30.11.2010

 

 

 

Portfólio manažér

James Liu, CFA, Deputy CIO,

APS Asset Management Singapore

 

Keď hovoríme o investovaní v Číne, obyčajne si pod tým predstavíme veľkú, uzatvorenú komunitu, do ktorej málokto skutočne prenikne. WIOF však uviedol na trh fond, ktorý do Číny ťahá investície. Fond WIOF China Performance Fund vám umožňuje participovať na trhoch s cennými papiermi v kontinentálnej Číne. Tieto trhy poskytujú rozsiahle investičné možnosti a pomáhajú diverzifikovať vaše portfólio. Atraktívnosť čínsky akcií vyplýva z vysokého ekonomického rastu, ktorý je ťahaný predovšetkým silným priemyslom a rastúcim domácim dopytom. Práve rast domáceho dopytu je príčinou toho, že čínska ekonomika je na čele globálneho ekonomického oživenia.


Hlavné faktory rastu zostávajú stabilné

Všetky doterajšie ekonomické údaje potvrdzujú pokračujúci rastový trend Číny.

-          Priemyselná výroba vzrástla v októbri 2010 medziročne o 13,1%.

-          Rast investícií do stálych aktív sa zvýšil na 23,6% medziročne.

-          Rast nových úverov bol na úrovni 587,7 mld. RNB (juanov), čo prekonalo očakávania trhov.

-          Nominálny rast maloobchodných tržieb stúpol v októbri na 18,6% medziročne, s miernym poklesom z medziročnej úrovne 18,8% v predchádzajúcom mesiaci.

-          Ak odhliadneme od inflácie, je možné, že úroveň skutočného rastu zostane medziročne na úrovni okolo 15%.

-          Očakáva sa, že maloobchodný dopyt zostane stabilný, pričom ho bude podporovať rast spotrebiteľských aktivít v  stredne veľkých mestách a vo vidieckych oblastiach.

-          Oficiálny index výroby PMI vzrástol na 54,7 v októbri,  z úrovne 53,8 v septembri.

-          Export vzrástol v októbri medziročne o 22,9%, zatiaľ čo import medziročne vzrástol o 25,3%.

 

Stavebný sektor a sektor bývania

Stavebnému sektoru sa tiež darilo. Po dodatočných sprísnených majetkových opatreniach na konci septembra 2010 a rozsiahlych mediálnych správach o padajúcich predajoch vo veľkých mestách októbrové tržby v 70 veľkých mestách vzrástli medziročne o 16%. Zdá sa, že tržby mimo najväčších miest ani neboli ovplyvnené. Pri týchto silných tržbách pokračovali  v raste ceny nehnuteľností, pričom sa priemerné ceny predajov v 70 veľkých mestách zvýšili medzimesačne o 0,2%, kým medziročný nárast cien poklesol v októbri na úroveň 8,6% zo septembrových 9,1%. Následkom toho rýchlo rastie začatá výstavba a investície do nehnuteľností. Začatá výstavba vzrástla medziročne o 51%, v porovnaní so 44% v septembri. Investície do nehnuteľností vzrástli medziročne o 37% v súlade masívnym rastom začatej výstavby a stavebného sektoru.

“V“ Shaped Recovery - Oživenie v tvare “V”

Real GDP growth (% yoy) - Rast reálneho HDP (% medziročne)

 

Úrokové sadzby a nadmerná likvidita

Napriek tomu, že sa zvyšujú úrokové sadzby centrálnej banky, bude to mať pravdepodobne malý a krátkodobý dopad na domáci akciový trh. Je potrebné poznamenať, že počas roku 2007, keď sa úrokové miery zvýšili sedemkrát (z úrovne 6,12% na 7,47%) a požadovaný pomer rezerv sa zvýšil desaťkrát (z 9,5% na 14,5%), čínsky akciový index Shanghai Composite neustále rástol z úrovne 2 800 na úroveň 5 300. Takže je pravdepodobné, že vláda bude aj naďalej využívať viacero obranných mechanizmov, aby zvládla nadmernú likviditu a predišla nadmernej expanzii úverov.

Bude zavedená mesačná a štvrťročná kvóta na pôžičky za účelom udržať expanziu úverov pod kontrolou.  Pôžičky v určitých sektorov budú znevýhodnené úverovými limitmi. Ak zvážime, že tu už existujú značné regulačné mechanizmy pre nadmerný kapitál, pravdepodobnosť ich ďalšieho pritvrdenia je pomerne malá. Vláda však môže zaviesť uvoľnenie regulačných mechanizmov na odliv kapitálu.

 

Inflácia a ceny

Vláda sa bude vo veľkej miere spoliehať na administratívne opatrenia, aby udržala spotrebiteľské ceny a ceny nehnuteľností relatívne stabilné. Detailný pohľad na CPI (index spotrebiteľských cien), viď obrázok nižšie, poukazuje, že potravinová inflácia zostáva hlavným zdrojom rastu cien. V septembri 2010 tvorili potraviny 75,3% z nárastu o 4,4 percentuálnych bodov.

