25.11.2010

 

 

Doradca Inwestycyjny:

Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.

Menedżer portfelowy:

Dhawal Mehta

 

 

Letni sezon monsunowy okazał się bardzo łagodny i Indie przewidują w tym roku rekordowe plony, które mogą zmniejszyć inflację. Jakie kroki podejmuje Indyjski Bank Rezerw (RBI) w celu utrzymania inflacji w rozsądnych granicach?

Zgadzamy się z tym, że przychylny sezon monsunowy powinien złagodzić inflację w cenach żywności, co w rezultacie obniży główny wskaźnik inflacyjny. Rosnąca inflacja jest uzasadnionym zmartwieniem dla banku centralnego. Mamy obecnie powody do optymizmu sądząc, że inflacja spadnie bardziej znacząco i oczekujemy, że RBI poluzuje pasa w polityce monetarnej, a według nas jest teraz na to dobry czas.

Jak dotąd RBI działał aktywnie i zdołał zachować odpowiedni balans pomiędzy wzrostem i inflacją. Bank centralny, począwszy od marca, efektywnie podwyższał stopy w sumie o 275 punktów, aż w końcu znormalizował sytuację monetarną, poprzez zadawalające i poważne ułatwienia w celu złagodzenia następstw globalnego kryzysu kredytowego. Kolejne spotkanie w sprawie polityki pieniężnej odbędzie się 2 listopada i oczekujemy, że RBI utrzyma status quo lub, co najlepsze, ogłosi podniesienie stóp o 25 punktów przed spowolnieniem obecnego cyklu.

 

 

Wielu ludzi mówi o bańkach inwestycyjnych w Azji, włączając w to Bank Światowy. Jakie jest Pana zdanie na ten temat?

Będąc w gospodarce zorientowanej na własne cele, uważamy, że obecne ożywienie indyjskiej ekonomii jest trwałe i z tego powodu nie widzimy tu tworzenia się bańki. Z perspektywy rynku akcyjnego możliwa jest krótkotrwała zmienność na rachunku wpływów od zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, którzy reagują na globalne nastroje i zmiany procentowe wymiany walut.

 

 

Jak scharakteryzowałby Pan Indie od strony handlu zagranicznego i jak bardzo Indie zależne są od bezpośrednich inwestycji zagranicznych?

Pomimo, że udział Indii w handlu zagranicznym rośnie, wciąż jest on najniższy porównując do podobnych krajów. Wskaźnik eksportu do PKB wzrósł w Indiach tylko do 20, 3% w 2009, powyżej 6, 5% w roku 1980. Na polu eksportu Indie bardziej skupione są na usługach niż na produkcji. (Przez ostatnie 19 lat, od keidy rozpoczęły się reformy w Indiach, roczna średnia wzrostu sektora usług wynosi 8, 2% w porównaniu z 7% dla przemysłu i 3% dla rolnictwa)

Indie nie są wśród dużych beneficjentów bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w latach 2009-10 inwestycje te były w granicach 32 mld USD. W wyniku otwierania przez Indie kolejnych sektorów na inwestycje zagraniczne spodziewamy się stopniowego wzrostu tej pozycji w nadchodzących latach.

 

 

Rekordowa pierwsza oferta publiczna (IPO) Coal India, największej światowej kopalni węgla, przyciągnęła chętnych na łączną sumę przekraczającą PKB Łotwy i Islandii. Rząd ma zamiar zmniejszyć deficyt jak również wesprzeć programy opieki społecznej. Jakie są Pana zdaniem najważniejsze obszary lub kwestie, na których powinien skoncentrować się rząd?

