17.09.2009

James Liu, Deputy CIO, APS Asset Management, Singapore

“Managerowie, którzy chcą osiągać na nim sukcesy nie mają innego wyboru jak ubrudzić ręce podczas swoich pierwszych kroków.“

Fundusz i Zarządzający

Fundusz został uruchomiony w listopadzie 2008, kiedy to w krajach rozwiniętych pogłębiała się recesja. Jednak Fundusz okazał się dobrą opcją inwestycyjną, osiągając prawie 60% zysku na koniec sierpnia 2009. W tym czasie możemy zaobserwować znacząco małą korelację Funduszu z rynkami rozwiniętymi. Co Pańskim zdaniem pomogło osiągnąć tak dobre wyniki i czego możemy się spodziewać w 6-12 miesięcznym horyzoncie czasowym.
Odpowiedni dobór akcji dokonany przez managera Funduszu umożliwił wygenerowanie prawie 60% bezwzględnego zwrotu, a także osiągnięcie w tym samym czasie lepszych wyników niż benchmark Funduszu. Sądzimy, że nasza filozofia inwestycyjna powinna sprawdzić się w przyszłości. Na podstawie naszych analiz bazowych, powinniśmy nadal uzyskiwać dobre zwroty dla nszych klientów.

Wasze umiejętności inwestycyjne zostały ostatnio docenione poprzez przyznanie nagrody za najlepszy fundusz inwestujący w Chinach. Jakie są Państwa doświadczenia związane z chińskim rynkiem i czy mógłbyś wyjawić niektóre główne kryteria, którymi kierujesz się przy doborze inwestycji na tym rynku?
Chiński rynek akcji, jest dosyć nieefektywny, ale jednocześnie stanowi wielkie wyzwanie. Managerowie, którzy chcą osiągać na nim sukcesy nie mają innego wyboru jak ubrudzić ręce podczas swoich pierwszych kroków. Chiński rynek akcyjny to ponad 1700 spółek krajowych, niezbyt dobrze opanowany przez analityków sprzedaży akcji. To jest wyzwanie dla wielu managerów. Jednocześnie, rynek ten oferuje wielkie możliwości dla tych, którzy są wykwalifikowani w doborze akcji i pragną podjąć się samodzielnego trudnego wykonania wszystkich analiz bazowych. Tak właśnie wynajdujemy perełki na rynku, co pozwala naszej firmie osiągać ponadprzeciętne zyski dla klientów. Główne kryteria, których używamy to: 1) silny i kompetentny zarządzający; 2) mocny i zrównoważony model biznesowy; 3) wycena nie do podważenia.

Chiński rynek i środowisko biznesowe

Chiny, ze swoją szybko rosnącą gospodarką, są jednym z najbardziej wpływowych rynków rozwijających się na świecie. Szanghajska giełda papierów wartościowych jest druga co do wielkości na świecie, a Chiny z największą liczbą ludności konsumują najwięcej ropy naftowej po USA. Jakie są główne cechy "Czerwonego Smoka" w porównaniu do krajów rozwiniętych?
Pomimo bardzo szybko rosnącej gospodarki i drugiego miejsca szanghajskiej giełdy na rynkach światowych, chiński rynek akcji jest wciąż bardzo nieefektywny. Inwestorzy o dobrym wyczuciu w doborze akcji powinni znajdować mnóstwo walorów o wysokich zwrotach. Obecność inwestorów zagranicznych i instytucjonalnych, w porównaniu z rynkami rozwiniętymi jest słaba, co jest prawdopodobnie jedną z przyczyn wysokiej zmienności rynku chińskiego. Jednocześnie, na rynku tym panuje duża płynność, która daje alternatywę inwestorom. Dodatkowo mogliśmy zauważyć wielki postęp w obszarze prawnym. Wzrosły znacząco standardy informacyjne, szczególnie po wprowadzeniu ustaleń QFII w roku 2002.

