28.03.2011

Sebastien Legoff

 

Sebastien Legoff

Portfólio manažér

Delubac Asset Management

 

Nie všetky investície dokážu uspokojiť nielen potreby neskúsených investorov ale aj tých, ktorí majú dlhoročné skúsenosti na kapitálových trhoch.

 

WIOF Global Strategy Alpha Portfolio však práve toto dokáže. Je ušité na mieru pre menej skúsených investorov, ktorí aktívne nesledujú aktuálne dianie  na kapitálových trhoch. Zároveň však skvele vyhovuje i skúsenejším investorom, ktorí chcú dosiahnuť definované investičné ciele  a diverzifikovať svoje portfólio.

 

PREHĽAD

 

WIOF Global Strategy Alpha Portfolio investuje na globálnych akciových a dlhopisových trhoch  s cieľom dosiahnuť dlhodobý kapitálový rast v mene SGD (singapurský dolár). Podiel investícií do akcií je limitovaný na 70%.

 

Keďže sa zameriava na dlhodobý rast kapitálu, je tým ideálnym riešením pre investorov, ktorí preferujú zhodnotenie svojich investícií v dlhšom časovom horizonte.

 

PRÍNOSY PRE INVESTORA

Medzi kľúčové výhody fondu patria:

 

  • Aktívna stratégia do rôznych druhov aktív s nižšou volatilitou.
  • Dôraz na dlhodobé investovanie a  kapitálový rast v SGD.
  • Prehľadné a jednoduché portfólio otvorených nástrojov kolektívneho investovania.
  • Flexibilita na úrovni tvorby portfólia, s dôrazom na triedy tradičných aktív.
  • Aktívny investičný proces, spájajúci prístupy zhora nadol (top-down) a zdola nahor (bottom-up) s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi postupmi.
  • Skúsený manažérsky tím s vynikajúcimi výsledkami.

 

STRATEGICKÁ DÔLEŽITOSŤ

Okrem výhod, ktoré sú naznačené vyššie, je základnou súčasťou úspešného fungovania fondu stratégia investičného manažéra. Súčasná stratégia berie do úvahy široký rozsah starostlivo monitorovaných a zvážených faktorov, s cieľom dosahovať maximálnu výkonnosť portfólia fondu.

 

Medzi nimi je aj predpoklad, že rozvíjajúce sa trhy pravdepodobne dosiahnu menšiu výkonnosť ako rozvinuté trhy, pokým inflácia nedosiahne svoj vrchol (či už skutočný alebo očakávaný). Pokusy sprísňovať menovú politiku za účelom regulácie inflácie, by mohli v niektorých ekonomikách rozvíjajúcich sa trhov viesť k tvrdému pristátiu s možnosťou destabilizácie trhov. V tomto kontexte sa môže diverzifikácia akciovej zložky fondu  zvýšiť, pri dodržaní maximálneho podielu akcií v portfóliu 25%.

 

Okrem toho sa v rámci portfólia fondu uprednostňujú stratégie zaistenia SGD kvôli problémom parity mien SGD a USD. Keďže singapurská centrálna banka (Monetary Authority of Singapore - MAS) riadi menu s cieľom regulovať infláciu, a preto že MAS, na rozdiel od iných centrálnych bánk v danom regióne, ktoré môžu sprísniť monetárnu politiku prostredníctvom výmenného kurzu a úrokových mier, má iba jednu možnosť ako regulovať infláciu, t.j. udržiavať pevnejšiu menu, sa očakáva, že parita SGD/USD bude v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch ďalej posiľňovať.

 

Medzitým stratégie s absolútnym výnosom poskytujú diverzifikovaný výnos širšiemu portfóliu. Podiel stratégií s absolútnym výnosom v portfóliu fondu v súčasnosti pozostávajú z dvoch fondov. Jeden je riadený globálnym makro-prístupom s využitím tradičných investičných nástrojov ako sú napríklad verejne obchodované fondy (ETF – Exchange Traded Funds), kým druhý využíva viacnásobné súbežné stratégie s dlhopismi (vrátane riadenia durácie, výnosovej krivky alebo členenia splatnosti, rotácie sektorov a všetkých techník prístupom zdola nahor – bottom-up).

GLOBÁLNE ÚSILIE SA VYPLÁCA

Rozhodujúcim pre fond sú samozrejme podmienky a výkonnosť na svetových trhoch. Globálne vyhliadky sú v súčasnosti pozitívne, keďže sa konečne vypláca značné úsilie zo strany inštitúcií hlavných globálnych ekonomík (Čína, USA, Európa, atď.), predovšetkým prostredníctvom výnimočne rýchleho prispôsobovania úrokových sadzieb pre podporu ekonomík. Dôvera spoločností a zákazníkov rastie. Hodnoty tempa rastu sú vysoké a očakáva sa, že zostanú na takýchto úrovniach niekoľko kvartálov. Napriek tomu, hlavné riziká pretrvávajú. Zatiaľ čo môžu ceny ropy v  priebehu roku klesnúť (keď ustúpia obavy z vývoja na Blízkom Východe), neistota pretrváva a udalosti sa stále môžu nečakane zmeniť k horšiemu.

 

ODBORNÉ ZNALOSTI MANAŽMENTU

Delubac Asset Managemen

Investori fondu WIOF Global Strategy Alpha Portfolio získavajú výhody z toho, že ich investície riadi jeden z najlepších investičných manažérov na trhu – spoločnosť Delubac Asset Management, ktorá je súčasťou Delubac Bank. Spoločnosť Delubac, ktorá sa špecializuje na výber fondov, akcií a alokáciu aktív, si svojimi odbornými znalosťami s fondmi fondov na rozvojových trhoch, vytvorila špeciálne postavenie. Delubac sa zároveň riadi výnimočnou investičnou filozofiou, kde sa zameriava na strategické investičné programy, aktívne monitorované riziko, diverzifikáciu a dlhé obdobie držby aktív.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.