08.07.2011

Ken Goh

Portfolio manažer

CIMB Principal Asset Management Pte. Ltd. (Singapore)

 

Velké přírodní bohatství, početná a mladá pracovní síla, silný ekonomický růst a akciové trhy s nadprůměrnou návratností, to jsou základní charakteristiky regionu Jihovýchodní Asie, který by v žádném případě neměl uniknout pozornosti investorů. WIOF South-East Asia Performance Fund nabízí příležitost využít potenciálu rostoucích ekonomik a trhů v jednom z nejdynamičtěji se vyvíjejících regionů na světě.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKOU JE RŮST

Oblast Jihovýchodní Asie můžeme jednoduše definovat jejím růstem, a to jak ekonomickým, tak fyzickým. Očekáváme pokračující růst domácí poptávky, další expanzi mladé pracovní síly a střední třídy, rychlejší příliv zahraničních investic a výdajů na infrastrukturu. V souvislosti s předchozími faktory očekáváme i výrazný růst HDP. Pro všechny země regionu je pro rok 2011 predikován stabilní výhled a růst HDP v rozmezí od 4 do 6,4%. Motorem předpokládaného růstu HDP oblasti bude v roce 2011 zejména zahájení obrovských projektů v rámci regionu a příliv přímých zahraničních investic (FDI), které pomohou stimulovat ekonomiku. Toky FDI do rozvíjejících se zemí vzrostly v roce 2010 o 10% a zejména státy ASEAN profitovaly z jejich vyšších přílivů.

 

Příliv zahraničních investic (k lednu 2011)

Partnerská země/Region

Přílivy FDI (miliard USD)

2009

2010

Tempo růstu

Svět

1 114,1

1 122,0

0,7%

Evropská unie

361,9

289,8

-19,9%

Spojené státy

129,3

186,1

43,9%

Japonsko

11,9

2,0

-83,2%

Čína

95,0

101

6,3%

India

34,6

23,7

-31,5%

Indonésie

4,9

12,8

161,2%

Malajsie

1,4

7,0

400%

Singapur

16,8

37,4

122,6%

Thajsko

5,9

6,8

15,3%

Zdroj: UNCTAD

 

Rostoucí města a množství populace v nich žijící příznivě podpoří expanzi ekonomiky během pokračující urbanizace Jihovýchodní Asie. Každý rok migruje 7,7 milionů obyvatel do měst a odhaduje se, že Jakarta by se v roce 2030 mohla stát největším městem světa.

 

STOUPAJÍCÍ LIKVIDITA

Kromě dynamického ekonomického i fyzického růstu se může oblast pochlubit i nadprůměrně likvidním trhem. Kombinovaná tržní kapitalizace 5 jihovýchodních trhů nyní dosahuje 1,8 biliónu USD a předpokládá se další růst během letošního roku. Zároveň s rostoucími FDI a podílem zahraničních investorů se v regionu zvyšuje i likvidita, která dnes dosahuje 3,5 miliardy USD v denním objemu obchodů. To je poměrně velký skok z hodnoty 500 miliónů USD dosahované před 10 lety. V současné době země ASEAN pokrývají 11% z veškerých objemů obchodů v Asii (bez Japonska).

 

Průměrný objem obchodů v regionu ASEAN

Zdroj: FactSet, MSCI, Goldman Sachs Global ECS Research

Poznámka: ASEAN trading volumes are rising, now trading 3.5b USD per day - ASEAN objemy obchodů, nyní se denně obchoduje 3,5 mld USD; ADV (Average Daily Volume) - Průměrné denní objemy obchodů (USD mil); Shares, millions – počet akcií v milionech.

 

Region jihovýchodní Asie si zároveň udržuje globální konkurenceschopnost v oblasti komodit. Země ASEAN společně pokrývají 70% světové poptávky po kaučuku. Thajsko je největším producentem přírodního kaučuku ze všech zemí regionu a odhaduje se, že se produkce v roce 2011 ještě zvýší o 5,7%.

 

ROZVOJ SPOLUPRÁCE

Ekonomický potenciál jednotlivých států tohoto regionu je posilován intenzivní vzájemnou spoluprací a sdružení v rámci ASEAN Economic Community – AEC navíc podpořilo návrh zvýšené ekonomické spolupráce v následujících letech.

Plány do roku 2015 zahrnují:

  • Vytvoření ekonomického bloku, který bude podporovat volný obchod a investice v regionu.
  • Vyšší investice do turismu.
  • Zpracovatelské, zdravotnické a vzdělávací projekty.
  • Vyšší investice do realitního sektoru.

 

VÝHLED TRHU

Po mírném útlumu v prvním čtvrtletí začaly trhy opět nabírat na síle. Regionální index je dnes o 4% výše než před rokem a výrazně překonává širší index MSCI Asia Pacific ex-Japan. Výhledově by měl region znatelně expandovat díky silné urbanizaci a rostoucí domácí poptávce. Navíc v roce 2011 dojde k silnému přílivu FDI a infrastrukturních investic v regionu. Investoři se v roce 2010 nevrátili zpět do ekonomicky vyspělých zemí, ale naopak se toky FDI na rozvíjejících se trzích v loňském roce ještě zvýšily. Zejména země jako Singapur, Indonésie, a Malajsie byly během oživení světové ekonomiky v dobré kondici a z přílivu FDI do regionu profitovaly. Předpokládáme, že se tento trend udrží i v roce 2011. Z pohledu sektorů je náš přístup stále stejný: zaměřujeme se na spotřební zboží, průmysl, finanční sektor, který těží ze zlepšující se domácí poptávky a infrastrukturních investic v regionu. Také více důvěřujeme energetickému sektoru a společnostem působícím v uhelném průmyslu.

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Fond je řízen asijským investičním specialistou ověnčeným několika cenami, společností CIMB-Principal Asset Management, která je součástí CIMB Group, čtvrté největší bankovní skupiny. Ke konci roku 2010 dosáhl majetek pod správou této společnosti více než 8 miliard USD. Integrovaný tým 56 investičních profesionálů rozprostřených po celé oblasti pracuje tak, aby využil svých hlubokých znalostí regionu a lokální přítomnosti k zajištění co nejlepších výsledků pro své klienty.

 

Důležité upozornění:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.