Nawiązując do raportu MFW, eksport Chin przesuwa się z produktów tekstylnych i odzieżowych na elektroniczne i maszynowe. Jakie jest Pańskie zdanie na temat wagi tych sektorów?
Sektory wymagające dużych nakładów pracowniczych, jak tekstylny czy odzieżowy, były dotychczas głównymi sektorami napędzającymi chińską gospodarkę. Sektory te, wykorzystując niskie koszty pracy, pomogły dostarczać do kraju zagraniczne rezerwy i powiększyć dochód gospodarstw poprzez zapewnienie zatrudnienia dużej grupie osób.
Jednakże, gdy ekonomia przechodzi w kolejne stadium rozwoju, istnieje nieuchronna potrzeba przejścia od przemysłu o wysokim nakładzie pracy i niskiej wartości dodanej do przemysłu technologicznego, o wysokiej wartości dodanej. W produkcji tekstyliów, Chiny tracą konkurencyjność z powodu zwiększających się kosztów pracy i bardziej restrykcyjnego prawa ochrony środowiska, natomiast eksporterzy maszyn i elektroniki mają dostęp do ogromnych źródeł inżynierów i pracowników wykwalifikowanych, a także do całego łańcucha dostawców. Sektory o wysokiej wartości dodanej nie tylko stają się kluczowe w eksporcie, ale także dostarczają konkurencyjności na rynkach w ogóle.

Możemy się zgodzić, że Chiny wciąż są państwem komunistycznym z wieloma cechami kapitalistycznymi. Czy sądzi Pan, że środowisko biznesowe rozwinęło się znacząco w przeciągu paru ostatnich dekad? Jakie Pańskim zdaniem były główne zyski z wejścia zagranicznych spółek od strony rządowej?
Absolutnie się zgadzam, że środowisko biznesowe w Chinach znacząco się rozwinęło w ostatnich dekadach i wielu zagranicznych inwestorów czy biznesmanów ma ten sam pogląd. Z punktu widzenia rządu, zagraniczne spółki wchodzące do Chin wznoszą nowy kapitał, pomagają stworzyć nowe miejsca pracy, wprowadzają nowe technologie i produkty, a także podnoszą kwalifikacje techniczne i zarządcze pracowników. Jednakże trochę się zmieniło w przeciągu ostatnich lat, w czasie których Chiny stawały się bardziej zamożne i teraz to czego potrzebują w związku ze współpracą zagraniczną to technologie i umiejętności zarządzania.

Stymulacja ekonomiczna i odnowa gospodarcza

Rząd wdraża obecnie pakiet stymulacyjny o wartości 586 mld USD. Jakie sektory według Pana skorzystają na nim najbardziej i co nastąpi, gdy efekty pakietowe wreszcie wygasną?
Infrastruktura i wytwórcy dóbr kapitałowych korzystają obecnie najwięcej z pakietu stymulacyjnego. Według nas rząd chiński wpierw upewni się, czy odnowa gospodarcza będzie mogła być podtrzymana po zakończeniu efektów stymulacyjnych. Już teraz można zauważyć, że rząd na początku tego roku wprowadził różne środki w celu zwiększenia konsumpcji krajowej. W tym samym czasie wspiera eksporterów poprzez zwiększenie dla nich zniżek w podatku VAT i oferowanie innych elementów motywujących ułatwiających biznes w tym wymagającym okresie. Jeśli nie będzie jasnych oznak odnowienia gospodarczego jest duża szansa, że rząd chiński wprowadzi drugi pakiet stymulacyjny.

Analitycy przypuszczali, że region azjatycki nie otrząśnie się z kryzysu zanim nie odżyje Europa i USA. Jednakże napędzana przez eksport Azja podniosła się wcześniej niż reszta świata. Co Pana zdaniem stoi za tym imponującym rozwojem?
Sądzimy, że stoją za tym głównie: 1) utrzymujący się wzrost w Chinach i Indiach, chociaż trochę powolniejszy; 2) biznes i gospodarstwa domowe w Azji ucierpiały mniej niż na zachodzie, ponieważ nie były tak uzależnione od gospodarki światowej; 3) jak w innych gospodarkach, rządy azjatyckie są w stanie wpływać na politykę walutową i fiskalną. W tym samym czasie rządy wprowadziły pakiet środków stymulujących popyt wewnętrzny.

Wydaje się, że chińska gospodarka prosperuje dobrze pomimo globalnego kryzysu. Istnieją jednak niepokoje, że kryzys ma  rosnący wpływ na  wiele krajów i firm na świecie, ponieważ nie są one w stanie sfinansować swojego biznesu i działań. Czy nie sądzi Pan, że ten kryzys był i jest unikalną okazją dla Chin?
Uważam , ż e tym razem kryzys daje naprawdę dobre możliwości firmom chińskim, szczególnie tym z dużymi środkami pieniężnymi. Wiele z nich podjęło wyzwanie przejmując strategiczne udziały w zachodnich firmach związanych z surowcami naturalnymi, technologiami, obszernymi sieciami dystrybucyjnymi itd. Jednakże ich podejście do niektórych spraw fuzji i przejęć powinno być udoskonalone, jako że typowe jest, że chińska spółka zawsze chce wziąć pakiet większościowy. To naprawdę przeraża niektórych akcjonariuszy, a nawet rząd kraju, z którego pochodzi firma.

