03.08.2010

Andrisem Kotansem, Citadele Asset Management, Litwa, Lipiec 2010 r.

Jakie są główne kryteria selekcji obligacji, zgodnie ze strategią inwestycyjną funduszu? Jakie czynniki uważa Pan za najważniejsze w procesie inwestycyjnym (czas inwestycji, zysk w stosunku do zapadalności, rating, sektor czy kraj emitujący)?

Nasze portfolio skada się z obligacji przechodzących testy płynności (tylko emisje powyżej 250 mln USD), ratingu (emitent z oceną B lub wyżej) i zapadalności (krótsza niż 10 lat). W procesie inwestycyjnym, w selekcji specyficznych instrumentów do naszego portfolio koncentrujemy się na zidentyfikowaniu najbardziej niedoszacowanych instrumentów w każdym regionie/segmencie. Czas trwania, płynność kredytowa, kraj/sektor alokacji zarządzane są na poziomie całościowym portfela.

Fundusz inwestuje w obligacje krajowe i korporacyjne. Jaka jest według Pana alokacja optymalna?

Wytyczne konstrukcji naszego portfela wyznaczają granice alokacji w instrumenty krajowe i korporacyjne. W szczególności, nie mniej niż 50% powinno być zainwestowane w dług krajów, a nie więcej niż 50% w dług korporacyjny. Z powodów cenowych preferujemy korporacyjne papiery dłużne nad krajowymi. Pomimo, że jakość kredytów państw rozwijających się nie wydaje się być gorsza od spółek, uważamy, że inwestorzy nie byli efektywnie wynagradzani, porównując podobnie oceniane papiery korporacyjne i krajowe. W rezultacie tego, fundusz posiada obecnie 53% instrumentów emitowanych przez kraje i 40% przez spółki (reszta w gotówce), co według nas jest adekwatną alokacją na ten moment.

Global Emerging Markets (GEM) Universe - analiza segmentowo-rynkowa

 

Czy fundusz posiada wewnętrzne limity alokacji wg regionu lub sektora lub wg ratingu  i terminu zapadalności? Czy Fundusz śledzi błędy w oparciu o benchmark?

Poniższa tabela odpowiada na pierwsze pytanie. Do śledzenia błędów używamy indeksu Barclays Global Emerging Markets, jako miary wyników szerokiego rynku, ale proces inwestycyjny nie jest oparty o benchamrk, dlatego nie zwracamy bezpośrednio uwagi na śledzenie błędów.

 

Jaka jest obecna alokacja w portfelu Funduszu, biorąc pod uwagę moment czas zapadalności?

 

Czas inwestycji, Udział, Udział skumulowany , bez zapadalności

Jaki rozwój krzywej zysków przewiduje Pan na następne 12 miesięcy w krajach, w które inwestuje Fundusz? Obligacje jakich krajów uważa Pan za atrakcyjne?

Uważamy, że w następnych 3-6 miesiącach zobaczmy nieco wyższe różnice punktowe na rynkach rozwijających się, głównie z powodów globalnych, ale w okresie 12 miesięcy powinny one powrócić do poziomów dzisiejszych. W konsekwencji tego, taktycznie zachowujemy relatywnie krótki czas inwestycji (na poziomie 3.4). Nie wydajemy ocen i nie tworzymy idei handlowych na temat wznoszenia/spłaszczenia krzywej zysków. Pod względem regionów widzimy możliwości w Azji i Afryce, szczególnie teraz po ostatnich niskich wynikach w Europie Wschodniej. W obszarze spółek, Europa Wschodnia wciąż znajduje się na niedoszacowanej pozycji w jakości wszystkich koszyków kredytowych. Także na przeszacowanych rynkach latyno-amerykańskich można znaleźć okazje wartość-ryzyko, np. w Brazylii, Peru.