment Services Limited alebo na stránke www.wsffunds.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WSF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WSF a tohto konkrétneho podfondu (ov), ktorými sú najmä posledná výročná správa a Offering Memorandum a príslušný Doplnok, ktoré špecifikujú konkrétne riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WSF vhodnou investíciou.