Głównymi rynkami zbytu produktów chińskich jest Europa i USA. Czy odnowienie gospodarcze, które wydaje się być tuż za rogiem, pomoże Chinom zwiększyć swój wzrost?
Co do tego nie ma wątpliwości. Gdy przyznajemy, że rząd wykonał dobrą robotę w stymulowaniu popytu wewnętrznego, eksport wciąż stanowi 30% PKB Chin. Spowolnienie w eksporcie spowodowane kryzysem obniżyło wzrost PKB o 2,9% w pierwszej połowie 2009. Jednakże dobrą wiadomością jest to, że udział Chin na globalnym rynku eksportowym jest stabilny, więc wyjście z kryzysu gospodarek zachodnich wpłynie także na wzrost ekonomiczny Chin.

Osobliwości chińskiego rynku i sprawy aktualne

Jedną ze słabości Chin jest jej nieustannie wzrastający popyt na ropę. Cena benzyny jest jedną z najniższych na świecie pomimo ostatniego wzrostu o 4-5% i oczekiwanych podwyżek w przyszłości. Czy będzie to miało wpływ na wydatki konsumpcyjne i produkcję?
Wraz ze wzrostem posiadanych samochodów wśród chińczyków, ropa naftowa staje się dla nich co raz ważniejsza. Jest w porządku stwierdzenie, że seria podwyżek cen benzyny w krótkim czasie będzie prawdopodobnie miała znaczący wpływ na życie chińczyków. Ale w okresie długoterminowym, jeśli tylko przychody gospodarstw domowych będą wzrastać w szybszym tempie, wydatki konsumentów pozostaną wysokie. Jako rezultat handlu międzynarodowego, wpływ wzrastających cen energii na produkcję przemysłową ma znaczenie globalne i nie dotyczy tylko gospodarki chińskiej. Wyższe koszty energii nieuchronnie doprowadzą do droższych produktów, a to zdławi popyt i spowoduje inflację. Odnowa globalna, włączając w to eksport Chin, ponosi ryzyko zbyt szybkiego spowolnienia z powodu gwałtownych podwyżek cen ropy.

Największym dostawcą ropy do Chin jest Środkowy Wschód, który zapewnia 58% całego ich importu. Bez wątpienia dostęp do ropy Środkowego Wschody będzie kluczową sprawą w relacjach z USA. Z tego powodu Chiny koncentrują się na projektach związanych z wydobyciem ropy poza Środkowym Wschodem, np. w Afryce. Jak postrzega Pan tę sprawę?
Jest strategicznie ważną sprawą, aby Chiny podtrzymywały dopływ energii z Afryki i cel ten może być osiągany różnymi sposobami. Afryka może zaspokoić potrzeby Chin jeśli chodzi o ropę, natomiast Chiny mogą wspomóc Afrykę w przezwyciężaniu przeszkód związanych z jej rozwojem. Chiny mogą na przykład przyciągnąć bardzo potrzebne inwestycje zagraniczne i pomóc w odbudowie zniszczonej infrastruktury. Dlatego racjonalne jest oczekiwać, że stosunki ekonomiczne pomiędzy tymi dwoma krajami będą się zacieśniać. Jednakże prowadzenie takiej strategii nie jest bez ryzyka.  Pomijając biznes wewnętrzny i ryzyko polityczne w Afryce, Chiny mogą także stać się obiektem krytyki i nacisków ze strony świata zachodniego.

W ostatnim czasie Chiny ograniczyły import, aby zredukować przerost wydajności w przemyśle stalowym i cementowym. Jaki to będzie miało wpływ? Niektórzy analitycy uważają, że może to podkopać wzrost i zdestabilizować polityczny establiszment.
Przerost wydajności to rzeczywiście problem w niektórych sektorach chińskich, np. stalowym, cementowym, szklanym, węglowym, silikonowym czy wyposażenia energii wiatrowej. To rezultat braku planowania i nieuporządkowanej konkurencji. Rząd Chin ma na uwadze te sprawy i chce się upewnić, że jego pakiet stymulacyjny o wartości 586 mld USD nie pogorszy tego problemu. Rada Państwowa, w celu uzdrowienia wzrostu i ustabilizowania ekonomii, uchwaliła dyrektywy regulujące wzrost wydajności w tych sektorach. Zostało to dobrze odebrane przez ogół. Analitycy prawdopodobnie poszli za daleko sugerując, że stabilizacja polityczna jest w niebezpieczeństwie.