Rząd indyjski zobowiązał się do utrzymania deficytu fiskalnego i jak dotąd trend jest pozytywny. Utrzymanie tego trendu i ulepszanie zarządzania deficytem jest według nas najważniejszą kwestią dla rządu. (oczekiwany spadek fiskalnego deficyt federalnego - z 6, 6% PKB w latach 2009-10 do 5, 5% PKB w okresie 2010-11 i do około 5% w latach 2011-12)

 

 

Mówi się o rosnącej populacji w Indiach i popycie na energię, czy zielona przyszłość Indii nie jest kompletnie zaniedbana przez rynek. Co jest według Pana jest najważniejsze w tym sektorze dla ekonomicznej przyszłości Indii?

W kraju istnieje ogromny przemysł przedsiębiorstw energetycznych, z punktu widzenia środowiskowego istnieje też potrzeba powiększenia bazy energii odnawialnej. Z tej przyczyny, rząd indyjski oraz władze różnych stanów wprowadziły różnego rodzaju zachęty dla rozwoju sektora energii odnawialnej, jak np. zachęty podatkowe, taryfy preferencyjne itp. W ostatnim czasie rząd wprowadził do sprzedaży Certyfikaty Energii Odnawialnej, które zasadniczo torują drogę do wprowadzenia przez energetyczne spółki stanowe Obligacji Energii Odnawialnej. Nie wprowadzenie tych obligacji doprowadzi do nałożenia kar i z tego powodu widzimy jasną przyszłość dla energii odnawialnej w Indiach.  Zarówno podmioty prywatne jak i rządowe wytyczyły agresywne plany, a by polepszyć wskaźniki wykorzystania energii odnawialnej.

 

 

Teoria oddzielenia się bazuje na przeświadczeniu, że rynki rozwijające się mogą powstrzymać recesję, same nie będąc pociągnięte w dół przez zapaść na rynkach rozwiniętych. Jak odbiera Pan tę teorię i co według Pana dzieje się w rzeczywistości?

Popyt lokalny i perspektywy wzrostu w Indiach są szeroko oddzielone od gospodarek rozwiniętych. Ale to nie sprawdza się w przypadku rynków rozwijających się, które są mocno zależne od eksportu. Jeśli popyt jest lokalny, kraje jak Indie zależne są od wpływów zagranicznych (inwestorzy zagraniczni+ inwestycje zagraniczne+ dług), żeby sfinansować swoje wydatki inwestycyjne i rozwój infrastruktury i dlatego też są w pewnym stopniu, niebezpośrednio połączone z fortunami światowymi.

 

 

Niektórzy analitycy przypuszczają, że kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) wejdą w niedalekiej przyszłości na rynek zniżkujący. Jakie są Pana wyobrażenia na ten temat i gdzie widzi Pan Indie za 12 miesięcy?

Indie, od początku tego roku, znajdują się wśród krajów o najlepszych wynikach, które napędzane są przez takie kluczowe czynniki jak lepsze wyniki korporacyjne oraz wzrost popytu lokalnego, natomiast instytucjonalni inwestorzy zagraniczni byli kluczem do zwiększenia płynności. Patrząc dalej, jeśli wyniki krajowe pozostaną mocne, wynik rynku akcyjnego będzie zależeć od przypływów od zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

 

 

WIOF India Performance Fund – Komentarz rynkowy III kwartał 2010


Gospodarka indyjska przyniosła kolejne silne kwartalne wzrosty - 8, 8% wzrostu realnego PKB w skali roku, w okresie od kwietnia do lipca 2009. To wynik zbliżony do 8, 6% z poprzedniego kwartału i 6, 5% z kwartału kończącego się w grudniu 2009 r. Główne wsparcie dla wzrostu pochodziło z sektorów pozarolniczych (9,9%), ale sektor rolniczy także pokazał wzrost (2,8%). Wśród sektorów pozarolniczych, wzrost w przemyśle spowolnił się w porównaniu do ostatniego kwartału, a sektor usług wzrósł o 9, 4% w II kwartale, wyżej od 8,5% w I kwartale.

