22.07.2010

Kiedy mówi się o inwestowaniu w Pakistanie, myślimy często odludnym kraju, położonym pomiędzy Indiami i niebezpiecznym regionem Afganistanu. Pakistan jest Rynkiem Granicznym, co sprawia, że kraj ten stwarza idealną okazję inwestycyjną z potencjałem wzrostu. Mając to na uwadze, WIOF stworzył fundusz, który przenosi inwestycje do Pakistanu. WIOF Pakistan Performance Fund umożliwia inwestorowi uczestniczyć w funduszu akcyjnym napędzanym przez kraj o niewykorzystanym potencjale i wciąż niedocenianej pozycji w kontekście globalnym. Rynek ten dostarcza szerokie możliwości inwestycyjne w regionie azjatyckim i powinien stanowić część dobrze zdywersyfikowanego portfela.

 

Przegląd

Przegląd makroekonomiczny

Odrodzenie gospodarki Pakistanu jest w toku i są już widoczne znaki polepszenia. Nastąpił znaczący wzrost w uzyskiwaniu przychodu z podatków, a inflacja pozostaje pod kontrolą i za ostatni rok podatkowy wyniosła 12%. Deficyt budżetowy przekroczył planowany poziom, ale był o połowę mniejszy niż w zeszłym roku podatkowym. Rachunki zagraniczne pozostają pod kontrolą poprzez zwiększenie opłat celnych od towarów konsumpcyjnych i poprzez wprowadzenie zachęt dla przemysłu, który jest ważny dla eksportu. Zewnętrzna presja inflacyjna nie była tak silna jak w 2008 roku, ale rząd wciąż wycofuje subwencje z różnych sektorów i przenosi je na rynek cenowy.

 

Bank centralny i polityka monetarna

Bank centralny zachowuje ostrożną pozycję i nie spieszy się z redukcją stóp w przeciwieństwie do innych państw tego regionu. Polityka polega na utrzymywaniu niskiej zmienności stóp procentowych i obserwowaniu cen globalnych.

Sytuacja polityczna i bezpieczeństwo

Relacje armii pakistańskiej z rządem są bardzo dobre. Współpraca pomiędzy pakistańskimi agencjami bezpieczeństwa i armią jest znakomita i przyniosła imponujące rezultaty w ostatnich dziewięciu miesiącach. Oczekuje się, że dowódca armii pozostanie na swoim stanowisku aż do przejścia na emeryturę w tym roku. Partia rządząca utrzymuje spokojne relacje z partiami opozycyjnymi.

Przewodni motyw inwestycyjny

Deregulacja i prywatyzacja

Deregulacja i prywatyzacja są kluczowymi kwestiami rynkowymi. Rząd postawił na mocną strukturę regulacyjną w celu promowania sektora prywatnego, wprowadzenia prywatyzacji spółek państwowych i odnosi na tym polu sukcesy. W ciągu ostatnich 7 lat, ustanowiono niezależne instytucje państwowe oraz wzmocniono pozycję Banku Centralnego i Komisji Nadzoru Finansowego w Pakistanie. W przeciwieństwie do innych granicznych rynków rozwijających się, Pakistan zlikwidował nierównowagę podatkową poprzez zlikwidowanie subsydiów. W krótkim okresie czasu spowodowało to wzrost inflacji, ale w dalszej perspektywie pozwoli to rządowi kontrolować handel i deficyt podatkowy.

Dlaczego inwestować w pakistańskie rynki kapitałowe?

Reformy w Pakistanie

Od roku 2000, rząd Pakistanu wprowadza reformy strukturalne i prawne. Ważne dla gospodarki sektory są stopniowo prywatyzowane w celu zachęcenia inwestorów, działania te mają zmniejszyć zależność państwa od rolnictwa. Poziom własności zagranicznej wzrósł do 100% z poprzednich 49%, zniesiono także ograniczenia dotyczące zysków i dywidend. W rezultacie pojawiły się inwestycje w sektorze bankowym, paliwowym, nawozów sztucznych, telekomunikacyjnym i środków trwałych. Prawie 5 mld USD zostało zainwestowane w sektor tekstyliów w ciągu 7 lat, w celu zwiększenia wydajności produkcji.

Rynek i siła robocza

Zwiększenie siły robaczej spowodowało rozszerzenie się grupy ludności o średnich dochodach. Adaptacja cen rynkowych podniosła przychody rolników w ostatnich 5 latach. Liczba ludności w Pakistanie wynosi 160 mln, z czego 60% stanowią młodzi ludzie do 30 roku życia.

