13.06.2006

Poniżej znajduje się przewodnik mający Ci pomóc wybrać StrategicznySub-fundusz najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb i celów finansowych.

Strategiczne Sub-fundusze to złożone struktury obejmujące efektywnekosztowo techniki zarządzania oraz administracji portfelem. Struktury tewykorzystują umiejętności zawodowe specjalistów ds. inwestycji zatrudnionychw WIOF w celu stworzenia zdywersyfikowanych, zarządzanych przez wieluzarządzających, reprezentujących różne style inwestowania portfeli.Alokację aktywów przeprowadza zarządzający inwestycjami w StrategiczneSub-fundusze WIOF. Poniżej znajduje się przewodnik mający Ci pomóc wybraćStrategiczny Sub-fundusz najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb i celówfinansowych. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w odrębnychbroszurach i materiałach poświęconych poszczególnym StrategicznymSub-funduszom. Oczywiście stanowczo zalecamy spotkanie z doradcą finansowymprzed podjęciem jakichkolwiek decyzji o preferowanej strategii inwestycyjnej.Strategiczne Sub-fundusze, w których sam kontrolujesz poziom ryzyka. Dlazapewnienia spokoju inwestorów przygotowane portfele umożliwiają kontrolępoziomu ryzyka podejmowanego wraz z inwestycjami:  WIOF Portfelzrównoważony o wskaźniku ryzyka 7 %  WIOF Portfel zachowawczyo wskaźniku ryzyka 3 %  WIOF Portfel dynamiczny o wskaźniku ryzyka 10 %Strategiczne Sub-fundusze oparte na systemie “gwiazdek”. Portfele tebudowane są z takim ograniczeniem, że przynajmniej 75% aktywów netto musipodlegać alokacji do zarządzających inwestycjami WIOF mogących pochwalićsię wynikami inwestycyjnymi, które uzyskały 3, 4 lub 5 gwiazdek(5 gwiazdek to maksymalna możliwa ocena) w ocenie przeprowadzanej przezgłówne agencje ratingowe – Standard & Poors lub Morningstar – wzakresie publicznie dostępnych funduszy inwestycyjnych funkcjonujących woparciu o podobną strategię inwestycji w ciągu ostatnich dwunastumiesięcy:
WIOF Globalny portfel strategiczny III  WIOF Globalny portfel strategiczny II Strategiczne Sub-fundusze zorientowane na rynek “lokalny”. Takieportfele stworzono w celu koncentracji na kraju lub regionie inwestora.Uznajemy, że inwestorzy często czują się lepiej inwestując w kraju lub wregionie, który znają najlepiej – na ich lokalnym rynku. OpracowaliśmySub-fundusze cechujące się portfelami inwestycyjnymi relatywnie doważonymiakcjami z kraju lub regionu występującego w nazwie portfela. Dlatego jeżeliwolisz inwestować częściowo na rynku lokalnym a częściowo zagranicą,wówczas ta strategia portfela jest właśnie dla Ciebie.
 WIOF Portfel międzynarodowy CEE (przeznaczony dla inwestorów w RepubliceCzeskiej i na Słowacji)  WIOF Globalny portfel strategiczny I (przeznaczonydla inwestorów w regionie państw bałtyckich)  WIOF Portfel międzynarodowyGrecja-Cypr (przeznaczony dla inwestorów na Cyprze)  WIOF Portfel światowyzrównoważony Polska (przeznaczony dla inwestorów w Polsce)  WIOF Portfelmiędzynarodowy Słowenia (przeznaczony dla inwestorów na Słowenii)Strategiczne Sub-fundusze zorientowane na konkretną walutę/region. W ramachtakich dwóch portfeli inwestuje się ponad 75% ich aktywów netto w regioni walutę wskazaną w nazwie odpowiedniego Sub-funduszu.
WIOF Portfel europejski  WIOF Portfel amerykański  StrategiczneSub-fundusze stworzone na potrzeby inwestycji bardziej długoterminowych.Poniższe dwa Strategiczne Sub-fundusze stworzono na potrzeby inwestycjio horyzoncie dziesięciu lat lub więcej. Jeżeli jesteś cierpliwym inwestoremrozumiejącym, że rynki podlegają cyklom, w ramach których stopy zwrotu mogąbyć ujemne, jak i dodatnie, wówczas Twoja cierpliwość może zostaćwynagrodzona wówczas, gdy zdecydujesz się zainwestować na co najmniejdziesięć lat w jeden z poniższych Strategicznych Sub-funduszy.
WIOF Portfel Strategie Konto Schweiz  WIOF Portfel emerytalny