11.06.2010

Portfólio Manažér - Peter Townshend, spoločnosť Coronation Fund Managers

Afrika je pomerne veľký kontinent, ktorý investorom poskytuje množstvo investičných príležitostí. Keď sa na to pozrieme vo všeobecnosti, ktoré trhy v Afrike sú najzaujímavejšie?

Okrem Juhoafrickej republiky sú najzaujímavejšími trhmi Nigéria, Egypt a Keňa (v tomto poradí). Čiastočne sa tu odzrkadľuje aj veľkosť týchto trhov (trhová kapitalizácia, počet kótovaných firiem a trhová likvidita), ale aj konkrétne investičné možnosti, ktoré sú v týchto krajinách dostupné. Napríklad nigérijský trh, ktorý zažil hrozné roky 2008 a 2009, nám umožnil vybudovať si dobré pozície vo veľmi podhodnotených spoločnostiach. Následná návratnosť bola veľmi dobrá, pričom tam stále máme investovanú asi tretinu zo svojho portfólia.

Akým spôsobom si vyberáte cenné papiere? Postupujete podľa nejakého indexu alebo sa spoliehate na svoj vlastný investičný prieskum?

Neinvestujeme do indexov. Väčšina afrických trhov je aj tak značne nevyvinutých a neponúkajú také možnosti. Investujeme metódou zdola hore (bottom-up). Nerozhodujeme sa na základe sektorových alebo makro kritérií, zameriavame sa výhradne na spoločnosti, o ktorých sa domnievame, že sú podhodnotené.

Mohli by ste uviesť, ktoré sú najatraktívnejšie sektory na afrických trhoch?

Naše portfóliá sa od konkurencie dosť líšia. Napríklad, banky sú vo všeobecnosti najväčšie a najlikvidnejšie cenné papiere na mnohých afrických trhoch a dominujú aj v indexoch a v portfóliách našich konkurentov. My ale uprednostňujeme investovanie do spoločností, ktoré sú vystavené priamo africkému spotrebiteľovi, takže máme veľké investície v pivovaroch, telekomunikáciách, cementárňach, tabakovom priemysle, atď.

Investovanie do Afriky by mohlo byť dosť rizikové v porovnaní s rozvinutým svetom, pretože Afrika je definovaná ako okrajový (frontier) trh. Aký je podľa Vás optimálny investičný horizont pre investora, ktorý hľadá investičné príležitosti na africkom kontinente?

Odhadujeme to, čo považujeme za objektívnu hodnotu pre spoločnosť a kupujeme spoločnosti, ktoré sa obchodujú za podstatne nižšiu objektívnu hodnotu. Keď akcie spoločnosti dosiahnu našu objektívnu hodnotu, predávame. Bežne máme 3 až 5-ročný investičný horizont, ale ak sa cena akcie spoločnosti rýchlo prehodnotí, môžeme hovoriť aj o oveľa kratšom období.

Ako sme už uviedli vyššie, Afrika patrí k okrajovým trhom, ktoré sú vhodné pre investorov s vyššou averziou voči riziku. Aké sú vo všeobecnosti hlavné riziká investovania v Afrike?

Politické riziko je zjavne oveľa vyššie ako na rozvinutých trhoch. Demokracia a politický proces sa v Afrike stále rozvíjajú, pričom to isté platí aj o trhoch s cennými papiermi. Regulácia nie je taká dobrá ako by mala byť a ani prístup k finančným výkazom spoločností. Jedným z najväčších rizík je ale likvidita. Tieto trhy sú vo všeobecnosti dosť malé a keď príde kríza, likvidita môže rýchlo zmiznúť a spôsobiť problémy pri poklese investícií.

S ohľadom na daný investičný horizont a riziká tohto konkrétneho trhu, aký je podľa vás optimálny podiel v portfóliu klienta?

Myslíme si, že africké trhy ponúkajú dobré investičné príležitosti a je možné očakávať dobrú potenciálnu návratnosť. Sú to ale okrajové trhy a tie prichádzajú s vlastnými reálnymi rizikami. Investovanie v Afrike nie je pre bojazlivých a pravdepodobne by nemalo tvoriť veľkú časť portfólia klienta.

Posledný vývoj na medzinárodných trhoch sa dotkol aj afrických trhov. Ako by ste popísali dopad na Afriku?

Africké trhy zasiahla globálna finančná kríza ale v rámci kontinentu boli zaznamenané rozdiely. Nigéria bola zasiahnutá obzvlášť ťažko a navyše trpela bankovou krízou (túto krízu si ale vyrobili sami, nebola spojená s problémami vo vyspelom svete). Momentálne sa táto situácia zlepšuje, ale bude ešte nejaký čas trvať, kým sa vráti do pôvodného stavu. Trhy severnej Afriky sa pomerne rýchlo vrátili do pôvodného stavu (zároveň s vyspelým svetom) ale niektoré trhy západnej a južnej Afriky sa ešte nespamätali.

Okrem toho, čo sme už o tomto trhu povedali, každého investora zaujíma hlavne budúcnosť. Aký je potenciál afrických trhov do budúcnosti?

Afrika sa odráža od hlbokého dna. Lepšia vláda, odpustenie dlhov a silné ceny komodít pomáhajú pohnúť týmto kontinentom, čo sa prenáša až priamo na človeka na ulici. Technológia má tiež veľký vplyv a mobilné telefóny menia scénu od základov. Keď sa ľudia dostanú z úplnej chudoby, začnú viac spotrebúvať a my radi investujeme do spoločností, ktoré poskytujú služby týmto novým spotrebiteľom.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Tento dokument je určený iba pre profesionálnych poradcov. Tieto informácie neslúžia ako pozvánka k úpisu jednotiek alebo podielov vo fondoch tu opísaných, ide iba o informáciu. Predchádzajúce výnosy nemôžu slúžiť ako návod pre budúcnosť. Hodnota investícií a príjem z nich sa môžu zvyšovať aj znižovať. Nemusí sa vám vrátiť ani suma, ktorú ste investovali. Mali by ste si byť vedomí toho, že menové fluktuácie, či už smerom dole alebo hore, môžu takisto ovplyvniť hodnotu investície. Zmienku o akýchkoľvek špecifických podieloch nie je možno chápať ako odporučenie k uzavretiu obchodu. Poplatky, koncové poplatky, poplatky za správu a náklady, to všetko môže byť spojené s investíciami do podielových fondov. Výnosy nie sú zaručené a môžu fluktuovať. Všetky informácie boli získané zo zdrojov o ktorých sa domnievame že sú spoľahlivé, ale WIOF nevytvára žiadne výroky týkajúce sa ich presnosti, spoľahlivosti alebo úplnosti a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame straty vyplývajúce z ich použití. WIOF a Cornhill Management International S.A. nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií, ktoré sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť. Prezentovaná výkonnosť nezohľadňuje náklady spojené s vydaním alebo vrátením akcií a vychádza z predpokladu, že všetky dividendy boli reinvestované. Predtým ako klient investuje do ktoréhokoľvek podfondu WIOF, mal by kontaktovať svojho finančného poradcu a zoznámiť sa s relevantnými dokumentmi týkajúcimi sa konkrétneho podfondu ako sú ostatná výročná správa a polročná správa a/alebo prospekt a zjednodušený prospekt, ktorý špecifikuje riziko spojené s investíciou do daného podfondu spolu s obmedzeniami a základmi investovania.