Pamiętając o powyższym, rynek wciąż utrzymuje handel poniżej poziomu rynków równorzędnych, głównie z powodów prawnych i porządku rynkowego. Ważne czynniki:

1. Dopasowana polityka monetarna

2. Rosnący popyt wewnętrzny

3. Dyscyplina fiskalna                                                                          

 

Przegląd gospodarki Pakistanu

Droga odnowy

Oczekujemy, że Pakistan pozostanie na ścieżce odnowy i będzie ulepszać warunki ekonomiczne poprzez wzmacnianie dyscypliny fiskalnej, pomimo zmiennej sytuacji prawnej. 5,8% deficyt budżetowy, chociaż relatywnie wysoki, wciąż jest na lepszym poziomie niż w wielu krajach Europy Wschodniej.

Wyzwania i możliwości

Największym wyzwaniem dnia dzisiejszego jest niedobór energetyczny. Rząd poszukuje inwestorów prywatnych w tym sektorze. Rząd finalizuje także rozpoczęcie budowy wielkich zapór oraz jest w trakcie zabezpieczania finansowego tych projektów przez agencje międzynarodowe i inwestorów. Obszar delty rzeki Indus został wyznaczony jako miejsce wielkich elektrowni wiatrowych.

 

 WIOF Pakistan Performance Fund = okazja dynamicznie rozwijającego się rynku

WIOF Pakistan Performance Fund, zarządzany przez Habib Bank AG Zurich („HBZ“), skupia się na tworzeniu portfela akcyjnego i papierów wartościowych powiązanych z akcjami spółek pakistańskich, w celu uzyskania maksymalizacji zysku i przychodów w USD. Aktywne podejście inwestycyjne wykorzystuje analizę fundamentalną i te akcje, które można zakupić po znacząco niższej cenie niż wynika z rzeczywistej wartości wyceny spółki. Subfundusz może także inwestować w papiery wartościowe o stałym przychodzie i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz będzie raczej starał się osiągnąć roczny zwrot absolutny niż dążył do poziomu indeksu lub kapitalizacji rynku.

 Habib Bank AG Zurich („HBZ“) został założony w Szwajcarii w roku 1967 i działa na czterech kontynentach. Jego siedziba znajduje się w Zurichu, a oddziały w Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wschodniej i Południowej Afryce, Kanadzie i Pakistanie. Bank jest własnością i jest zarządzany przez rodzinę Habib, która aktywnie działa na rynku finansowym od 160 lat. HBZ Private Banking oferuje usługi finansowe dla inwestorów prywatnych i specjalizuje się w zarządzaniu aktywami inwestorów, którzy poszukują zysków na rynkach Afryki Południowej. HBZ poprzez swoje oddziały działa w Pakistanie, gdzie przez lata stworzył szeroką sieć zasięgu.

Obecność na rynku Pakistanu jest składową każdego zdywersyfikowanego globalnego portfela. W celu efektywnego rozłożenia ryzyka, należy włączyć WIOF Pakistan Performance Fund w swój portfel inwestycyjny.

INFORMACJA PRAWNA

Dokument ten jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych doradców. Dokument ten nie stanowi zaproszenia do objęcia jednostek lub akcji opisanych w nim funduszy i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dotychczas uzyskane wyniki nie dają gwarancji na przyszłość. Wartość inwestycji i zysk z nich uzyskany mogą zarówno ulec obniżeniu, jak i podwyższeniu. Inwestorzy mogą nie uzyskać zwrotu kwoty przez siebie zainwestowanej. Inwestorzy powinni być świadomi, że wahania walut, zarówno w górę, jak i w dół, mogą także mieć wpływ na wartość inwestycji. Wzmianka na temat jakichkolwiek konkretnych akcji nie powinna być traktowana jako rekomendacja transakcyjna. Z inwestycjami w fundusze wzajemne mogą wiązać się prowizje, prowizje stałe, opłaty i wydatki związane z zarządzaniem. Dochody nie są gwarantowane i mogą ulegać wahaniom. Informacje o wartości aktywów netto zostały uzyskane z wiarygodnych według nas źródeł, ale WIOF nie udziela gwarancji odnośnie do ich dokładności, solidności i kompletności oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z ich wykorzystania. WIOF i Cornhill Management International S.A. nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za poprawność lub dokładność przedstawionych informacji, które mogą ulegać zmianom w każdej chwili bez powiadomienia. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat i kosztów związanych z objęciem lub umorzeniem akcji. Zakłada się, że wszystkie dywidendy będą ponownie inwestowane. Przed dokonaniem inwestycji w jakikolwiek subfundusz WIOF należy się skontaktować z swoim doradcą inwestycyjnym i zapoznać się wszelkimi odpowiednimi dokumentami dotyczącymi poszczególnych subfunduszy, takimi jak najnowsze roczne lub półroczne sprawozdania lub skrót prospektu, które określają szczególne ryzyka związane z danym subfunduszem wraz ze wszelkimi specjalnymi ograniczeniami, które mają zastosowanie, i podstawą transakcji.