30.09.2010

 Martin Zezula, Portfólio manažér, Raiffeisenbank, Česká Republika

Martin Zezula, Portfólio manažér, Raiffeisenbank, Česká Republika

WIOF Emerging Europe Performance Fund  - fond mesiaca - Október, November 2010

Region rozvíjajúcej sa Európy (CEE) s krajinami v oblasti strednej, východnej a juhovýchodnej Európy je regiónom, ktorý urobil za posledných viac ako 15 rokov obrovský krok vpred – zvládla úspešný prechod z centrálne riadených ekonomík na ekonomické systémy s fungujúcim trhom. S výnimkou celosvetovej finančnej krízy v rokoch 2008-2009 neustále dosahuje jednu z najvyšších rýchlostí rastu vo svete. Rovnaké porovnanie je možné použiť aj vo svete investícií. Ak budete investovať do regiónu rozvíjajúcej sa Európy, potenciálna budúca výkonnosť je fantastická. Podstúpené riziko je však takisto vysoké, čo je možné vidieť aj na vývoji za posledné dva roky. Okrem “tradičných” investičných rizík si musí byť investor vedomý nadpriemerných rizík spojených s likviditou, ktoré spôsobujú starosti na burzách cenných papierov v juhovýchodnej Európe. Na druhej strane FTSE berie veľké stredoeuropske krajiny, akými sú Poľsko a Česká republika v rámci prominentnej skupiny “rozvinutých rozvíjajúcich sa trhov” (spolu napr. s Brazíliou a Juhoafrickou republikou), čo naznačuje lepšiu úroveň regulácie a podmienok pre vstup kapitálu.

 WIOF Emerging Europe Performance Fund

Ekonomické vyhliadky

Kľúčovým hnacím faktorom v regióne CEE je (nielen ekonomická) konvergencia ku štandardom rozvinutých krajín. Pomocou masívnych priamych zahraničných investícií sa zvýšilo priemerné HDP regiónu na obyvateľa (prepočítané na EUR a paritu kúpnej sily) v porovnaní s eurozónou z 36 % v roku 2001 na súčasných približne 44 % a 46 % očakávaných v roku 2011. Potenciál pre ďalší rast nie je ešte ani zďaleka vyčerpaný.

 HDP na obyvateľa (v tis. EUR na paritu kúpnej sily)

HDP na obyvateľa (v tis. EUR na paritu kúpnej sily)

Zdroj: Bloomberg Thomson Reuters, wiiw, Raiffeisen RESEARCH

Navyše Rusko so svojimi rozsiahlymi zásobami komodít patrí medzi mocnosti, ktoré priamo ovplyvňujú globálnu ekonomiku a kapitálové trhy. Dominantnými oblasťami sú nerastné zdroje na čele s ropou a zemným plynom (akcie energetický spoločností predstavujú 71% indexu MICEX). Pokračujúci dopyt po komoditách predovšetkým v Ázii by mohol byť ďalším hnacím faktorom, ktorý bude ťahať ruské akcie nahor.

 V súčasnosti sa investori obávajú udržateľnosti ekonomického zotavenia vo vzťahu k narastajúcim vládnym dlhom. Základným predpokladom je fakt, že opatrenia prijaté mnohými krajinami, ktoré boli zamerané na zlepšenie štátnych financií (napríklad znižovanie výdajov a zvyšovanie daní), majú samozrejme negatívny dopad na budúci rast. Napriek tomu je fiškálna pozícia CEE lepšia v porovnaní s rozvinutým svetom. To je jeden z dôvodov, prečo sa očakáva nárast HDP regiónu a jeho lepšiu výkonnosť v rokoch 2010 a 2011.

 CEE pod hranicou verejného dlhu Maastrichtu

CEE pod hranicou verejného dlhu Maastrichtu

Celkové rozpočtové deficity a verejný dlh (% z HDP), odhady na 2010

Zdroj: Thomson Reuters, Raiffeisen RESEARCH

Kapitálový trh

Akcie regiónu rozvíjajúcej sa Európy sú v tomto čase veľmi zaujímavé. Napriek minuloročnému prudkému zotaveniu (MSCI EM získal 69,9 % v EUR) nie sú rozvíjajúce sa trhy drahé na základe tradičnej hodnoty. Navyše rýchlorastúca Európa sa zdá byť výhodným obchodom v porovnaní s Latinskou Amerikou a Áziou. K scenárom recesie dvojitého prepadu (o ktorej sa v posledných týždňoch a mesiacoch veľmi intenzívne diskutuje medzi investormi) s najväčšou pravdepodobnosťou nepríde, čo sa odrazí postupne rastúcimi cenami akcií. Dostatočná likvidita a atraktívne ohodnotenia (merané napr. indexom P/E) budú pôsobiť rovnakým smerom ale pri súčasnej neistej nálade na trhu sú odsunuté do úzadia.

