28.04.2011

 

Dhawal Mehta

 

Portfólio manažér

Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.

 

India, ktorá je jednou z 10-tich najväčších svetových ekonomík a druhou najväčšou ekonomikou v Ázii s viac ako 1 miliardou obyvateľov, by mala byť pod drobnohľadom každého investora. Zároveň krajinou, ktorá sa rýchlo mení a jej dynamický rast zdôrazňujú aj pôsobivé ekonomické ukazovatele, vrátane rýchleho rastu HDP a silnej výkonnosti akciových trhov. Fond WIOF India Performance Fund umožňuje investorom profitovať z  fondu poháňaného krajinou s veľkým nevyužitým potenciálom a trhom, ktorý ponúka obrovské investičné príležitosti v ázijskom regióne. Je to fond, ktorý by nemal chýbať v žiadnom dobre diverzifikovanom portfóliu.

 

CESTA K RASTU

Indická história sa vždy týkala obchodu a veľké medzinárodné spoločnosti boli v Indii vždy prítomné. Ale až po sérii reforiem v 90-tych rokoch 20.storočia sa aj v Indii naozaj otvoril voľný trh, keďže sa odstránila  nadmerná kontrola a protekcionizmus (ochrana domáceho trhu), a trhy sa otvorili rastúcemu prílivu zahraničných investorov. Rast sa zrýchlil a indickú ekonomiku teraz poháňa rad kľúčových faktorov tak, aby sa stala jednou z najväčších na svete. Keďže stále viac svetových firiem upiera svoj pohľad na potenciál v Indii, stáva sa dnes jednou z najrýchlejšie rastúcich a najsilnejších ekonomík na svete.

MENIACA SA REALITA

India bola vždy zobrazovaná ako krajina, ktorá musela čeliť problémom, akými sú chudoba, slabá infraštruktúra, nedostatok elektriny a vody, korupcia a veľká byrokracia. Súčasnou realitou je však zmena krajiny, pričom nehovoríme iba o ekonomickej zmene. Zdokonaľuje sa infraštruktúra. Napríklad v Dillí bol postavený 6.najväčší letecký terminál na svete. Diaľnice zlepšujú cestovanie po pozemných komunikáciách celou modernou Indiou. Očakávajú sa veľké investície: vláda plánuje minúť v najbližších 7 rokoch (2011-2017) na infraštruktúru viac ako 1,3 bil. USD. Medzitým sa riešia aj iné problémy. Prebieha boj s korupciou, mení sa i politika, pretože voličov stále viac oslovujú strany, ktoré presadzujú rozvojové stratégie. India je jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v rámci rozvíjajúcich sa krajín na svete.  Má mladú a energickú demografiu, pričom rastúci blahobyt populácie i narastajúca spotreba sú dobrými signálmi pre budúcu ekonomiku. Progresívne reformy rýchlo zlepšujú  ekonomické prostredie a investori môžu získať výhody z veľkého, likvidného, energického a dobre regulovaného kapitálového trhu.

 

POTENCIÁL RASTU

Predovšetkým ukazovatele zobrazujú rast, ktorý ekonomika štátu dosahuje. Nasledujúcich pár bodov to podčiarkuje:

  • Reálny HDP výrazne vzrástol behom posledného desaťročia, pričom aj naďalej rastie.
  • Investície na trhu s cennými papiermi generovali veľmi dobrú návratnosť dokonca aj počas vrcholov trhu v dlhodobom horizonte.
  • Ukazovatele pomeru úspor a investícií rastú a do roku 2020 sa očakáva, rast HDP až 6 bil. USD.
  • Rast príjmov v roku 2012 sa očakáva na úrovni 18-20% medziročne.
  • Rast HDP v roku 2012 sa očakáva na úrovni 8–8,5%.

 

Reálny HDP – priemerná zmena v %

 

KOMPARATÍVNA VÝHODA

Indickej ekonomike sa darí skutočne veľmi dobre aj v porovnaní s inými rozvíjajúcimi sa ekonomikami. Ekonomické ukazovatele dlhu, rastu HDP a úspor sú v porovnaní s ostatnými rozvíjajúcimi sa ekonomikami povzbudivé, keďže akciový trh Indie ponúka väčšiu stabilitu kvôli svojej nižšej závislosti na komoditách.

 

Zloženie akciových trhov BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika) Nižšia závislosť na komoditách poskytuje stabilitu

Poznámka: (Non-commodities – Nekomoditné ; Commodities – Komoditné)

 

POVZBUDIVÝ VÝHĽAD TRHU

Budúcnosť indického trhu je povzbudivá. Predovšetkým ukazovatele risk-to-reward (pomer rizika k zisku) v segmente malých a stredne veľkých spoločností dosahujú pozitívne výsledky a napriek mnohým makroekonomickým výzvam sa rast indického HDP v roku 2012 očakáva v rozmedzí 7,5 – 8%. Spotreba domácností a silné oživenie exportu sú hlavnými stimulmi tohto rastu, napriek spomaleniu v segmente infraštruktúry a nárastu základných úrokových mier. Zatiaľ čo je inflácia na vysokej úrovni, v budúcnosti sa očakáva jej postupný pokles. Rovnako sa v poslednej dobe zlepšila situácia s bežným účtom platobnej bilancie. Rast v blízkej budúcnosti bude do veľkej miery záležať na úrovni prílevu priamych zahraničných investícií, ktorých čísla boli za posledné obdobie veľmi pozitívne.  Na pozadí stabilnej likvidity a negatívnych správ z minulosti sa očakáva ročný rast akciových trhov v rozmedzí 15-20%.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. (RAMS), ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Reliance Capital Asset Management Limited, najväčšieho správcu aktív v Indii.  Portfólio manažér fondu je pán Dhawal Mehta, ktorý má viac ako 17-ročné skúsenosti s prácou v oblasti indických akcií.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.