13.05.2011

 

Fernando X. Donayre

Portfolio manažer

INCA Investments, LLC

 

Díky trhům s potenciálem dalšího růstu a postupně se zlepšujícímu ekonomickému prostředí se region Latinské Ameriky stává centrem investičních příležitostí. Latinská Amerika je dnes v mnohem lepší fiskální kondici než většina západních zemí. Míra inflace se udržuje na historických minimech, díky tomu zůstávají i úrokové míry nízko a podporují nákupy spotřebitelů. Fond WIOF Latin American Performance Fund nabízí investorům příležitost investovat do regionu, kde demografické, politické a ekonomické faktory spolu s rozvojem v sociální sféře vytvářejí vhodné investiční prostředí a pohánějí rychlý růst spotřeby.

 

ZVYŠUJÍCÍ SE AKTRAKTIVITA

Oblast Latinské Ameriky má celu řadu předností, které může nabídnout investorům:

  • Růst ve spotřebě a lepší marže.
  • Pokroky v ekonomickém a investičním prostředí.
  • Mladé obyvatelstvo podporuje spotřebu domácností.
  • Politické elity snižují rozpočtové deficity a udržují nízké úrokové míry, aby podpořily nákupy spotřebitelů.
  • Rozšiřující se střední třída, jejíž příjmy poměrně rychle rostou, podporuje svou kupní silou dlouhodobý nárůst ve spotřebě.

 

Latinskoamerické ekonomické a investiční prostředí se v poslední době výrazně zlepšilo. Politická stabilita a téměř všeobecná podpora zásadních ekonomických reforem započala boom, který vytváří nové ekonomické příležitosti pro místní firmy, zvyšuje velikost a bohatství střední třídy a dovoluje místním vládám soustředit se na úspornou rozpočtovou politiku. Latinská Amerika je z rozpočtového hlediska v mnohem lepší kondici než mnohé rozvinuté země částečně díky tomu, že vlády provádí racionální ekonomické kroky. Nízká nezaměstnanost a vyšší reálné mzdy pomohly zvýšit daňové příjmy států, které tak mohly splatit část dluhů a poskytnout větší fiskální stimuly v ekonomicky obtížných dobách. Poměr dluhu Latinské Ameriky k HDP je výrazně nižší – jak ve státním, tak v korporátním sektoru – než v rozvinutých zemích.

 

ZNOVUOBJEVENÁ STABILITA

Ekonomická síla regionu byla otestována během globálního ekonomického poklesu. V průběhu celosvětové finanční krize v roce 2008 a 2009 byly latinskoamerické země poprvé schopny zakročit a podpořit ekonomickou aktivitu fiskálními stimuly.  Chile napumpovalo své zdroje z měděných exportních fondů a poskytlo tak 2,7%-ní podporu HDP, což je více než poskytly Čína i Spojené státy. Latinskoamerické ekonomiky by měly všeobecně posilovat rychleji než je průměrné tempo růstu v západním světě, měřeno velikostí HDP. V roce 2010 se reálné tempo růstu HDP v hlavních latinskoamerických zemích pohybovalo mezi 5% a 7% překonávaje Spojené státy, EU a Japonsko. Znovunalezená ekonomická stabilita zvýšila životní standard v regionu a pomohla vzniku nové bohaté třídě spotřebitelů. V minulých desetiletích střední třída v Latinské Americe výrazně rostla a nyní tvoří více než 50% obyvatelstva v hlavních latinskoamerických zemích. Například v Brazílii se střední třída z 38% v roce 2003 zvětšila na 51% v roce 2009. Společnosti orientované na spotřební produkty v regionu budou pravděpodobně nejvíce profitovat z toho, jak se budou zvyšovat příjmy na obyvatele a kupní síla klíčové střední příjmové skupiny.

 

BABY BOOM

Kromě rostoucí poptávky po spotřebním zboží se rostoucí kupní síla Latinské Ameriky projevila i ve zvyšující se poptávce po kapitálu, což vytváří růstový potenciál pro místní finanční společnosti. Dlouhodobý růst v Latinské Americe je také poháněn příznivým demografickým vývojem. Místní baby boom z 90. let minulého století zaručuje vysoké procento spotřebitelů v produktivním věku s nadprůměrnou kupní sílou, které bude obývat region během následujících desetiletí.

Složení latinskoamerické populace

Poznámky: Key Consumption Years - Klíčové věkové skupiny pro spotřebu; Age Groups - Věkové skupiny

NADPRŮMĚRNÝ VÝKON

Všechny výše zmíněné faktory jsou základem investiční atraktivity Latinskoamerických trhů, kterou můžete využít prostřednictvím fondu WIOF Latin American Performance Fund i z dlouhodobého pohledu. Rostoucí domácí spotřeba bude i nadále hlavním předpokladem dlouhodobě udržitelného ekonomického a akciového růstu.

OČEKÁVANÉ ZHODNOCENÍ

Region je připraven zúročit své výhody v blízké budoucnosti. Po určitém prodejním tlaku v prvních dvou měsících roku se Latinskoamerické akciové trhy v březnu odrazily ode dna a jsou nyní znovu schopny těžit z vyrovnané politické situace v regionu, dodržování makroekonomických opatření a silného ekonomického základu. V prvním čtvrtletí byly trhy Latinské Ameriky ovlivněny odklonem od rozvíjejících se trhů, když investoři s neklidem reagovali na politickou nestabilitu na Blízkém Východě a březnové Japonské zemětřesení. Přesto jsou latinskoamerické trhy ovlivňovány spíše domácími událostmi než globálními a investoři se soustřeďují zejména na klíčové indikátory regionu: výhled ekonomického růstu a fundament společností.

 

SEKTOROVÉ ZAMĚŘENÍ

Fond je zaměřen přesně na ty odvětví, která nejlépe podtrhují výhody transformace regionu. Peruánské a Chilské trhy jsou v současné chvíli díky poklesům cen akcií a ekonomickému výhledu obou zemí velmi atraktivní. Pokud jde o největší oblasti regionu – Mexiko a Brazílie – Mexiko bylo mnoha investory přehlíženo, proto jsou ceny některých titulů na lákavých úrovních. Ekonomické oživení Spojených států dále podpoří mexickou ekonomiku, což bude hnacím motorem vývoje lokálního akciového trhu. V Brazílii je potenciál ve finančním sektoru, který má přímou expozici vůči domácímu trhu prostřednictvím soukromého a firemního sektoru. Expanze brazilské střední třídy a růst korporátního sektoru ženou poptávku po úvěrech, kreditních kartách a hypotékách, z čehož  bude profitovat především brazilský finanční sektor.

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Fond je spravován Latinskoamerickým investičním specialistou INCA Investments LLC. Lokální znalosti a zkušenosti INCA umožňují vybírat společnosti ostatními přehlížené a odhalovat investiční potenciál v zemích, kterým nespecializovaní manažeři zřídka kdy věnují dostatečnou pozornost jako např. Peru, Kolumbie a Panama.

 

Důležité upozornění:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.