03.08.2010

Andrisom Kotansom zo spoločnosti Citadele Asset Management, Lotyšsko. Júl 2010

Aké sú v prípade investičnej stratégie hlavné kritériá na výber dlhopisov v portfóliu fondu? Ktoré indikátory považujete za najdôležitejšie v investičnom procese (splatnosť, výnos do splatnosti, rating, krajina/sektor alebo typ emitenta)?

Náš svet pozostáva z dlhopisov, ktoré prechádzajú filtrom na likviditu (iba emisie nad 250 mil. USD), rating (štátne dlhopisy B a lepšie, jediný investičný stupeň korporátnych dlhových nástrojov) a splatnosť (menej ako 10 rokov). Pri výbere konkrétnych nástrojov pre naše portfólio sa náš investičný proces zameriava na identifikáciu najviac podhodnotených nástrojov v každom regióne/segmente. Splatnosť, úroveň dôveryhodnosti, alokácia pomeru krajiny/sektora sa riadia na úrovni portfólia.

Fond investuje do štátnych i do firemných dlhopisov. Aká je podľa Vás optimálna alokácia?

Naše smernice k vytvoreniu portfólia určujú okrem iných aspektov vopred stanovené hranice pri alokáciách do štátnych a firemných dlhopisov. Aby sme boli konkrétni, do štátnych dlhových nástrojov sa nesmie investovať menej ako 50 % a do firemných dlhových nástrojov viac ako 50 %. Ak hovoríme v relatívnych číslach, kvôli cene naďalej uprednostňujeme firemné dlhopisy pred štátnymi. Kým vo všeobecnosti sa nezdá byť úroveň dôveryhodnosti štátnych dlhopisov na rozvíjajúcich sa trhoch nižšia ako v priemyselnom svete, myslíme si, že investori nie sú dostatočne odmeňovaní v porovnaní s podobne hodnotenými korporátnymi príležitosťami na rozvíjajúcich sa trhoch. Výsledkom toho je, že momentálne má fond približne 53 % investícií v štátnych dlhopisoch a približne 40 % investícií v korporátnych dlhopisoch (zvyšok je hotovosť), čo momentálne vo všeobecnosti považujeme za primerané.

Rozdelenie svetových rozvíjajúcich sa trhov (GEM) podľa regiónov a segmentov

Billion – mld., bn – mld., Eastern Europe – východná Európa, Latin America – Latinská Amerika, Asia – Ázia, Middle East – Stredný Východ, Africa – Afrika

Corporate – korporátne dlhopisy, Sovereign – štátne dlhopisy, Avg.yield – priemerný výnos

Dodržiava fond nejaké interné obmedzenia pre regionálnu alebo sektorovú alokáciu? Existujú obmedzenia na alokáciu portfólia podľa hodnotenia alebo splatnosti (trvania)? Dodržiava fond štandardnú odchýlku (tracking error) voči hodnotiacemu kritériu (benchmark)?

Nasledujúca tabuľka odpovedá na prvú časť otázky. V prípade štandardnej odchýlky používame index svetových rozvíjajúcich sa trhov od spoločnosti Barclays (Barclays Global Emerging Markets index) ako kritérium pre výkonnosť veľkého trhu. Náš postup však nie je riadený hodnotiacim kritériom, preto štandardnej odchýlke nevenujeme zvláštnu pozornosť.

Min – minimálny, max – maximálny, regional/sectoral allocation – regionálna/sektorová alokácia, sovereign – štátne dlhopisy, corporate (incl. quasi-sovereign) – korporátne dlhopisy (vrátane kvázištátnych dlhopisov), cash – hotovosť, single issuer concetration – koncentrácia individuálnych emitentov, single country concenration – koncentrácia štátnych emitentov, credit quality (average rating) – úroveň dôveryhodnosti (priemerný rating), duration (average) – trvanie (priemer), CEE&CIS -  stredná a východná Európa a Spoločenstvo nezávislých štátov, LatAm – Latinská Amerika, Asia Pacific – ázijsko-pacifická oblasť, Middle East – Stredný Východ, Africa- Afrika

 

Aká je aktuálna alokácia portfólia fondu podľa splatnosti alebo trvania?

Trvanie, váha, kumulovaná váha, bez splatnosti

Duration bucket – dĺžka trvania, Weight – váha, Cum.wght – kumulatívna váha

Aký vývoj krivky výnosov predpokladáte na najbližších 12 mesiacov v  krajinách, do ktorých fond primárne investuje? V ktorých krajinách sú zaujímavé dlhopisy s prijateľným hodnotením?

Vo všeobecnosti zastávame názor, že v najbližších 3 až 6 mesiacoch uvidíme na novovznikajúcich trhoch trochu väčšie ziskové rozpätia hlavne kvôli globálnym faktorom, ale v horizonte 12 mesiacov sa vrátia približne do súčasnej úrovne. Takticky si ponechávame relatívne krátku trvanlivosť portfólia (na 3.4). Momentálne sa nezdá, že by výnosová krivka významným spôsobom klesala, alebo stúpala. To isté platí v prípade nápadov pri obchodovaní. Na regionálnej úrovni vidíme najlepšie možnosti pre štátne dlhopisy v Ázii a Afrike, predovšetkým po nedávnej podpriemernej výkonnosti vo východnej Európe. V oblasti korporátnych dlhopisov je východná Európa stále v pozícii najviac podhodnoteného regiónu v rámci úrovne dôveryhodnosti. Ale aj v nadhodnotenej Latinskej Amerike môžeme nájsť obchody s dobrou cenou za riziko, napr. v Brazílii a Peru.