Ak sa aktivita v oblasti nehnuteľností nezmení a ceny budú aj naďalej rásť, je pravdepodobné, že vláda bude aj naďalej klásť prísny dôraz na tento sektor. Navyše pri pokračujúcej sterilizácii (vrátane ďalšieho zvýšenia indexu RRR - povinné minimálne rezervy) a zvýšenia úrokov, je pravdepodobné, že by vláda mohla:

(i)                   nastaviť prísnejší cieľ pre pôžičky na rok 2011 vo výške približne 6-7 bil. juanov a

(ii)                 umožniť rýchlejšie zhodnotenie juanu, aby tak pomohla bojovať proti importovanej inflácii. Nárasty úrokových mier ako aj zhodnotenie juanu možno budú potrebovať pomoc zo strany zosilnených kapitálových kontrolných mechanizmov, aby sa tak zabránilo nechcenému prílivu kapitálu ako dôsledku druhého kvantitatívneho uvoľňovania (QE2).

Components of CPI growth, YoY - Zložky rastu CPI (index spotrebiteľských cien), medziročne

Food, Residence, Other - Potraviny, Bývanie, Iné

 

Akciový fond WIOF China Performance Fund = príležitosť láka

Investičným správcom fondu je investičná spoločnosť APS Asset Management, ktorá je nezávislou, zamestnancami  vlastnenou správcovskou spoločnosťou so sídlom v Singapure. Spoločnosť bola založená v roku 1995. APS, je „bottom-up“ špecialistom na ázijské akcie s investičným tímom zasúpeným  v Singapure, Šanghaji, Šen-čene, Pekingu a Tokiu. Správou fondu bol poverený James Liu, ktorý je podpredsedom a zástupujúcim CIO (výkonný investičný riaditeľ) spoločnosti APS AM so sídlom v Singapure. James Liu má približne 20-ročné skúsenosti a hlavnú rozhodovaciu právomoc. Čínsky investičný tím sa skladá z 13 investičných profesionálov: podpredsedu a zástupujúceho CIO Jamesa Liua, hlavného stratéga prof. Tan Kong Yama, hlavného správcu portfólia a desiatich analytikov. Tento tím dosiahol vynikajúce výsledky pri riadení fondu s podobnou investičnou politikou, konkrétne APS China A Share Fund. Riziko-regulujúce mechanizmy sú značné a portfólio sa sústreďuje na 20-25 titulov akcií.

Podstatnou informáciou je, že spoločnosť Standard & Poor´s (S&P) udelila fondu rating "A", ktorý je platný do novembra 2010. V súčasnosti však S&P skúma rating na ďalší rok a všetko nasvedčuje tomu, že by fond mohol opäť dosiahnuť pozitívny rating.

Investícia do čínskych akciových trhov patrí do každého globálne diverzifikovaného investičného portfólia. Ak sa má investičné riziko dostatočne rozložiť, fond WIOF China Performance Fund by nemal chýbať v investičnom portfóliu klienta. Pomocou fondu WIOF China Performance Fund si môžete významným spôsobom zvýšiť výkonnosť vášho portfólia.

 

Dôležité upozornenie: Tento dokument je určený len pre profesionálnych poradcov. Tento dokument nie je výzvou na nákup podielov alebo akcií fondov uvedených v tomto dokumente a slúži len na informačné účely. Historická výkonnosť nie je určujúca pre budúcnosť. Hodnota investícií a zisk z nich môže klesať ako aj stúpať. Investor nemusí získať späť sumu, ktorú investoval. Investor by si mal byť vedomý fluktuácie menových kurzov smerom nahor alebo nadol, ktorá môže taktiež ovplyvniť hodnotu investície. Spomenutie akejkoľvek špecifickej akcie by sa nemalo považovať za odporúčanie na obchod. Provízie, následne provízie, manažérske poplatky a náklady môžu byť spájané s investíciou do podielových fondov. Výnosy nie sú garantované a môžu kolísať. Údaje o čistej hodnote aktív boli získané zo zdroja, ktorý sa považuje za spoľahlivý, ale WIOF neprezentuje jeho presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty vzniknuté z ich použitia. WIOF a Cornhill Management International nepreberajú žiadnu zodpovednosť za správnosť alebo presnosť uvedených informácií, ktoré sa môžu meniť v každom čase bez upozornenia. Uvedená výkonnosť nezahŕňa žiadne poplatky a náklady spojené s nákupom alebo odkupom akcií. Predpokladá sa, že všetky dividendy boli reinvestované. Pred investovaním do akéhokoľvek pod-fondu resp. akýchkoľvek pod-fondov by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu a odvolať sa na všetky relevantné dokumenty týkajúce sa pod-fondu resp. pod-fondov ako sú posledná výročná alebo polročná správa a/alebo zjednodušený prospekt, ktorý špecifikuje riziká spojené s pod-fondom spolu s akýmikoľvek platnými obmedzeniami a základ pre obchodovanie.