Podczas, gdy rynek indyjski wciąż rośnie dzięki swojej płynności, my stajemy się co raz bardziej zaniepokojeni o możliwości utrzymania trendu wzrostowego. Sprzedaż detaliczna i lokalne działania spekulacyjne rosną i odzwierciedla się to w wynikach małych spółek. Podczas, gdy wzrost napędzany płynnością może trwać dużo dłużej, dla nas, biorąc pod uwagę wskazania funduszu o zwrocie absolutnym, pierwszeństwo ma ochrona kapitału, a nie gonienie za zyskiem.  Dziś jasne stało się dla nas działanie zgodne ze stwierdzeniem o ochronie dotychczas osiągniętych zysków, niż roztrwonienie ich w szybkim czasie.

W czasie tego kwartału agresywnie kumulowaliśmy zyski z portfela i przesuwaliśmy je na pozycje gotówkowe w celu użycia ich jako naturalnego zabezpieczenia. Rozpoczęliśmy kwartał z zainwestowanymi 86% i poprzez stopniową sprzedaż zakończyliśmy wrzesień z ekspozycją na poziomie tylko 61,2%. W ślad za wzrastającą zmiennością, świadomie redukowaliśmy ekspozycję na spółkach o wysokim ratingu (high beta). Portfel beta wynosi tylko 0, 64 na koniec września.

Patrząc na przód wierzymy, że obecny wzrost rynkowy może jakiś czas trwać, zależy to wyłącznie od wpływów od zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Jakiekolwiek odwrócenie w przepływach da mało czasu na reakcję i z tego powodu należy być aktywnym w kumulowaniu zysków.  Spodziewany jest także znaczący wzrost oferty publicznej zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, co także zabsorbuje narastającą płynność. W październiku spodziewamy się przygotowania pierwszej oferty publicznej na kwotę ponad 4,5 mld USD (Coal India 3,2 mld USD) i przynajmniej  1 mld USD w kolejnej ofercie. Pomimo, iż obecny wysoki stan gotówki w portfelu i niski poziom pozycji beta wpływają na wynik bliski lokatom, uważamy za rozważne zachowywać się w sposób konserwatywny w tak zmiennym okresie i  szczęśliwi jesteśmy, że nie próbujemy pozostawać na takim rynku do ostatniej minuty.

 

NOTA PRAWNA

Dokument ten jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych doradców. Dokument ten nie stanowi zaproszenia do objęcia jednostek lub akcji opisanych w nim funduszy i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dotychczas uzyskane wyniki nie dają gwarancji na przyszłość. Wartość inwestycji i zysk z nich uzyskany mogą zarówno ulec obniżeniu, jak i podwyższeniu. Inwestorzy mogą nie uzyskać zwrotu kwoty przez siebie zainwestowanej. Inwestorzy powinni być świadomi, że wahania walut, zarówno w górę, jak i w dół, mogą także mieć wpływ na wartość inwestycji. Wzmianka na temat jakichkolwiek konkretnych akcji nie powinna być traktowana jako rekomendacja transakcyjna. Z inwestycjami w fundusze wzajemne mogą wiązać się prowizje, prowizje stałe, opłaty i wydatki związane z zarządzaniem. Dochody nie są gwarantowane i mogą ulegać wahaniom. Informacje zostały uzyskane z wiarygodnych według nas źródeł, jednak WIOF nie udziela gwarancji co do ich dokładności, solidności i kompletności oraz nie bierze odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z ich wykorzystania. WIOF i Cornhill Management International S.A. nie biorą żadnej odpowiedzialności za poprawność lub dokładność przedstawionych informacji, które mogą ulegać zmianom w każdej chwili bez powiadomieniaPrzedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat i kosztów związanych z objęciem lub umorzeniem akcji. Zakłada się, że wszystkie dywidendy będą ponownie inwestowane. Przed dokonaniem inwestycji w Subfundusz(e) WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi określonego Subfunduszu, takimi jak ostatni raport roczny i prospekt emisyjny, które przedstawiają określone ryzyko Subfunduszu, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji.