28.11.2012

Ken Goh

Portfólio manažér

CIMB Principal Asset Management Pte. Ltd. Singapore

Región juhovýchodnej Ázie je bohatý na prírodné zdroje, má rastúcu mladú pracovnú silu a regionálne trhy s výbornou výkonnosťou. Práve to sú dôvody, prečo si ho nemôže žiaden investor dovoliť prehliadnuť. Fond  WIOF  South-East Asia Performance Fund ponúka investorom možnosti investovať do akcií a akciám príbuzných cenných papierov spoločností, ktoré pôsobia v krajinách Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN - Association of Southeast Asian Nations), a využiť tak možnosti rastúcich ekonomík a trhov jedného z najdynamickejších ekonomických regiónov na svete.

 

NADPRIEMERNÁ VÝKONNOSŤ

Fond od svojho začiatku opakovane preukazoval lepšiu výkonnosť. Napriek padajúcim svetovým trhom a zlej nálade investorov prekonal napríklad v roku 2011 o viac ako 15% Index FTSE ASEAN 40. V rovnakom štýle pokračoval fond aj tento rok. Ku koncu tretieho kvartálu roku 2012 (k 30.septembru) narástol za obdobie 12 mesiacov o viac ako 11% a priniesol výrazné zisky v prostredí zvýšenej volatility na svetových trhov a spomaľujúcom sa ekonomickom raste. V zvyšovaní výkonnosti bude aj naďalej pokračovať, keďže využíva atraktívne investičné základy, ktoré ponúkajú niektoré z najdynamickejších ekonomík sveta, vrátane:

 

  • Odhadovanej kombinovanej populácie regiónu, ktorá dosahuje 500 mil. obyvateľov a HDP na úrovni 2 bil. USD.
  • Kombinovanej trhovej kapitalizácie regiónu vo výške 1,9 bil. USD.
  • Silného a rastúceho domáceho dopytu ťahaného zväčšujúcou sa mladou pracovnou silou a rastúcou a bohatou strednou vrstvou.

 

REGIÓN DEFINOVANÝ RASTOM

Región juhovýchodnej Ázie definuje jednak ekonomický a jednak fyzický rast. Očakáva sa, že domáci dopyt bude pokračovať v raste. V rovnakom čase bude rásť i jeho mladá pracovná sila, stredná trieda a PZI (priame zahraničné investície – Foreign Direct Investments) do infraštruktúry. HDP regiónu bol v posledných rokoch vysoký a predpokladá sa, že v tomto roku bude rásť vysokým tempom. Odhady rastu HDP vo väčšine krajín spoločenstva ASEAN sa na rok 2012 pohybujú medzi 4% a 6% a očakáva sa, že ich rast v nasledujúcich rokoch prekoná rast hlavných západných ekonomík.

 

 

Rozširujúce sa mestá a rastúca mestská populácia sú pripravené byť motorom ekonomického rozvoja, keďže sa región rýchlo urbanizuje. Každý rok migruje do miest viac ako 7 mil. ľudí. Predpokladá sa, že Djakarta by sa mohla stať do roku 2030 najväčším mestom na svete. Pozitívna demografia (polovica populácie regiónu má menej ako 30 rokov) v spojení s narastajúcou ekonomikou sa premieta do rastúcej strednej vrstvy a rýchlo rastúcich výdavkov spotrebiteľov. Okrem investičného potenciálu v infraštruktúre spojenej s týmto vývojom sa očakáva, že iné ekonomické oblasti, ako napríklad financie a spotrebiteľský sektor, zažijú expanziu a prinesú príležitosti pre investorov. Okrem tohto rýchleho ekonomického a fyzického rastu sa región pýši  trhom s narastajúcou likviditou. Kombinovaná trhová kapitalizácia piatich hlavných akciových trhov v juhovýchodnej Ázii (Thajsko, Indonézia, Filipíny, Malajzia a Singapur) je v súčasnosti 1,9 bil. USD a odhadované denné objemy predaja v regióne narástli z 500 mil. USD pred 10 rokmi na súčasných viac ako 3 mld. USD.

 

NÁRAST SPOLUPRÁCE

Krajiny, ktoré sa v regióne nachádzajú, využívajú jeho potenciál a ekonomické spoločenstvo krajín ASEAN (ASEAN Economic Community - AEC) už prisľúbilo v nasledujúcich rokoch narastajúcu ekonomickú spoluprácu. Plány do roku 2015 zahŕňajú:

 

  • Vytvorenie ekonomického bloku, ktorý bude podporovať voľný obchod a investície v celom regióne.
  • Zvýšené investície do turizmu.
  • Projekty v oblasti priemyslu, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania.
  • Zvýšené investície do nehnuteľností.

 

Cezhraničné investície nestále rastú. Zvýšený počet Singapurčanov napríklad investuje do Malajzie, pričom thajské a malajzijské priemyselné spoločnosti sa presúvajú do Indonézie, aby využili nízke náklady na pracovnú silu a zvýšili tak objem obchodov.

 

MAXIMALIZÁCIA PRÍLEŽITOSTÍ

Mimoriadna výkonnosť fondu v posledných rokoch na pozadí jedného z najhorších poklesov ekonomiky v histórii podčiarkuje kvalitu tímu, ktorý sa stará o portfólio. Ocenení investiční špecialisti z ázijskej spoločnosti CIMB-Principal Asset Management využívajú komplexný proces výberu akcií a investícií na vytvorenie optimálneho portfólia fondu. Keďže fond investuje pomocou podrobného skúmania globálnych trendov, regionálnych tém a kvantitatívnych kontrol, ako aj prieskumu prostredníctvom analýzy priemyslu a prieskumu spoločností, svoje portfólio stavia výberom akcií systémom zdola nahor (bottom-up). Stratégia zhora nadol (top-down) sa skôr používa na určenie ukazovateľa beta či alokácie do krajín. Celý proces je doplnený o aktívne monitorovanie portfólia s ohľadom na atribučnú analýzu výkonnosti a vyhodnotenie rizika. Práve týmto prístupom spoločnosť CIMB žala svoje úspechy vo vysokej výkonnosti spravovaných portfólií.

 

VÝHĽAD

Výhľadom pre ekonomiky spoločenstva ASEAN je, vzhľadom na neistotu okolo nevyriešených problémov v Európe a perspektívy prostredia so spomaleným rastom, opatrný optimizmus. V rámci regiónu ASEAN by mali byť hnacie sily, akými sú stabilná domáca spotreba a výdavky vedené infraštruktúrou, podporou pre pokračujúci rast v roku 2013. Hoci je nepravdepodobné, že by sa Ázia vyhla globálnemu spomaleniu, ekonomiky spoločenstva ASEAN môžu dopadnúť lepšie v porovnaní s inými ekonomikami v Ázii, vzhľadom na ich relatívne nižší podiel exportu na HDP. Okrem všeobecne ústretovej monetárnej politiky existuje niekoľko zjavných faktorov, ktoré naznačujú, že domáci dopyt v regióne by mal zostať v nasledujúcich štvrťrokoch stály: napriek spomaleniu exportu zostávajú pracovné trhy v mnohých krajinách stabilné, čo môže pomôcť stlmiť efekt znížených cien komodít na príjmy na vidieku a naopak, pomôcť obnoviť dôveru spotrebiteľov smerom k mnohým krajinám v regióne. Opatrenia vo fiškálnej oblasti by tiež mohli v nadchádzajúcom období poskytnúť veľmi dôležitú podporu. Na druhej strane boli údaje o inflácii vo všeobecnosti priaznivé, čo napomôže spotrebiteľskej dôvere a zároveň napomôže zvýšiť disponibilný príjem na spotrebu.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť CIMB-Principal Asset Management, ocenený investičný špecialista z Ázie, ktorý je súčasťou CIMB Group, štvrtej najväčšej bankovej skupiny v regióne juhovýchodnej Ázie. V auguste 2011 spravovala spoločnosť aktíva v hodnote viac ako 10,9 mld. USD (33,5 mld. RM). Spoločnosť má v rámci regiónu komplexný tím 56 investičných profesionálov, ktorí využívajú znalosť lokálnych podmienok a prítomnosť v regióne, čím zaisťujú, že klientom sú poskytnuté najlepšie možné služby.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.