Chiński Niezależny Fundusz Majątkowy (CSWF) powstał z rosnących rezerw wymiany walutowej. Niektórzy nazywają go transgraniczną inwestycją, inni transgraniczną nacjonalizacją. Pomimo, że aktywa Funduszu odnotowały w ostatnim czasie poważne spadki, dla wielu krytyków jest on bardzo ważny. Jakie jego wpływy powinny być brane pod uwagę jeśli chodzi o rynek chiński i rynki globalne , szczególnie ekonomię USA.
Generalnie, niezależne fundusze majątkowe, włączając CSWF, mają wielki potencjał wzrostowy, u którego podstaw leży wzrost majątku narodowego, szczególnie w krajach rozwijających się i eksportujących energię. Aby być odpowiedzialnym managerem za majątek narodowy, Fundusz będzie prawdopodobnie poszukiwał inwestycji w międzynarodowych zdywersyfikowanych aktywach, powiązanych z przemysłem strategicznym dla wzrostu krajowego, np. surowce naturalne. Ludzie chętnie inwestują w stabilne, długoterminowe i pokaźne fundusze, jeśli tylko ich kapitał może pomóc w rozwoju ekonomicznym. To powinno także działać w przypadku inwestycji CSWF w USA. Z drugiej strony, CSWF może dawać alternatywne możliwości inwestycyjne dla chińskich rezerw zagranicznych. Jeśli Chiny znacząco zdywersyfikują swoje rezerwy z dala od majątku USA, będzie to miało ewidentny wpływ na zyski.

Koszty zredukowania efektu cieplarnianego w Chinach osiągną prawdopodobnie wartość 438 mld USD w przeciągu 20 lat. Jest to związane ze wzrostem popytu na ropę. Czy koszty te mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności produkcji czy raczej mogą jej zaszkodzić?
W długim okresie czasu produkcja przemysłowa i użytkowanie samochodów nie spadnie, przeciwnie mogą one tylko wzrosnąć jako rezultat podnoszącego się standardu życia. Ochrona środowiska i jej koszty nie zmienią tego trendu. Te firmy, które będą umiały łagodzić wpływ rosnących kosztów ochrony środowiska wygrają grę. Istnieje dla nich wiele zachęt, aby wprowadzać innowacje w procesie produkcji, a to doprowadzi do większej wydajności produkcyjnej.  

NOTA PRAWNA: Dokument ten jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych doradców. Dokument ten nie stanowi zaproszenia do objęcia jednostek lub akcji opisanych w nim funduszy i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dotychczas uzyskane wyniki nie dają gwarancji na przyszłość. Wartość inwestycji i zysk z nich uzyskany mogą zarówno ulec obniżeniu, jak i podwyższeniu. Inwestorzy mogą nie uzyskać zwrotu kwoty przez siebie zainwestowanej. Inwestorzy powinni być świadomi, że wahania walut, zarówno w górę, jak i w dół, mogą także mieć wpływ na wartość inwestycji. Wzmianka na temat jakichkolwiek konkretnych akcji nie powinna być traktowana jako rekomendacja transakcyjna. Z inwestycjami w fundusze wzajemne mogą wiązać się prowizje, prowizje stałe, opłaty i wydatki związane z zarządzaniem. Dochody nie są gwarantowane i mogą ulegać wahaniom. Informacje zostały uzyskane z wiarygodnych według nas źródeł, jednak WIOF nie udziela gwarancji co do ich dokładności, solidności i kompletności oraz nie bierze odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z ich wykorzystania. WIOF i Cornhill Management International S.A. nie biorą żadnej odpowiedzialności za poprawność lub dokładność przedstawionych informacji, które mogą ulegać zmianom w każdej chwili bez powiadomieniaPrzedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat i kosztów związanych z objęciem lub umorzeniem akcji. Zakłada się, że wszystkie dywidendy będą ponownie inwestowane. Przed dokonaniem inwestycji w Subfundusz(e) WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi określonego Subfunduszu, takimi jak ostatni raport roczny i prospekt emisyjny, które przedstawiają określone ryzyko Subfunduszu, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji.