14.02.2010

Peter Leger, Portfolio Manager, Coronation Asset Management

Względne perspektywy rozwoju Afryki pokazują, że jest ona dużo lepszą inwestycją, niż wiele innych regionów.

Można stwierdzić, że inwestowanie w Afryce jest trudne dla laika ze względu na fakt, że jest to kontynent wielkiego potencjału z wieloma zróżnicowanymi rynkami. Dzięki funduszowi WIOF African Performance Fund możliwe jest inwestowanie na różnych rynkach całego kontynentu afrykańskiego, korzystając z doświadczenia jednej z najlepszych spółek zarządzających aktywami. Fundusz WIOF African Performance Fund umożliwia inwestorowi uczestniczenie w funduszach akcyjnych nie tylko w Południowej Afryce, Egipcie czy Nigerii ale i również w szeregu innych krajów takich jak Kenia, Ghana, Maroko oraz Zambia. Rynki te dają szersze możliwości inwestycyjne w regionie Afryki i polepszają dywersyfikację portfela. W czasach kryzysu finansowego rynki afrykańskie szczególnie dobrze się zaprezentowały dzięki względnie silnym wzrostom gospodarczym, w porównaniu do bardziej rozwiniętych gospodarek.

Perspektywy gospodarcze

Afryka, jak każdy wie, jest wielkim kontynentem z państwami, które pomimo swych bogactw, charakteryzował powolny wzrost gospodarczy, stanowiący jedynie 2% światowego PKB. Jednak Afryka przechodzi diametralne zmiany, do których w głównej mierze przyczyniły się: redukcja zadłużenia, inwestycje jakie są przeprowadzeane na kontynencie w ramach wsparcia międzynarodowego, stabilizacja polityczna oraz szerzenie demokracji i rozwój technologii, w celu przyspieszenia sukcesu gospodarczego.

Zadłużenie osłabiające gospodarki zostało opanowane, a liczne inwestycje, jakie miały miejsce na kontynencie, przyczyniły się do zrównoważenia wzrostu gospodarczego. Zasadnicze znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynków kapitałowych oraz zminimalizowania ryzyka inwestycjnego ma zachowanie ciągłości politycznej. Dlatego też równowaga i stabilizacja jest kluczowa dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego. W Afryce istnieją liczne przykłady, ukazujące w jaki sposób demokracja stanowi wzmocnienie odpowiedzialności i zapewnienie stabilności.

Rozwój technologiczny na kontynencie ma szczególnie ważne znaczenie, ponieważ to rozwój telefonii oraz bankowości przyczynił się do poprawienia efektywności gospodarki. Afryka jest najszybciej rozwijającym się rynkiem telefonii komórkowej na świecie, co zdecydowanie zmienia styl życia. Badanie przeprowadzone w 2005 roku wykazało, że 10% wzrost w segmencie telefonów komórkowych przyczynia się do wzrostu PKB o 0,6%. Afryka jest w trakcie przekształceń, które sprawią, iż z najwolniej rozwijającego się regionu stanie się liderem wzrostów. W ciągu ostatniej dekady średnia wzrostu PKB wzrosła z 3,5% do ponad 6%. W tym samym czasie inflacja zmalała prawie o połowę. Rok 2007 był dla Afryki rekordowy pod względem wzrostu PKB. Z pośród 10 najprężniej rozwijających się rynków na świecie, aż 8 należy do krajów afrykańskich. Również 8 z 10 najszybciej rosnących giełd było w Afryce. W dużej mierze przyczyniły się do tego ceny surowców. Jednak wzrost PKB nie powiązanego z surowcami był na wysokim poziomie, prowadząc tym samym do zmian strukturalnych, które przyczyniają się do wzmocnienia gospodarki.

Inwestycje zagraniczne w Afryce, aż 6 razy w ciągu ostatnich 8 lat, stanowiły znaczący bodziec ku rozwojowi. Co ciekawsze, charakter inwestycji uległ zmianie. Obecnie Chiny, Indie, Ameryka Łacińska, Rosja oraz Bliski Wschód coraz bardziej i widoczniej wypierają inwestorów z zachodu. Za inwestycjami w Afryce przemawia również jej lokalizacja oraz wielkość rynku.

Afryka – Rosnące inwestycje zagraniczne

Bankowość wciąż rozwija się, a sektor pożyczek jest wciąż sektorem rozwijającym się w Afryce. Przeważająca część kredytów należy do korporacji, jedynie Arabia Saudyjska posiada szeroko rozwinięty rynek bankowości detalicznej, stanowiący i tak jedynie 40% zadłużenia gospodarstw domowych w stosunku do GDP, gdzie w rozwiniętych krajach jest to dwukrotnie więcej. Państwa afrykańskie na ogół nie przekraczają poziomu 10%. Brak toksycznych aktywów w bilansach wpływa na brak wielkich bankructw. W dłuższej perspektywie, bankowość to szansa na rozwój pomimo, iż jeszcze nie jest do końca rozwinięta pod względem praw własności.

Choć świat zmienił się w wyniku globalnego kryzysu to Afryka wyjdzie z niego bez uszczerbku. Perspektywy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla Afryki na rok 2010 przewidują wzrost o 4,1% w stosunku do 0,7% na rynkach rozwiniętych w Europie i 1,7% w Ameryce Północnej. Perspektywy długoterminowe na 2014 rok przyjmują wzrost dla Afryki na poziomie 5,5%. Perspektywy te pokazują, że inwestycje w Afryce wyglądają o wiele lepiej niż w innych regionach.

Rynek kapitałowy

Afryka uważana jest za rynek mniej powiązany ze światowymi rynkami giełdowymi niż inne rynki rozwijające się. Jednakże kontynent afrykański nie był w pełni "odporny" na ostatni ekonomiczny rozwój światowy.

Większość afrykańskich rynków giełdowych przyniosło znaczące zyski, jak np. Mauritius (+69,1%), Egipt (+74,4%) czy Afryka Południowa (+74,9%). Z drugiej strony rynkami tracącymi były Ghana (-48,5%), Malawia (-14,0%) i Tanzania (-5,9%).

Przez 3 lata zwroty były solidne. Rynki przegrzały się w latach 2007 i 2008. Możemy zauważyć odbicie się rynków w roku 2009. Perspektywy na rok 2010 pozostają niepomyślne. Ogromne zastrzyki gotówki i wsparcie finansowe od rządów zachodnich ustabilizowały światowy system finansowy i rynki zaczęły odrabiać a wiele gospodarek znów wykazuje wzrost. Pomimo tego, finanse rządowe na zachodzie wyglądają na coraz bardziej niezdrowe i wycofanie stymulacji prawdopodobnie udowodni tę niebezpieczną sytuację.

Afryka oferuje głównie zdrowe możliwości inwestycyjne, trwałe wzrosty, umacniający się klimat inwestycyjny, rosnącą bazę inwestorów i znaczące zalety ostatnich wycen.

 

Rynek kapitałowy (Indeks)

luty 2010

Kapitalizacja rynku

USD mld

1 rok
% w USD

Botswana Domestic Companies Index

4,2

27,9%

BRVM Composite Index

6,0

-17,9%

Egypt CASE 30 Index

59,2

74,4%

Ghana All Share Index

3,6

-48,5%

Kenya 20 Index

12,1

17,0%

Malawi Domestic Index

1,4

-14,0%

Mauritius All Share Index

5,3

69,1%

Marocco Casablanca All Share Index

64,8

15,1%

Namibian Local Companies Index

0,9

31,2%

Nigeria All Share Index

35,4

2,1%

South Africa JSE All Share Index

559,0

74,9%

Tanzania Core Securities Composite Index

1,4

-5,9%

Tunisia BVMT Index

8,9

63,7%

Uganda All Share Index

0,6

12,0%

Zambia All Share Index

2,2

23,0%

 

Fundusz WIOF African Performance Fund = alternatywa dla Azji

Zarządzającym funduszem jest Coronation Asset Management („Coronation AM“) jeden z największych podmiotów zarządzających aktywami w Republice Południowej Afryki; z międzynarodowym doświadczeniem. Coronation AM rozpoczęła działalność jako spółka właścicielska w lipcu 1993. Kultura własności jest nadal widoczna - ponad 34% udziałów firmy należy do pracowników. Siedziba spółki znajduje się w Cape Town (RPA) z dalszymi biurami w Wielkiej Brytanii, Botswanie i Namibii. Coronation AM zarządza funduszami uznaniowymi, jak również innymi niż uznaniowe m.in. funduszami emerytalnymi, korporacyjnymi, rządów w Afryce Południowej, jak również prywatnymi kontami.

Coronation AM jako zarządzający funduszu używa prostych strategii, które mają być skierowane na rynki lokalne - tam gdzie dłuższe trendy podążają za wolumenem oraz zyskami w czasie, a zmiany infrastrukturalne zmniejszają koszty - tam istnieją zdrowe podstawy do dochodów z inwestycji, ale tylko przy uwzględnieniu akcji o wysokiej stopie bezpieczeństwa w wycenie i perspektywicznych zyskach.

Fundusz inwestuje głównie na rynkach w Republice Południowej Afryki, Egipcie, Nigerii, Kenii, jakkolwiek WIOF Afryki Performance Fund ma możliwość inwestowania w całej Afryce.

INFORMACJA PRAWNA

Dokument ten jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych doradców. Dokument ten nie stanowi zaproszenia do objęcia jednostek lub akcji opisanych w nim funduszy i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dotychczas uzyskane wyniki nie dają gwarancji na przyszłość. Wartość inwestycji i zysk z nich uzyskany mogą zarówno ulec obniżeniu, jak i podwyższeniu. Inwestorzy mogą nie uzyskać zwrotu kwoty przez siebie zainwestowanej. Inwestorzy powinni być świadomi, że wahania walut, zarówno w górę, jak i w dół, mogą także mieć wpływ na wartość inwestycji. Wzmianka na temat jakichkolwiek konkretnych akcji nie powinna być traktowana jako rekomendacja transakcyjna. Z inwestycjami w fundusze wzajemne mogą wiązać się prowizje, prowizje stałe, opłaty i wydatki związane z zarządzaniem. Dochody nie są gwarantowane i mogą ulegać wahaniom. Informacje o wartości aktywów netto zostały uzyskane z wiarygodnych według nas źródeł, ale WIOF nie udziela gwarancji odnośnie do ich dokładności, solidności i kompletności oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z ich wykorzystania. WIOF i Cornhill Management International S.A. nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za poprawność lub dokładność przedstawionych informacji, które mogą ulegać zmianom w każdej chwili bez powiadomienia. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat i kosztów związanych z objęciem lub umorzeniem akcji. Zakłada się, że wszystkie dywidendy będą ponownie inwestowane. Przed dokonaniem inwestycji w jakikolwiek subfundusz WIOF należy się skontaktować z swoim doradcą inwestycyjnym i zapoznać się wszelkimi odpowiednimi dokumentami dotyczącymi poszczególnych subfunduszy, takimi jak najnowsze roczne lub półroczne sprawozdania lub skrót prospektu, które określają szczególne ryzyka związane z danym subfunduszem wraz ze wszelkimi specjalnymi ograniczeniami, które mają zastosowanie, i podstawą transakcji.