16.06.2010

Vitalij Sostak, Portfolio Manager, JSC Parex Asset Management, Latvia

Region Rosji i CIS to obszar niekończących się możliwości, także w zakresie inwestycji. Inwestowanie w tym regionie daje ogromny potencjał wyników na przyszłość. Należy zaznaczyć, że wysokie jest także ryzyko takiej inwestycji, jak widać to w wydarzeniach z ostatnich miesięcy. Inwestycje w Rosji, oprócz standardowego ryzyka, poddane są znaczącemu ryzyku politycznemu. Obecny spadek na rynku należy rozpatrywać pod kątem nowych możliwości do zakupu. Rozwój ekonomiczny, polityczny i demograficzny w Rosji monitorowany jest przez wiele jednostek. Rosja wciąż należy i będzie należeć do krajów, które mają bezpośredni wpływ na ekonomię globalną i rynki kapitałowe. Obszary dominujące to bogactwa naturalne z ropą i gazem na czele. Rosja jest naturalnym "magazynem" bogactw naturalnych, co stwarza znaczącą sytuację konkurencji dla innych krajów, głównie z powodu exportu tych bogactw od momentu, gdy przemysł wydobywczy dostracza więcej surowca niż potrzeba na konsumpcję całego kraju. Inwestowanie w Rosji obiecuje przyszłość dzięki oczekiwanemu rozwojowi.

Przegląd ekonomiczny

Gospodarki Rosji i CIS pokazały w przeciągu ostatnich lat, że są w stanie stać na solidnym i stabilnym fundamencie.

Rosja

Po spektakularnym regresie w pierwszej połowie 2009 roku, rosyjska gospodarka gwałtownie odradza się. Silny roczny wzrost PKB i produkcji przemysłowej potwierdza przewidywania, że rosyjska gospodarka będzie jedną z najszybciej rosnących wśród krajów rozwijających się w roku 2010. Szczególnie atrakcyjne jest stopniowe odradzanie się konsumpcji wewnętrznej i stałych inwestycji - prawdopodobnie dwa główne napędy wzrostu w 2010. W kontekście ostatnich turbulencji fiskalnych w Europie, Rosja może być postrzegana jako ośrodek spokoju z makroekonomicznego punktu widzenia. Poziom długu w stosunku do PKB wynosi 6,8%, trzecie na świecie największe rezerwy międzynarodowe (460 mld USD), nadwyżka finansowa w kwocie 34 mld USD w I kwartale 2010 roku i oczekiwany deficyt finansowy na rok 2010 w wysokości 6,8% (budżet oparty był o cenę ropy naftowej 58 USD za baryłkę, więc obecne ceny dają wysokie prawdopodobieństwo, że deficyt będzie znacząco niższy) - stabilność makroekonomiczna Rosji nie pozostawia żadnych pytań odkąd Bank Centralny Rosji (BCR) kontynuuje stymulację gospodarki. Od kwietnia 2009 roku, BCR ciął stopy refinansowe 13 razy - z 13 do 8%. Płynność systemu bankowego jest na bardzo wysokim poziomie i nie wykazuje ryzyka. Dodatkowo, po ponad roku regresu kredytowego i akumulacji płynności, banki rosyjskie znów rozpoczęły swoją aktywność kredytową i proces ten osiągnie swój najwyższy poziom w drugiej połowie 2010 roku.

Ukraina

Ukraina, posiadająca gospodarkę ukierunkowaną na eksport, także skorzystała na odnowie rynków po kryzysie. Napędzana jest przez przemysł (szczególnie metalurgiczny), jej PKB realny wzrósł o 4,8% w I kwartale 2010 r. w skali roku. Biorąc pod uwagę zalety warunków zewnętrznych i wyższą bazę porównawczą w następnych kwartałach, ocenia się, że PKB będzie rosło o 3,5 - 4% w skali roku w 2010. Ocenia się, że mocniejszy popyt na odradzających się rynkach światowych, a także pozytywne środowisko cen towarów wpłyną na przyszły wzrost eksportu w ukraińskim przemyśle. Dodatkowo, 30% zniżka w cenach gazu importowanego na Ukrainę, na którą w kwietniu zgodziła się Rosja, powinna w szczególności wzmocnić przemysł chemiczny i metalurgiczny, gałęzie napędzające odrodzenie gospodarki ukraińskiej.

