01.06.2011

Sajid Surti

Portfólio manažér

Kuwait Financial Centre 'Markaz'


 

Hoci si mnoho investorov myslí, že sa príležitosti na Blízkom Východe dajú nájsť iba v ekonomikách bohatých na ropu (Saudská Arábia, Kuvajt a Katar), investičné horizonty v tomto regióne sú omnoho väčšie. Príležitosti sa netýkajú iba niekoľkých štátov. Možnosti sú v celom regióne a to nielen na rastúcich a rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch arabského polostrova, ale aj v severnej Afrike. WIOF Middle East Performance Fund investuje v rámci celého regiónu Blízkeho Východu a poskytuje investorom možnosť participovať vo fonde, ktorý poháňajú nielen ekonomiky založené na ťažbe a vývoze ropy, ale aj širšie investičné možnosti v rámci celého regiónu Blízkeho Východu.

 

HLAVNÉ HNACIE SILY – ROPA A ZEMNÝ PLYN

Blízky Východ zostáva v prípade ropy a zemného plynu hlavnou hnacou silou svetovej ekonomiky. Tento región poníma takmer 40% svetových zásob ropy a viac ako štvrtinu zásob zemného plynu. Obe suroviny zostávajú hlavnými hybnými silami ekonomík regiónu.

 

Rezervy ropy – región krajín MENA

Rezervy zemného plynu – región krajín MENA

Poznámky: MENA - krajiny Blízkeho Východu a severnej Afriky; Others – Ostatní, Algeria – Alžírsko, UAE – Spojené Arabské Emiráty, KSA – Saudská Arábia, Qatar – Katar.

 

HNACIE SILY MIMO ROPY

Hoci sú výnosy z ropy najdôležitejšou hybnou silou ekonomického rastu v rámci regiónu a poskytujú jasný investičný potenciál, krajiny Blízkeho Východu sú si vedomé potreby zaistenia dlhodobej budúcnosti pre svoje ekonomiky. Za posledných pár rokov investovali prebytky z ropy do projektov infraštruktúry, keďže aktívne diverzifikačné stratégie do sektorov, ako napríklad stavebníctvo, pritiahli  značné investície. Takéto kroky pomáhajú zaistiť diverzifikáciu ekonomík smerom k dlhodobému rastu v budúcnosti.

 

HDP MIMO PRÍJMOV Z FOSÍLNYCH PALÍV

Poznámka: Non Hydrocarbon GDP - HDP mimo príjmov z fosílnych palív; Crude Oil (WTI) - Ropa (WTI); USD/bbl - USD/barel; USD Bn – USD mld.

 

FUNDAMENTY ZOSTÁVAJÚ  PEVNÉ

Počas prvých mesiacov tohto roku sa región často spomínal v médiách. Politické povstania a nepokoje boli charakteristickou črtou s väčším alebo menším významom v mnohých krajinách Blízkeho Východu. Aj keď nie je možné ignorovať dôsledky, ktoré tieto udalosti mali na niektoré časti regiónu (najmä Egypt), ekonomické a investičné fundamenty regiónu zostávajú pevné:

 

  • Celkový makroekonomický výhľad  spojený s vysokými cenami ropy a masívnymi štátnymi výdavkami bude pravdepodobne podporovať zdravé prostredie pre spoločnosti z MENA regiónu.
  • Očakáva sa, že sa zlepší tok likvidity smerujúci do regiónu. Katar a SAE sú hlavnými kandidátmi na to, aby sa stali prvými trhmi GCC (GCC - Rada pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive), ktoré sa stanú súčasťou indexu MSCI Emerging Market Index.
  • Katar vyhral usporiadateľstvo svetového šampionátu vo futbale v roku 2022, čo podporí lepšie zviditeľnenie regiónu.
  • Banky a petrochemický priemysel majú dobrú pozíciu na to, aby zabezpečovali zdravý rast príjmov v roku 2011.
  • Predpoveď stabilného rastu globálnej ekonomiky na tento rok a následný pozitívny výhľad na globálne ceny komodít posilňuje základy ekonomického rastu regiónu.
  • Predpovede zhodnotenia spoločností s rastovým potenciálom (growth companies) z regiónu MENA sú stále relatívne atraktívne. Rastové vyhliadky s najvyššími príjmami na rok 2011 má Saudská Arábia a Katar.
  • Výnosy z dividend pre diverzifikované portfólio v rámci krajín MENA sa v posledných rokoch pohybovali v rozmedzí 3-5% a pravdepodobne zostanú rovnaké pre výplatu dividend v 1. kvartáli 2011.

 

VÝHĽAD TRHU

Od začiatku roku región prežíval neobvyklý politický nepokoj, ktorý sa šíril z Tuniska do Egypta, Ománu, Bahrajnu, Líbye a Sýrie. Napriek prevratom zostávajú dlhodobé vyhliadky pre región dobré.  V Egypte bola po veľkých protestoch vládnuca strana pod vedení Husního Mubaraka zbavená moci po tom, čo armáda prevzala kontrolu nad krajinou. Krajina plánuje v septembri tohto roku parlamentné voľby a pomaly sa vracia k demokracii. Protesty a ich dôsledky významne ovplyvnili ekonomiku Egypta v krátkodobom horizonte. Na druhej strane veríme, že dlhodobé vyhliadky zostanú pre Egypt pozitívne, keďže sa ekonomika pomaly vracia na pôvodné úrovne. Situácia v Bahrajne a Ománe je stabilná a ekonomiky fungujú normálnym spôsobom. Vlády v regióne začali ohlasovať dodatočné výdavky a reformné opatrenia. Panovníci v Saudskej Arábii sa zaviazali k výdavkom, ktoré sa blížia 110 mld. USD. Akciové trhy v regióne, ako napríklad v Katare a Saudskej Arábii, sa odrazili od miním dosiahnutých na vrchole politickej krízy a teraz zmazali takmer všetky straty za uplynulý rok. Zvyšujúce sa ceny ropy poháňané krízou v Líbyi medzitým pomáhajú regiónu GCC, ktorý naopak dokáže podporovať väčšie výdavky do sociálneho a ekonomického rozvoja regiónu. Stabilná politická situácia v regióne GCC a ekonomiky, ktoré profitujú z narastajúcich cien ropy sú zárukou toho, že vyhliadky dlhodobých investícií v regióne ostávajú dobré.

 

INVESTIČNÁ SPRÁVA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Kuwait Financial Centre 'Markaz' (Markaz). Spoločnosť Markaz bola založené v roku 1974 a stala sa jednou z hlavných správcov aktív a investičných bankových inštitúcií v arabskom regióne. Spoločnosť bola v roku 1997 kótovaná na kuvajtskej burze cenných papierov (Kuwait Stock Exchange - KSE) a získala ratingové hodnotenie BBB+ od ratingovej agentúry Emerging Market Rating Agency Capital Intelligence. Markaz ponúka kompletné kvalifikované služby v oblasti správy aktív a investičného bankovníctva. Preverené v náročných podmienkach lokálnych trhov stredného východu, ako aj na medzinárodných akciových trhoch, dosahuje Markaz Asset Management aktívnym a dôsledným prístupom nadpriemerné výsledky, čím prekonáva benchmarky svojich akciových fondov ako aj riadených portfólií.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.