30.09.2010

 Martin Zezula, Portfolio Manager, Raiffeisenbank, Czech RepublicMartin Zezula, Portfolio Manager, Raiffeisenbank, Czech Republic

WIOF Emerging Europe Performance Fund

Fundusz miesiąca - Październik, listopad 2010

W skład obszaru Europy rozwijającej się (CEE) wchodzą kraje Europy Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. To region, który dokonał ogromnego postępu w przeciągu ostatnich 15 lat i więcej: udana transformacja od gospodarki centralnie planowanej do systemu opartego o działania rynków. Za wyjątkiem lat światowego kryzysu 2008-2009, region ten nieprzerwanie osiąga jedno z najsilniejszych  temp wzrostu na świecie. Tego samego porównania można dokonać w obszarze inwestycji. Inwestycja w regionie Europy wschodzącej, może przynieść oszałamiające, potencjalne wyniki. Jednakże, ryzyko związane z inwestycją także jest wysokie, co było widoczne na rynku deweloperskim w ostatnich dwóch latach. Oprócz "tradycyjnych" ryzyk inwestycyjnych, inwestor powinien mieć świadomość ponad przeciętnego ryzyka związanego z płynnością, występującego na giełdach papierów wartościowych w Południowo-Wschodniej Europie. Z drugiej jednak strony, główne kraje Europy Centralnej - Polska i Republika Czeska - traktowane są przez FTSE jako czołowe, zaawansowane rynki wschodzące (na równi np. z Brazylią czy Afryką Południową), ze wskazaniem wysokiego poziomu regulacji i warunków dla kapitału wchodzącego do tych krajów.

 

Przegląd ekonomiczny

Kluczowym napędem regionu CEE jest nie tylko gospodarka, to także zbieżność ze standardami krajów rozwiniętych. Średnie PKB per capita regionu (przeliczane na EUR zgodnie z PPP), wspomaganego ogromnym napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w porównaniu do strefy Euro wzrosło w 2001 z 36% do 44% obecnie, a w 2011 do spodziewanych 46%. Stąd też nie oczekuje się wyczerpania potencjału wzrostu tego regionu.

Dodatkowo, Rosja ze swoimi obszernymi rezerwami towarowymi, jest siłą mającą bezpośredni wpływ na ekonomię globalną i rynki kapitałowe. Dominującymi obszarami są surowce mineralne, z ropą i gazem ziemnym na czele (71% wzrostu indeksu MICEX na giełdzie surowców). Trwający popyt na towary, szczególnie z Azji, to kolejny czynnik napędzający rosyjskie giełdy.

 PKB per Capita (THS EUR zgodnie z PPP)

PKB per Capita (THS EUR zgodnie z PPP)

Źródło

W obecnych czasach, inwestorzy martwią się o utrzymanie odnowy ekonomicznej w związku z rosnącym poziomem długu publicznego. Głównym powodem zmartwień są sposoby jakie przyjmują kraje w celu poprawy sytuacji finansowej krajów (jak cięcie kosztów i wzrost podatków), które mają oczywisty negatywny wpływ na przyszłe wzrosty. Niemniej jednak, sytuacja fiskalna regionu CEE jest lepsza w porównaniu do krajów rozwiniętych, co przyniesie w latach 2010 i 2011 wyższy wzrost PKB.

CEE poniżej progu dopuszczalnego długu publicznego z Maastricht  

CEE poniżej progu dopuszczalnego długu publicznego z Maastricht

Źródło

 Rynek kapitałowy

Rynki kapitałowe Europy wschodzącej są obecnie bardzo atrakcyjne. Oprócz zeszłorocznego odbicia (MSCI + 69,9 pkt w EUR), rynki wschodzące nie są drogie na poziomie tradycyjnej wyceny. Ponadto, Europa wschodząca wydaje się być rynkową okazją w porównaniu do Ameryki Łacińskiej czy Azji. Scenariusze o drugiej fali recesji (mocno dyskutowane wśród inwestorów w ostatnich tygodniach i miesiącach) wydają się nie spełniać, co zaowocuje stopniowym wzrostem cen akcji. Duża płynność i atrakcyjne wyceny (mierzone przez np. współczynnik ceny do zysków, P/E) zadziałają w tym samym kierunku, ale przy obecnych, niepewnych nastrojach rynkowych, wycofane są na tylne miejsca.