Centralna Azja

Także gospodarki krajów byłego Związku Radzieckiego (CIS), takie jak Kazachstan odradzają się szybciej niż początkowo oczekiwano. Wzrost w skali roku ich realnego PKB, za I kwartał 2010 roku ocenia się na 6-7%. Jest prawdopodobne, że prognozy wzrostu PKB wyniosą od 1 do 2%. Wzrost jest napędzany głównie przez odnowę w sektorach wydobywczych; uważa się także, że odnowa ta wpływa stopniowo i pozytywnie na inne gałęzie gospodarki.

Giełdy zasobów naturalnych Azji Centralnej zyskały w ostatnich miesiącach bardzo dużo na sprzyjającym środowisku cenowym i mocnym wzroście gospodarczym w Chinach. Wiele spółek posiada wysoki potencjał wzrostu na rok 2010. Sąsiedztwo Chin wynagradza cały region nie tylko przez to, że Chiny są najszybciej rosnącym rynkiem surowców naturalnych, ale także przez bezpośrednie inwestycje chińskie w sektory wydobywcze w Azji Centralnej - trend, który jak się ocenia, będzie kontynuowany.

Wzrost PKB w  % yoy

Rynek Kapitałowy

Rosyjski rynek papierów wartościowych jest wciąż młody. Handel akcjami rozpoczął się w 1995 roku. Po kryzysie w 1998 r., rynek rosyjski szybko się odrodził i przyniósł inwestorom ponad przeciętne zyski. Indeks RTS wzrósł od 1998 roku do dnia dzisiejszego o niewiarygodne 3900 %, pomimo obecnych spadków. Od swojego początku w 1995 roku, wartość indeksu wzrosła o 1500%. Na rynku rosyjskim handluje się ponad 200 spółkami, a indeks RTS zawiera 50 największych z nich. Rosyjski rynek giełdowy, w sektorze inżynierii zasilania i paliwowym, nie jest zrównoważony, a ponad 50% indeksu RTS to spółki właśnie tych dwóch sektorów. Największe proporcje w indeksie (15%) posiadają spółki Gazprom i Lukoil.

Inwestorzy zagraniczni wciąż postrzegają ryzyko rosyjskie pozytywnie, co doprowadza do wyceny obligacji krajowych i korporacyjnych do poziomu z przed kryzysu. To działa pozytywnie na rynek akcyjny, który wciąż jest o 45% poniżej, co może uwolnić przyszły spadek kosztów akcji w modelach wyceny. Ponadto należy zauważyć, że Rosja jest wciąż niedowartościowana w Funduszach Rynków Wschodzących, biorąc pod wzgląd jej wagę historyczną i strukturę indeksu MSCI.

Akcje Rosji i CIS stają się prawdziwą okazją

Dla inwestorów akcje rosyjskie mogą stać się prawdziwą okazją. Opierając się o konwencjonalne sposoby wyceny, rosyjski rynek akcji jest jednym z najtańszych na świecie. W między czasie, ostatnie korekty w cenach akcji sprawiły, że poziom wycen stał się jeszcze bardziej zachęcający. Rozważając ostatnie dramatyczne wahania cen akcji w regionie, perspektywy dla rynku akcji są wysoce optymistyczne. Unikalne położenie geograficzne regionu i źródła zasobów naturalnych połączone z bezdyskusyjną stabilnością makroekonomiczną i polityczną, niewątpliwie skłonią inwestorów poszukujących niższego ryzyka makroekonomicznego i efektywnej dywersyfikacji. Także umocnienie się cen towarów będzie zyskowne dla rynku akcji w 2010 roku w zakresie wsparcia płynności. Łagodny globalny reżim monetarny i silny wzrost krajów rozwijających się prawdopodobnie znacząco wpłyną na wzrost popytu na towary. Wzrastająca konsumpcja jest ważnym źródłem dywersyfikacji makroekonomicznej i prawdopodobnie będzie w stanie złagodzić potencjalny zewnętrzny makroekonomiczny szok. Wreszcie, niezwykle tanie wyceny akcji sprawiają, że region Rosja i CIS staje się opcją "musisz inwestować" dla każdego inwestora szukającego zysków.

