14.06.2011

 

Investiční tím

Habib Bank Zurich AG

 

Mnoho investorů si při zmínce o Pákistánu vybaví obraz země zmítané politickou nestabilitou a chudobou sousedící na východě s asijským ekonomickým motorem Indií, na severu s válkou rozeštvaným Afgánistánem a na západě s ropou oplývajícím ale izolovaným Íránem. Pákistánský akciový trh je zařazen investory mezi tzv. frontier markets neboli hraniční trh s působivou historií a atraktivními investičními příležitostmi. WIOF Pakistan Performance Fund je vhodný pro zkušenější investory, kterým může do portfolia přinést potenciál posílení dlouhodobé výkonnosti a silný diversifikační prvek.

 

ZLEPŠUJÍCÍ SE EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ

Pakistánská ekonomika prošla v posledních letech zásadními změnami, které obohatily podnikatelské prostředí. Došlo k výrazným tržním změnám a hlavními ekonomickými tématy se stala deregulace a privatizace. Za primární  považujeme následující faktory:

 

  • Vláda podpořila soukromé investice tím, že opustila soukromou sféru a zároveň posílila centrální banku a ostatní finanční instituce.
  • Kapitálové trhy také prošly výraznými změnami, když vláda implementovala různá strukturální a regulatorní opatření, aby povzbudila investice soukromého sektoru.
  • Miliardy USD byly investovány do různých sektorů; bankovnictví, ropný plynařský sektor a telekomunikace zaznamenaly výrazný příliv investic.
  • Výrazně se zlepšuje všeobecné ekonomické prostředí: prudce roste zaměstnanost a výrazně se zlepšují příjmy střední třídy.

 

SEKTOROVÉ ROZLOŽENÍ (31.5.2011)

Na rozdíl od jiných rozvíjejících se a hraničních ekonomik se Pákistán zbavil rozpočtové disharmonie zrušením dotací. Dlouhodobě tento krok zvětší vládě  manévrovací prostor v oblasti řízení obchodu a rozpočtového deficitu a umožní vytvořit polštář proti mimořádnému zvyšování cen, na které bude tlačit pokračující nárůst poptávky spotřebitelů a postupně mizící rizika ze splasknutí kreditní bubliny. Pákistán disponuje obrovskou a mladou pracovní sílu – ze 160 miliónů obyvatel je 60% mladších 30-ti let.

I přes zlepšující ekonomický vývoj representovaný přizpůsobivou monetární politiku, rostoucí domácí poptávku a fiskální disciplínou, pákistánský akciový trh investorům nabízí atraktivní diskont v porovnání s ostatními trhy regionu díky riziku spojeného zejména s nedostatečnou stabilitou právního prostředí a vývojem bezpečnostní situace v zemi.

 

VÝHLED

Vývoj fondu odráží povzbudivé tržní změny z posledních let a dlouhodobá pozitivní výkonnost vychází z aktivní správy portfolio manažera založené na vhodném výběru sektorů, cenných papírů a proaktivnímu přístupu při správě aktiv. Základ portfolia tvořený cennými papíry z odvětví energetiky, výroby chemikálií/hnojiv, komerčních bank, stavebních materiálů, textilií a sektoru telekomunikací posiluje stabilitu výkonnosti zejména dividendovou politikou, čímž překonávají zbytek titulů v rámci příslušných sektorů i celý trh. V nejbližší budoucnosti zůstáváme ostražití ohledně inflace. Centrální banka se snaží nástroji monetární politiky tlumit externí inflační tlaky. CPI (index spotřebitelských cen) byl v určitém období tohoto roku i dvojmístný po snížení státních dotací a vládních úpravách tržních cenové struktury v téměř všech sektorech. Ceny komodit začaly celosvětově růst na pozadí oživujících trhů a vyššímu přenosu rizika. Mezitím vláda stále pracuje na tom, jak vyřešit problém zbývajícího „trojúhelníkového“ dluhu, který má dopad na výkonnost sektoru výroby elektrické energie a rafinérského sektoru.

Objemy obchodů byly ovlivněny jednorázovou daní a nepomohlo ani zavedení maržového obchodního systému, přesto se očekává, že index KSE100 bude pokračovat v současném pozitivním trendu. Z pohledu ocenění je trh velice atraktivní – nejlepších 25 cenných papírů je obchodováno s příjemným diskontem vůči konsensuální hodnotě.

 

KSE 100 Index (USD)

 

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

WIOF Pakistan Performance Fund je řízen Habib Bank AG Zurich (HBZ), která byla založena ve Švýcarsku v roce 1967 a operuje na čtyřech kontinentech. HBZ funguje v Pákistánu prostřednictvím své pobočky, která si během let vybudovala rozsáhlou síť, jež umožňuje maximálně využít lokální znalosti pří řízení portfolia. HBZ Private Banking poskytuje finanční poradenské služby na diskrečním a nediskrečním principu soukromým klientům a také se specializuje na služby správy aktiv pro investory, kteří se chtějí zaměřit na jihoasijské kapitálové trhy.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.