W regionie CEE widoczne są mocne oznaki przyśpieszonej odnowy. Polska i Rosja powinny pozostać w czołówce, natomiast Czechy i Słowacja będą za nimi - są mocno wystawione na spowolnienie strefy Euro (i Niemiec w szczególności), lecz bilans spółek i gospodarstw domowych jest relatywnie wysoki, a banki w obydwu krajach są dobrej kondycji. Przeciwnie do nich, sytuacja w krajach bałtyckich, Bałkanach i na Węgrzech jest mniej różowa z powodu pozostałości po ostatniej dekadzie bumu kredytowego. Z tego powodu przeniesienie inwestycji w funduszu WIOF Emerging Europe Performance Fund z przecenionej Europy Południowo-Wschodniej do Europy Centralnej i Rosji (spadek po ostatniej fuzji funduszy) będzie kontynuowane. W związku z powyższą opinią, można spodziewać się, że  Europa rozwijająca się pozostanie na ścieżce wzrostu w nadchodzących latach.

WIOF Emerging Europe Performance Fund = Fundusz „niekończących się“ możliwości

Z powodu swej rosnącej wiedzy na temat warunków lokalnych, Fundusz zarządzany jest przez Raiffeisenbank a.s. (“Raiffeisenbank“), ważną instytucję bankową, która oferuje szeroki zakres usług bankowych klientom indywidualnym i korporacyjnym w Republice Czeskiej. Raiffeisenbank jest członkiem Austriackiej Grupy Finansowej Raiffeisen, z ponad 140-letnią historią. Grupa Finansowa Raiffeisen należy do najsilniejszych instytucji finansowych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej w Europie Centralnej i Wschodniej i działa obecnie w 17 krajach.

Obecność w regionie Europy rozwijającej się jest ważna dla każdego globalnie zróżnicowanego portfela inwestycyjnego. Jeśli ryzyko inwestycyjne ma być efektywnie rozłożone, powinno się uwzględniać inwestycję w WIOF Emerging Europe Performance Fund. Fundusz sam w sobie jest jednym z bardziej ryzykownych funduszy, lecz w pełnowartościowym portfelu pełni rolę, której nie można pominąć. Inwestując w WIOF Emerging Europe Performance Fund, mogą Państwo znacząco powiększyć potencjał wzrostu inwestycji.

 

INFORMACJA PRAWNA

Dokument ten jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych doradców. Dokument ten nie stanowi zaproszenia do objęcia jednostek lub akcji opisanych w nim funduszy i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dotychczas uzyskane wyniki nie dają gwarancji na przyszłość. Wartość inwestycji i zysk z nich uzyskany mogą zarówno ulec obniżeniu, jak i podwyższeniu. Inwestorzy mogą nie uzyskać zwrotu kwoty przez siebie zainwestowanej. Inwestorzy powinni być świadomi, że wahania walut, zarówno w górę, jak i w dół, mogą także mieć wpływ na wartość inwestycji. Wzmianka na temat jakichkolwiek konkretnych akcji nie powinna być traktowana jako rekomendacja transakcyjna. Z inwestycjami w fundusze wzajemne mogą wiązać się prowizje, prowizje stałe, opłaty i wydatki związane z zarządzaniem. Dochody nie są gwarantowane i mogą ulegać wahaniom. Informacje o wartości aktywów netto zostały uzyskane z wiarygodnych według nas źródeł, ale WIOF nie udziela gwarancji odnośnie do ich dokładności, solidności i kompletności oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z ich wykorzystania. WIOF i Cornhill Management International S.A. nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za poprawność lub dokładność przedstawionych informacji, które mogą ulegać zmianom w każdej chwili bez powiadomienia. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat i kosztów związanych z objęciem lub umorzeniem akcji. Zakłada się, że wszystkie dywidendy będą ponownie inwestowane. Przed dokonaniem inwestycji w jakikolwiek subfundusz WIOF należy się skontaktować z swoim doradcą inwestycyjnym i zapoznać się wszelkimi odpowiednimi dokumentami dotyczącymi poszczególnych subfunduszy, takimi jak najnowsze roczne lub półroczne sprawozdania lub skrót prospektu, które określają szczególne ryzyka związane z danym subfunduszem wraz ze wszelkimi specjalnymi ograniczeniami, które mają zastosowanie, i podstawą transakcji.