09.02.2011

Mamer, 2 lutego 2011 r.

Szanowni posiadacze tytułów uczestnictwa,

Od dnia 30 stycznia 2011 r. kairska Giełda Papierów Wartościowych jest zamknięta, zatem ostatnie oficjalne ceny pochodzą z dnia 27 stycznia 2011 r.

Mając na uwadze, że subfundusz WIOF African Performance Fund inwestuje około 11% swoich aktywów w egipskie papiery wartościowe zaś subfundusz WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund inwestuje około 33% swoich aktywów w egipskie papiery wartościowe, Zarząd funduszy World Investment Opportunities Funds (“Spółka”) zdecydował, zgodnie z art. 22 statutu Spółki o zawieszeniu obliczania wartości aktywów netto subfunduszy WIOF African Performance Fund i WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund od dnia 2 lutego 2011 r..

W związku z tym zawieszeniu uległy zlecenia subskrypcji, odkupowania i przeliczania tytułów uczestnictwa w tych subfunduszach przesłane po 1 lutego 2011 r.

Zawieszenie obowiązuje do czasu ponownego otwarcia giełdy kairskiej.

Zawieszone zlecenia zostaną zrealizowane w pierwszym dniu wyceny następującym po zakończeniu okresu zawieszenia.

 

 World Investment Opportunities Funds