22.07.2010

Keď hovoríme o investovaní v Pakistane, niektorí si môžu predstaviť zdevastovanú krajinu medzi Indiou na juhu a Afganistanom s katastrofálnou situáciou na severe. Pakistan je však stále hraničný trh, čo ho robí ideálnou investičnou príležitosťou, za ktorou stojí pôsobivý rast. Toto všetko bral WIOF do úvahy a uviedol na trh fond, ktorý investuje do Pakistanu. Fond WIOF Pakistan Performance Fund vám ako investorovi umožní podieľať sa na akciovom fonde, ktorý ťahá krajina so značne nevyužitým potenciálom a stále neveľkým významom v celosvetovom kontexte. Tento trh poskytuje rozšírené investičné možnosti v ázijskom regióne a mal by sa stať súčasťou dobre diverzifikovaného investičného portfólia.

 

 

Celková situácia

 

Makroekonomická situácia

 

Ekonomické zotavenie Pakistanu ide správnym smerom a vykazuje známky zlepšenia. V daňových výnosoch nastal pôsobivý nárast. Veľkoobchodná inflácia zostala v poslednom fiškálnom roku do značnej miery pod kontrolou a dosiahla priemer okolo 12 %. Rozpočtový deficit bol síce vyšší, ako bol cieľ, zároveň však dosiahol iba takmer polovicu vykázaného deficitu z minulého fiškálneho roku. Zahraničný účet bol pod kontrolou prostredníctvom zvýšeného cla a poplatkov za tovary dlhodobej spotreby a poskytnutím stimulov priemyselným odvetviam, ktoré podstatným spôsobom prispievali k exportu. Externé inflačné tlaky neboli také silné ako v roku 2008, ale vláda stále odstraňuje dotácie v rôznych sektoroch a približuje sa k trhovej cenotvorbe.

 

 

 

 

Centrálna banka a monetárna politika

 

Centrálna banka zaujala opatrný postoj tým, že rýchlo neredukovala úrokové sadzby na rozdiel od iných ekonomík v regióne. Jej politikou je udržať nízku volatilitu úrokových sadzieb a obozretne sledovať celosvetové ceny vstupov.

 

Politická situácia a bezpečnosť

 

Vzťahy pakistanskej armády a vlády boli a sú veľmi ústretové. Koordinácia medzi pakistanskými bezpečnostnými úradmi a armádou bola na vynikajúcej úrovni a v posledných deviatich mesiacoch priniesli pôsobivé výsledky. Všeobecne sa očakáva, že sa na konci tohto roku predĺži pôsobenie hlavného predstaviteľa armády ešte pred tým, ako pôjde do výslužby. Vládnuca strana si takisto udržiava bezproblémové vzťahy s hlavnými opozičnými stranami.

 

Základné investičné východisko

 

Deregulácia a privatizácia

 

Deregulácia a privatizácia zostávajú kľúčovými otázkami na trhu. V snahe ukončiť obchodné aktivity a podporiť investície súkromného sektora vláda postupne upustila počas privatizácie štátnych subjektov od podnikateľských aktivít a zaviedla silné regulačné štruktúry, aby túto schému úspešne implementovala. Za posledných sedem rokov boli vytvorené nezávislé regulačné úrady a posilnené pozície centrálnej banky a Komisie pre burzy a cenné papiere v Pakistane. Na rozdiel od iných rozvíjajúcich sa a hraničných ekonomík, Pakistan odstránil zrušením dotácií fiškálnu nerovnováhu. V krátkodobom horizonte to spôsobilo infláciu, ale z dlhodobého hľadiska to umožní vláde kontrolovať obchod a fiškálny deficit.

 

Prečo investovať do kapitálových trhov v Pakistane?

 

Reformujúci sa Pakistan

 

Od roku 2000 pakistanská vláda zaviedla rôzne štrukturálne a regulačné reformy. Sektory, ktoré najviac prispievajú k rozvoju ekonomiky, sa postupne deregulovali, čím podporili investície zo súkromného sektoru a znížili tak závislosť krajiny na poľnohospodárstve. Úroveň zahraničného vlastníctva sa zvýšila z predošlých 49 % na 100 % a zakázali sa obmedzenia na repatráciu ziskov a dividend. Následkom toho došlo k investíciám v sektore bankovníctva, prieskumu ropy a zemného plynu, hnojív, telekomunikácií a trvanlivého tovaru. Aby sa zvýšila produktivita, len do samotného textilného sektoru sa za posledných 7 rokov investovalo asi 5 mld. USD.

 

 

 

 

Pracovný trh a pracovná sila

 

Za posledných 9 rokov rozšíril strednú príjmovú skupinu vysoký nárast pracovných miest a príjmy farmárov sa zvýšili zavedením trhovej cenotvorby. Pakistan je krajinou so 160 mil. obyvateľov a má najmladšiu pracovnú silu so 60 % obyvateľstva pod vekovou hranicou 30 rokov.

 

Ak berieme do úvahy vyššie spomínaný pozitívny vývoj, trh stále obchoduje, pravdepodobne kvôli situácii v oblasti dodržiavania práva, so zníženou cenou v porovnaní s ostatnými krajinami v regióne.

