28.07.2011

Sebastien Legoff

Portfolio manažer

Delubac Asset Management

Méně zkušení investoři, ale i mnohem kvalifikovanější se mohou zhlédnout v investiční strategii fondu WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio, která je ideální příležitostí pro jakéhokoliv investora s cílem dosáhnout dlouhodobého zhodnocení na kapitálových trzích.

 

PŘEHLED

Svou strukturou se jedná o fond fondů, který umožňuje investorům zhodnocovat své prostředky v souladu s jejich rizikovým profilem a investičními cíli. Fond umisťuje minimálně 75% aktiv směrem do akcií s cílem udržovat tříletou historickou volatilitu portfolia v rozmezí mezi 15% a 20%. Portfolio manažer vybírá investiční příležitosti na světových akciových a dluhopisových trzích s cílem maximalizovat dlouhodobou výkonnost v EUR. Investiční portfolio obsahuje více než 20 podílových fondů rozložených do celého světa a využívajících potenciálu nejen rozvinutých a rozvíjejících se trhů, ale i trhů hraničních.

 

SÍLA V DIVERSIFIKACI

Fond nabízí celou řadu výhod, např.:

  • Atraktivní růstový potenciál tažený široce diversifikovaným portfoliem směrem na rozvinuté, rozvíjející se i hraniční trhy.
  • Řízená rizikovost portfolia prostřednictvím sledování úrovně volatility a aktivního výběru aktiv
  • Signifikantní část portfolia je umístěna na rychle rozvíjejících se trzích s vysokým růstovým a ekonomickým potenciálem vést globální oživení.
  • Globální diversifikace s různými třídami aktiv.

Diversifikace je jedním ze základních pilířů síly portfolia fondu. I přes poměrně volatilní vývoj trhů v první polovině letošního roku se díky vysokému stupni diversifikace podařilo udržet volatilitu ve stanovených mezích. Po silném loňském závěru rychle rozvíjejících se trhů letos investoři zatím více přesouvají své prostředky na rozvinuté trhy, zejména USA, kde tamní ekonomika nabírá na síle. V kombinaci s rostoucí inflací a úrokovými sazbami na těchto trzích zatím emerging markets dosahují menší výkonnosti než tradiční rozvinuté ekonomiky. Celkové návratnosti nepomáhá ani nadále posilující EUR, které smazalo výkonnost většiny podkladových fondů ve 2.čtvrt. 2011. Nicméně, portfolio profitovalo z teritoriální diversifikace a široké škále aktiv.

 

DŮLEŽITOST STRATEGIE

Kromě výhod uvedených výše je základem úspěšné návratnosti fondu strategie investičního manažera fondu. Portfolio manažer bere do úvahy celou řadu faktorů, které jsou velmi pečlivě monitorovány a vyhodnocovány s cílem maximalizovat výkonnost portfolia.

Očekáváme, že by se rychle rozvíjející se trhy mohly nadechnout k lepší výkonnosti v druhé polovině roku, kdy budou inflační tlaky vrcholit. Nedávná vyšší inflace na rychle rozvíjejících se trzích je také pravděpodobně součástí nového trendu spojeného s vyšším ekonomickým růstem těchto oblastí v porovnání s rozvinutým zbytkem světa. Primárním rizikem vedle inflace zůstává sociální a politická nestabilita na Středním Východě a severní Africe (oblast MENA).

 

Dopad událostí v Tunisu, Egyptě, Libyi a mnoha dalších zemích v rámci MENA pocítila celá globální ekonomika prostřednictvím nárůstu cen ropy a vyšší averzí vůči rizikovějším akciím rychle rozvíjejících se trhů. V kontextu těchto událostí je pravděpodobné, že portfolio manažer sníží svou expozici do MENA regionu.

 

PŘÍLEŽITOST ŤUKÁ NA DVEŘE

Nejpodstatnější pro výkonnost fondu bude samozřejmě vlastní průběh vývoje světových trhů. Co se týká globálního ekonomického výhledu, čeká na investory mnoho atraktivních nákupních příležitostí.  Schválení úsporného balíčku řeckým parlamentem snížilo obavy investorů z okamžitého krachu Řecka, nicméně dlouhodobý výhled je stále nejistý. I přesto okolo celého světa přibylo býků, kteří poslali světové akcie vzhůru. Manažer fondu zůstává pozitivní ohledně vývoje trhů ve druhém pololetí a věří, že investoři využijí této krátkodobé korekce na emerging markets pro posílení svých dlouhodobých pozic vůči těmto trhům.

Rozvahy korporací zůstávají silné s výraznými pozicemi v hotovosti a vysokou ziskovostí. Navíc většina špatných zpráv začíná být chronicky známá a jsou z větší části již započítány do cen akcií, čímž ponechávají prostor pro výraznější růst určitých oblastí v případě, že přechodné problémy budou ustupovat. Konečně investiční optimismus vzal za své díky posledním událostem, což je obvykle v rozporu s ukazateli dobrým znamením pro nejbližší vývoj.

Delubac Asset Management je správce aktiv, který je součástí Banque Delubac & Cie, francouzské nezávislé soukromé banky založené v roce 1924. Od svého vzniku se správce specializuje na selekci fondů (v rámci strategie multimanagementu) a aktivní správu aktiv. Svým klientům poskytuje kompletní servis v oblasti správy aktiv a tvorby nástrojů kolektivního investování. Jako součást finační skupiny s rostoucí mezinárodní reputací si Delubac Asset Management vysloužil pověst experta zejména v oblasti správy fondů zaměřených na emerging markets.

 

Důležité upozornění:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Performance Portfolios („WPP“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WPP považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WPP je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WPP by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WPP a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WPP vhodnou investicí.