Szacunek 1 rok P/E

WIOF Russia and CIS Performance Fund = Fundusz niekończących się możliwości

Z powodu swojej szerokiej wiedzy o warunkach lokalnych, fundusz zarządzany jest przez JSC Parex Asset Management (Parex AM), który należy do Parex Bank, najstarszej grupy bankowej na Litwie. Jest to również najszybciej się rozwijająca grupa zarządzająca aktywami w regionie bałtyckim. Całym portfelem zarządza Edgars Makarovs, który posiada 11- letnie doświadczenie inwestycyjne w tym regionie. Spółka zarządza portfelami inwestującymi głównie na rynkach Europy Wschodniej, składającymi się w przede wszystkim z akcji. Parex AM specjalizuje się w tym segmencie i wierzy, że obecny stan ekonomiczny i inwestycyjny jest szczególnie atrakcyjny dla zarządzających, którzy nie opierają swojej strategii inwestycyjnej o naśladownictwo szerokiego rynku lub replikacji benchmarku, ale opierają ją o aktywne wykorzystanie niewydolności rynkowej. WIOF Russia and Performance Fund należy do tej kategorii. Parex AM posiada historię, która pokazała, że potrafi przynieść zyski odpowiednie do ryzyka, szczególnie w czasach, gdy rynek jest bardziej niepewny i zmienny.

Udział rynków Rosji i CIS potrzebny jest w każdym zdywersyfikowanym globalnym portfelu inwestycyjnym. Jeśli ryzyko inwestycyjne ma być odpowiednio rozłożone, fundusz WIOF Russia and Performance Fund nie może być pominięty w portfeli inwestycyjnym klienta. Fundusz jako taki jest jednym z bardziej ryzykownych, ale w pełnym portfelu jest nie do zastąpienia. Z pomocą WIOF Russia and Performance Fund możesz znacząco podnieść możliwości portfelowe.

INFORMACJA PRAWNA

Dokument ten jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych doradców. Dokument ten nie stanowi zaproszenia do objęcia jednostek lub akcji opisanych w nim funduszy i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dotychczas uzyskane wyniki nie dają gwarancji na przyszłość. Wartość inwestycji i zysk z nich uzyskany mogą zarówno ulec obniżeniu, jak i podwyższeniu. Inwestorzy mogą nie uzyskać zwrotu kwoty przez siebie zainwestowanej. Inwestorzy powinni być świadomi, że wahania walut, zarówno w górę, jak i w dół, mogą także mieć wpływ na wartość inwestycji. Wzmianka na temat jakichkolwiek konkretnych akcji nie powinna być traktowana jako rekomendacja transakcyjna. Z inwestycjami w fundusze wzajemne mogą wiązać się prowizje, prowizje stałe, opłaty i wydatki związane z zarządzaniem. Dochody nie są gwarantowane i mogą ulegać wahaniom. Informacje o wartości aktywów netto zostały uzyskane z wiarygodnych według nas źródeł, ale WIOF nie udziela gwarancji odnośnie do ich dokładności, solidności i kompletności oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z ich wykorzystania. WIOF i Cornhill Management International S.A. nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za poprawność lub dokładność przedstawionych informacji, które mogą ulegać zmianom w każdej chwili bez powiadomienia. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat i kosztów związanych z objęciem lub umorzeniem akcji. Zakłada się, że wszystkie dywidendy będą ponownie inwestowane. Przed dokonaniem inwestycji w jakikolwiek subfundusz WIOF należy się skontaktować z swoim doradcą inwestycyjnym i zapoznać się wszelkimi odpowiednimi dokumentami dotyczącymi poszczególnych subfunduszy, takimi jak najnowsze roczne lub półroczne sprawozdania lub skrót prospektu, które określają szczególne ryzyka związane z danym subfunduszem wraz ze wszelkimi specjalnymi ograniczeniami, które mają zastosowanie, i podstawą transakcji.