30.09.2010

 Martin Zezula, Portfolio manažer, Raiffeisenbank, Česko  

 

WIOF Emerging Europe Performance Fund FOND MĚSÍCE - ŘÍJEN, LISTOPAD 2010

 

Oblast „rozvíjející se Evropy (CEE)“ pokrývá státy umístěné ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Tento region učinil za posledních 15 let obrovský skok vpřed: úspěšná přeměna centrálně plánovaných ekonomika na fungující systém tržních ekonomik. S výjimkou celosvětové finanční krize v letech 2008-2009 dosahuje oblast neustále jednoho z nejvyšších temp růstu na světě. Stejné srovnání se dá použít i u investic. Pokud investujete do regionu Rozvíjející se Evropy, potenciál budoucí výkonnosti je ohromný. Nicméně podstupovaná rizika jsou také vysoká, což můžeme vidět na vývoj posledních 2 let. Kromě „tradičních“ investičních rizik by si měl být investor vědom nadprůměrného rizika likvidity, které ohrožuje především burzy v jihovýchodní Evropě. Na druhou stranu hlavní země střední Evropy - Polsko a Česká republika – jsou řazeny dle FTSE mezi prominentní skupinu „pokročilé mladé trhy“ (spolu s např. Brazílií a JAR), což značí zlepšení úrovně regulace a podmínek pro vstup kapitálu.

 

  

Ekonomický výhled

 

Hlavním tahounem regionu CEE je (nejen ekonomická) konvergence k standardům vyspělých zemích. Díky obrovským přílivům zahraničních investic (FDI) narostl průměrný HDP na osobu v regionu (přepočteno na paritu kupní síly PPP) z 36% v roce 2001 na současných cca. 44% a očekávaných 46% v roce 2011 v porovnání s Eurozónou. Navíc, potenciál pro další růst ještě zdaleka není vyčerpán.

 

Zároveň Rusko se svými ohromnými komoditními zásobami patří k silám, které přímo ovlivňují světovou ekonomiku a kapitálové trhy. Dominantní jsou oblasti těžby nerostných surovin v čele s ropou a zemním plynem (energetické akcie tvoří 71% indexu MICEX). Neustálá poptávka po komoditách, zejména v Asii, je dalším faktorem, který by měl posunout ruské akcie vzhůru.

 ekonomický výhľad

HDP na osobu (THS EUR v PPP)

 

Zdroj

 

V současnosti se investoři obávají, zda je ekonomické oživení dlouhodobě udržitelné ve vztahu k rostoucí úrovni zadlužení vlád. Základní neznámou zůstává fakt zda opatření zavedená v mnoha zemích s cílem ozdravit státní finance (jako např. snižování výdajů a zvyšování daní) nebudou negativně ovlivňovat budoucí růst. Přesto je fiskální pozice regionu CEE mnohem lepší než v rozvinutém světě, a to je také jeden z důvodů, proč se očekává, že růst HDP regionu bude překonán v roce 2010 i 2011.

 CEE pod Maastrichtskými kritérii pro veřejný dluh

 

CEE pod Maastrichtskými kritérii pro veřejný dluh

 

 

Kapitálový trh

 

EM Evropské akcie jsou atraktivní právě dnes. I přes loňskou rallye (MSCI EM přidal 69,9 procent v EUR), nejsou rozvíjející se trhy drahé při standardní oceňovací bázi. Navíc se ukazuje, že investice do rozvíjející se Evropy je výhodná v porovnání s Latinskou Amerikou a Asií. Scénář recese s dvojitým dnem (hojně diskutovaný v posledních týdnech a měsících) se s největší pravděpodobností neuskuteční, což se odrazí v pozvolna rostoucích cenách. Vysoká likvidita a atraktivní hodnocení (měřeno např. ukazatelem P/E) budou působit stejným směrem, ale vzhledem k nestabilní náladě na trzích zůstanou ještě chvíli na vedlejší koleji.

 

Výnosnost akciového trhu (v EUR; % yoyo)

 

Výnosnost akciového trhu (v EUR; % yoyo)

Poznámka: Minulá výkonnost není zárukou pro budoucí výnosy.

 

 

Uvnitř CEE regionu jsou již viditelné známky rychlého zotavení. Polsko a Rusko by měly zůstat v čele skupiny, zatímco Česká republika a Slovensko zůstanou uprostřed pelotonu – jsou značně vystaveny poklesu v Eurozóně (zejména v Německu), ačkoliv bilance domácností a firem jsou relativně zdravé a banky v obou zemích jsou v dobré kondici. Na druhou stranu výhled pro pobaltské, balkánské země a Maďarsko není růžový po proběhlém úvěrovém boomu v posledním desetiletí. Proto i uvnitř fondu WIOF Emerging Europe Performance Fund bude docházet k odklonu z převážně jihovýchodní Evropy (zůstatky po posledním sloučení fondu) ke střední Evropě a Rusku. Díky výše uvedenému očekáváme, že Emerging Europe si udrží růstový potenciál i během následujících let.

           

WIOF Emerging Europe Performance Fund = Fond nekonečných příležitostí

Portfolio manažerem fondu byla pro svou dokonalou znalost regionu zvolena Raiffeisenbank a.s. (“Raiffeisenbank“), která je významnou bankovní institucí poskytující širokou škálu bankovních služeb soukromým i firemním zákazníkům v České republice. Raiffeisenbank je členem rakouské Raiffeisen Financial Group s více než 140-letou historií. Raiffeisen Financial Group patří mezi nejsilnější finanční instituce komerčního a investičního bankovnictví v celé střední a východní Evropě a v současnosti operuje v 17 zemích.

Region rozvíjející se Evropy patří do každého globálně diverzifikovaného investičního portfolia. Pro optimální rozložení investičního rizika v rámci portfolia je WIOF Emerging Europe Performance Fund vhodnou volbou. Samostatná investice do fondu je více riziková, nicméně jako součást portfolia může výrazně navýšit výkonnost Vašeho portfolia.

Důležité upozornění: Tento dokument je určen pouze pro profesionální poradce.Tato zpráva byla vypracována pouze pro informaci a nepředstavuje žádnou nabídku na nákup nebo úpis akcií.WIOF a Cornhill Management International S.A. nepřevezmou žádnou odpovědnost za správnost či přesnost uvedených informací a ty se mohou měnit kdykoli, bez předchozího upozornění. Hodnota jednotek a výnos, který generují, mohou stejně stoupat jako klesat. Změny v tržních podmínkách a směnných kurzech mohou způsobit pokles nebo vzrůst hodnoty akcií. Výkonnost v minulosti nezaručuje stejné výsledky pro budoucnost. Před investováním do jakýchkoli dílčích fondů je třeba, aby se investoři spojili se svým finančním poradcem a informovali se ve všech příslušných dokumentech, týkajících se konkrétního fondu, jako jsou poslední výroční zprávy a prospekty, které specifikují jednotlivá rizika, s nimiž je daný fond spojen, stejně jako se všemi uplatňovanými omezeními a základem obchodování.