01.06.2011


Sajid Surti

Portfolio manažer

Kuwait Financial Centre 'Markaz'

 

 

Mnozí investoři se domnívají, že investiční potenciál na Blízkém Východě skýtají pouze země s velkým ropným bohatstvím jako je Saudská Arábie, Kuvajt a Katar, ale investičních příležitostí v tomto regionu nalezneme mnohem více. Nemusíme  se omezovat jen na úzkou selekci států, investiční potenciál nabízí celá řada rychle rostoucích a rozvíjejících se trhů nejen na Arabském poloostrově, ale i v severní Africe. WIOF Middle East Performance Fund diversifikuje portfolio po celé Blízkovýchodní oblasti a umožňuje investorům profitovat z vývoje fondu, který je zaměřen na ropné ekonomiky, ale zároveň investiční riziko rozkládá po celém regionu Blízkém Východu.

 

ROPA A ZEMNÍ PLYN HLAVNÍMI TAHOUNY

Blízký Východ patří stále mezi největší světové producenty ropy a zemního plynu. Vlastní téměř 40% světových zásob ropy a více než čtvrtinu zásob zemního plynu. Obě komodity zůstávají hlavními tahouny ekonomik regionu.

 

Zásoby ropy - MENA Region

 

Zásoby zemního plynu - MENA Region


Poznámka: Others – ostatní; Algeria – Alžírsko; UAE - Spojené arabské emiráty; KSA - Království Saúdské Arábie; Qatar – Katar; Kuwait – Kuvajt; Saudi Arabia – Saudská Arábie.

ROPA NEZNAMENÁ VŠE

Ačkoliv ropné příjmy jsou hlavním zdrojem ekonomického růstu v regionu a poskytují značný investiční potenciál, cítí země Blízkého Východu potřebu poohlížet se i po jiných oblastech, jimiž lze zajistit dlouhodobý růst ekonomik. Obrovské přebytky pramenící z ropného odvětví jsou masivně investovány do rozvoje infrastruktury, které jsou základním diversifikačním prvkem a lákají i další investory. Tento způsob podpory pomůže ekonomikám zajistit nejen dostatečnou diversifikaci hospodářství, ale také základ pro trvalý hospodářský růst i v budoucnosti.

 

HDP očištěné o vliv ropy

Poznámka: Non Hydrocarbon GDP - HDP očištěn o vliv ropy; Crude Oil (WTI) - Ropa (WTI); USD/bbl – USD/barel); USD Bn – USD mld.

STABILNÍ EKONOMICKÉ FUNDAMENTY

Region byl pod drobnohledem zbytku světa především v prvních měsících roku. Důvodem byly ve větší či menší míře politické protesty a nepokoje v mnoha státech Blízkého Východu. Přestože nelze popírat vliv těchto událostí na některé oblasti regionu, především Egypt, ekonomické a investiční fundamentální faktory jsou i nadále silné:

 

  • Celkový makroekonomický výhled v kombinaci s vyššími cenami ropy a většími vládními výdaji bude podporovat zdravé prostředí pro akcie oblasti  MENA (státy Blízkovýchodní oblasti).
  • Očekává se, že příliv likvidity do regionu by měl narůstat. Katar a SAE (Spojené arabské emiráty) jsou hlavními kandidáty, aby se staly prvními zeměmi Perského zálivu, které budou zahnuty do indexu MSCI Emerging Market Index.
  • Vítězství Kataru mezi pořadatelskými zeměmi pro Světový pohár FIFA 2022 FIFA může region ještě více zviditelnit.
  • Banky a petrochemický průmysl jsou stále v dobré kondici, aby i v roce 2011 generovaly vyšší zisky.
  • Předpověď stabilního růstu globální ekonomiky v tomto roce a pozitivní výhled pro následující vývoj cen komodit posilují faktory ekonomického růstu v regionu.
  • Odhady ocenění růstově orientovaných společností v regionu MENA jsou stále poměrně atraktivní. Nejvyšší odhady růstu pro rok 2011 jsou pro Saudskou Arábii a Katar.
  • Výnosy z dividend pro diverzifikované portfolio zaměřené na region MENA se v současnosti pohybují v rozpětí 3-5% a pravděpodobně zůstanou stejné i pro výplatu dividend v 1. čtvrtletí 2011.

 

VÝHLED

Od začátku roku bylo možné sledovat nevídané nepokoje, které se šířily napříč Tuniskem, Egyptem, Ománem, Bahrajnem, Libyí a Sýrií. I přes tyto protesty zůstává dlouhodobý výhled na region pozitivní. V Egyptě byla během povstání svržena vládnoucí strana vedená Hosnim Mubarakem a moc převzala armáda. Země plánuje parlamentní volby na září tohoto roku, aby se pomalými kroky vrátila k demokracii. Protesty a jejich následky výrazně ovlivnily ekonomiku Egypta v krátkém období.  Nicméně z dlouhodobého hlediska věříme, že budoucí výhled Egypta zůstane pozitivní, jak se bude ekonomika dostávat zpátky do tempa. Situace v Bahrajnu a Ománu je stabilizovaná a ekonomiky fungují normálně. Vlády v regionu začaly oznamovat dodatečná výdajová a reformní opatření např. představitelé Saudské Arábie přislíbili výdaje na podporu ekonomiky ve výši téměř 110 miliard USD. Akciové trhy v regionu jako např. v Kataru a Saudské Arábii  se již odrazily od svých minim dosažených na vrcholu politické krize a nyní dokonce úplně odmazaly své roční ztráty. Rostoucí ceny ropy způsobené krizí v Lybii mezitím pomáhají regionu GCC (Rady pro kooperaci zemí Perského zálivu), který je díky tomu schopen vydávat více peněz na sociální a ekonomický vývoj. Stabilní politická situace v regionu a ekonomiky profitující z rostoucích cen ropy zajišťují, že dlouhodobé investice zůstanou nedotčeny.

 

INVESTIČNÍ SPRÁVA

Investičním poradcem fondu je Kuwait Financial Centre 'Markaz' (Markaz). Byl založen v roce 1974 a od té doby se stal jedním z předních správců aktiv a institucí zabývající se investičním bankovnictvím v Arabském regionu. Společnost byla kótovaná na Kuvajtské burze (Kuwait Stock Exchange KSE) v roce 1997 a je oceněna ratingem BBB+ ratingovou agenturou Capital Intelligence specializující se na rozvíjející se trhy. Markaz nabízí komplexní služby v oblasti správy aktiv a investičního bankovnictví. Po mnoha letech testování v nepříznivých podmínkách na místních i mezinárodních kapitálových trzích lze prohlásit, že díky práci Markaz Asset Management jejich akciové fondy a spravovaná portfolia dlouhodobě překonávají relevantní benchmarky.

 

Důležité upozornění:Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.