 

Dôležitými faktormi, ktoré k tomu prispeli, boli:

 

1. Ústretová monetárna politika

 

2. Rastúci domáci dopyt

 

3. Fiškálna disciplína                                                                           

 

Ekonomické vyhliadky Pakistanu

 

Cesta k uzdraveniu

 

Očakávame, že Pakistan zotrvá na ceste k uzdraveniu, bude aj naďalej zlepšovať ekonomické podmienky a získa tak lepšiu finančnú disciplínu napriek tomu, že situácia s dodržiavaním zákonov zostane nestabilná. Hoci je rozpočtový deficit Pakistanu na úrovni 5,8 % pomerne vysoký, situácia je stále lepšia ako v prípade mnohých ekonomík z východnej Európy. 

 

 

Výzvy a príležitosti

 

Deficit v kapacite výroby energie je v súčasnosti najväčšou výzvou v rámci infraštruktúry. Vláda ju rieši hľadaním súkromných investícií v rámci sektoru. Vláda tiež urýchlene finalizuje uvedenia obrovských vodných priehrad do prevádzky a je v procese zabezpečenia finančných zdrojov pre tento projekt zo strany medzinárodných inštitúcií a darcov. Oblasť okolo delty rieky Hindus bola vymedzená ako koridor pre výrobu veternej elektrickej energie. Takisto sa dokončila štruktúra poplatkov za prenájom a výrobu solárnej elektrickej energie.

 

 

WIOF Pakistan Performance Fund = príležitosť na dynamický ekonomický rast rozvíjajúcich sa trhov

 

WIOF Pakistan Performance Fund, ktorý riadi spoločnosť Habib Bank AG Zurich („HBZ“) sa zameriava na investovanie do portfólia akcií a príbuzných cenných papierov spoločností v Pakistane, čím vyhľadáva maximálny nárast kapitálu a tvorba príjmov v USD. Aktívny investičný prístup využíva fundamentálnu analýzu na identifikáciu spoločností obchodovaných na burze so silnými základmi a akcií, ktoré je možné nakúpiť za podstatne nižšiu cenu, ako je odhad investičného manažéra týkajúci sa vnútornej hodnoty spoločnosti. Fond tiež môže investovať do cenných papierov so stálym výnosom a nástrojov peňažného trhu. Fond sa bude snažiť dosiahnuť absolútnu návratnosť investícií za rok a nebude sa riadiť indexovou alebo trhovou kapitalizáciou.

 

Habib Bank AG Zurich („HBZ“) bola založená vo Švajčiarsku v roku 1967 a pôsobí na štyroch kontinentoch so sídlom v Zurichu vo Švajčiarsku a s pobočkami vo Veľkej Británii, Spojených arabských emirátoch a východnej Afrike. Spoločnosť má ďalšie dcérske spoločnosti v Kanade, Juhoafrickej republike a Pakistane. HBZ Private Banking poskytuje služby finančného poradenstva súkromným investorom a špecializuje sa aj na správu aktív pre investorov, ktorí hľadajú možnosť investovania do kapitálových trhov južnej Ázie. V Pakistane, kde si počas viacerých rokov vybudovala rozsiahlu sieť, pôsobí HBZ prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti.

 

Investícia na pakistanskom trhu patrí ku každému globálne diverzifikovanému investičnému portfóliu. Ak má byť investičné riziko dostatočne rozložené, fond WIOF Pakistan Performance Fund by nemal chýbať v investičnom portfóliu klienta.

 

Upozornenie

 

Tento dokument je určený len pre profesionálnych poradcov. Tento dokument nie je výzvou na nákup podielov alebo akcií fondov uvedených v tomto dokumente a slúži len na informačné účely. Historická výkonnosť nie je určujúca pre budúcnosť. Hodnota investícií a zisk z nich môže klesať ako aj stúpať. Investor nemusí získať späť sumu, ktorú investoval. Investor by si mal byť vedomý fluktuácie menových kurzov smerom nahor alebo nadol, ktorá môže taktiež ovplyvniť hodnotu investície. Spomenutie akejkoľvek špecifickej akcie by sa nemalo považovať za odporúčanie na obchod. Provízie, následne provízie, manažérske poplatky a náklady môžu byť spájané s investíciou do podielových fondov. Výnosy nie sú garantované a môžu kolísať. Údaje o čistej hodnote aktív boli získané zo zdroja, ktorý sa považuje za spoľahlivý, ale WIOF neprezentuje jeho presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty vzniknuté z ich použitia. WIOF a Cornhill Management International nepreberajú žiadnu zodpovednosť za správnosť alebo presnosť uvedených informácií, ktoré sa môžu meniť v každom čase bez upozornenia. Uvedená výkonnosť nezahŕňa žiadne poplatky a náklady spojené s nákupom alebo odkupom akcií. Predpokladá sa, že všetky dividendy boli reinvestované. Pred investovaním do akéhokoľvek pod-fondu resp. akýchkoľvek pod-fondov by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu a odvolať sa na všetky relevantné dokumenty týkajúce sa pod-fondu resp. pod-fondov ako sú posledná výročná alebo polročná správa a/alebo zjednodušený prospekt, ktorý špecifikuje riziká spojené s pod-fondom spolu s akýmikoľvek platnými obmedzeniami a základ pre obchodovanie.