  Výkonnosť akciového trhu (v EUR; % medziročne)

Výkonnosť akciového trhu (v EUR; % medziročne)

Poznámka: Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výnosov.

V rámci regiónu strednej a východnej Európy sa zvyšuje počet náznakov, ktoré signalizujú zotavenie s dvojnásobnou rýchlosťou. Poľsko a Rusko by mali byť na čele celej skupiny, zatiaľ čo Česká republika a Slovensko budú v strednej skupine. Tieto krajiny sú v značnej miere vystavené spomaleniu hlavnej časti eurozóny (a predovšetkým Nemecka), ale súvahy spoločností a domácnosti sú pomerne zdravé a banky v oboch krajinách sú skutočne v dobrom stave. Na rozdiel od týchto krajín sa dedičstvo prudkého rozmachu úverov v poslednom desaťročí podpísalo pod vyhliadky baltických a balkánskych krajín a Maďarska, ktoré sú celkovo menej ružové. Takže v rámci fondu WIOF Emerging Europe Performance Fund posuny z preťaženej juhovýchodnej Európy (dedičstvo nedávneho spojenia fondov) do strednej Európy a Ruska bude pokračovať. Napriek všetkému, čo sme spomenuli, sa dá očakávať, že región rozvíjajúcej sa Európy bude rásť aj v ďalších rokoch.

Fond WIOF Emerging Europe Performance Fund = Fond „nekonečných“ možností

Vzhľadom na rozsiahle vedomosti miestnych podmienok, fond riadi Raiffeisenbank a.s. (“Raiffeisenbank“), dôležitá banková inštitúcia, ktorá poskytuje široký sortiment bankových služieb pre privátnych a firemných klientov v Českej republike. Raiffeisenbank je členom skupiny Austrian Raiffeisen Financial Group s viac ako 140-ročnou históriou. Raiffeisen Financial Group patrí medzi najsilnejšie finančné inštitúcie, ktoré poskytujú služby komerčného a investičného bankovníctva v celej strednej a východnej Európe. V súčasnosti pôsobí v 17 krajinách.

Investície do regiónu rozvíjajúcej sa Európy patria ku každému globálne diverzifikovanému investičnému portfóliu. WIOF Emerging Europe Performance Fund by nemal chýbať v investičnom portfóliu klienta, aby sa investičné riziko dostatočne rozložilo. Samotný fond je jedným z fondov s vyšším rizikom, ale v celkovom portfóliu má úlohu, ktorú nie je možné nahradiť. Pomocou fondu WIOF Emerging Europe Performance Fund si môžete významne zvýšiť výkonnosť vášho portfólia.

 

Upozornenie: Tento dokument je určený len pre profesionálnych poradcov. Tento dokument nie je výzvou na nákup podielov alebo akcií fondov uvedených v tomto dokumente a slúži len na informačné účely. Historická výkonnosť nie je určujúca pre budúcnosť. Hodnota investícií a zisk z nich môže klesať ako aj stúpať. Investor nemusí získať späť sumu, ktorú investoval. Investor by si mal byť vedomý fluktuácie menových kurzov smerom nahor alebo nadol, ktorá môže taktiež ovplyvniť hodnotu investície. Spomenutie akejkoľvek špecifickej akcie by sa nemalo považovať za odporúčanie na obchod. Provízie, následne provízie, manažérske poplatky a náklady môžu byť spájané s investíciou do podielových fondov. Výnosy nie sú garantované a môžu kolísať. Údaje o čistej hodnote aktív boli získané zo zdroja, ktorý sa považuje za spoľahlivý, ale WIOF neprezentuje jeho presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty vzniknuté z ich použitia. WIOF a Cornhill Management International nepreberajú žiadnu zodpovednosť za správnosť alebo presnosť uvedených informácií, ktoré sa môžu meniť v každom čase bez upozornenia. Uvedená výkonnosť nezahŕňa žiadne poplatky a náklady spojené s nákupom alebo odkupom akcií. Predpokladá sa, že všetky dividendy boli reinvestované. Pred investovaním do akéhokoľvek pod-fondu resp. akýchkoľvek pod-fondov by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu a odvolať sa na všetky relevantné dokumenty týkajúce sa pod-fondu resp. pod-fondov ako sú posledná výročná alebo polročná správa a/alebo zjednodušený prospekt, ktorý špecifikuje riziká spojené s pod-fondom spolu s akýmikoľvek platnými obmedzeniami a základ pre obchodovanie.